XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Довгалюк Н.В. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ.

Довгалюк Наталія Валеріївна, аспірант

ДВНЗ "Державний агроекологічний університет" м. Житомир

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ

Розвиток агропромислового комплексу країни в сучасних умовах значною мірою залежить від стану матеріально-технічної бази, зокрема від наявності, стану, структури, якісного складу та раціонального співвідношення основних засобів аграрних підприємств.

Суть основних засобів з економічної точки зору полягає в тому, що вони є основою розвитку продуктивних сил сільського господарства, забезпечують належний рівень і темпи зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення показників продуктивності праці та виробничої діяльності загалом.

Важливість матеріально-технічної забезпеченості аграрних підприємств є очевидною, оскільки з нею пов'язані всі виробничі процеси, які відбуваються в сільському господарстві.

Особливо гостро спостерігається проблема належного рівня забезпеченості матеріально-технічною базою сільськогосподарських підприємств Житомирщини, зокрема Центрального Полісся, виходячи з їх специфіки господарювання, виробничого напряму, умов праці та природно-кліматичних умов даної місцевості.

За роки реформування аграрного сектора змінилися стан і структура основних засобів сільського господарства, які складають основну частину майна аграрних підприємств. Виходячи з того, що основні засоби належать до активів підприємства, проведено аналіз, який свідчить про їх значну питому в структурі активів сільськогосподарських підприємств Житомирської області (таблиця 1).

Таблиця 1

Вартість та структура активів аграрних підприємств Житомирської області

Види активів Рік
2004 2005 2006
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Всього активів 1994735 100 1880618 100 1777115 100
в т.ч. оборотні активи 562249 28,2 636322 33,8 697788 39,3
          необоротні активи 1432486 71,8 1244296 66,2 1079327 60,7
з них основні засоби 1334053   1149264   1012976  
Питома вага основних засобів, %
у всіх активах 66,9   61,1   57,0  
у необоротних активах 93,1   92,4   93,9  

За даними таблиці можна зробити висновок, що з року в рік зменшується вартість активів аграрних підприємств, у 2006 році порівняно з 2004 роком їх вартість зменшилась на 217620 тис. грн., або на 11,9%. З року в рік за досліджуваний період зменшувалась питома вага основних засобів у структурі активів відповідно на 5,8% у 2005 році порівняно з 2004 роком і на 4,1% у 2006 році порівняно з 2005 роком. У структурі необоротних активів частка основних засобів суттєво не змінювалась і становила 92 - 94%.

В незадовільному стані знаходиться і якісний склад основних засобів підприємств Житомирщини, який характеризується їх структурою, тобто співвідношенням окремих видів засобів праці, у їх загальному майновому та вартісному вираженні.

Структура і видовий склад основних виробничих засобів формується відповідно до потреб сільськогосподарського виробництва. Частка окремих видів основних засобів визначається структурою сільськогосподарських угідь аграрних підприємств, їх виробничим напрямом і рівнем спеціалізації виробництва, впровадженням індустріальних технологій та іншими природними економічними факторами.

Проведений аналіз наявності, обсягів і структури основних виробничих засобів аграрних підприємств Житомирської області та Центрального Полісся зокрема, в динаміці за три роки свідчить про незначні зміни цих показників (таблиця 2).

 

Таблиця 2

Динаміка основних засобів аграрних підприємств Житомирської області та Центрального Полісся, %

Структурні елементи Житомирська область Центральне Полісся
Роки
2004 2005 2006 2004 2005 2006
Будівлі, споруди, передавальні пристрої 66,59 65,29 61,40 73,24 71,30 69,29
Машини та обладнання 14,99 16,83 18,78 13,22 14,19 15,39
Транспортні засоби 4,26 4,67 4,88 3,75 1,43 1,32
Робоча і продуктивна худоба 3,26 3,84 4,39 2,42 0,95 1,12
Багаторічні насадження 0,86 0,86 0,89 0,81 0,52 0,60
Інструменти, прилади, інвентар 0,78 0,80 0,67 0,67 0,53 0,38
Інші основні засоби 9,26 7,71 8,98 5,90 11,08 11,91
Всього основних засобів 100 100 100 100 100 100

Найбільшу питому вагу в структурі основних засобів займають будівлі, споруди і передавальні пристрої - 60 - 75%, машини та обладнання займають 13 - 19%. На транспортні засоби припадає частка 1 - 5%, на робочу і продуктивну худобу - 0,95 - 4,5%, на багаторічні насадження - 0,5 - 0,8%, на інструменти, прилади інвентар - 0,3 - 0,8%.

Кожний вид основних засобів бере певну участь у процесі виробництва, проте вплив на результати виробництва різних елементів основних засобів проявляється неоднаково. Одні з них безпосередньо впливають на обсяг виробництва (техніка, продуктивна худоба, плодоносні багаторічні насадження), інші - створюють умови для нормального процесу виробництва (будівлі, споруди). Тому від співвідношення між окремими елементами основних засобів, від зміни в структурі значною мірою залежать результати діяльності аграрних формувань.

Література:

1. Статистичний щорічник Житомирської області за 2006 рік / За ред.. Л.О. Рижкової. - Житомир, 2007.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>