XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Довгий С.О. ЗМІНА РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 11-12 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНО-СПРЯМОВАНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Довгий С.О.

Харківська державна академія фізичної культури

ЗМІНА РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 11-12 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦІАЛЬНО-СПРЯМОВАНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Фізичний розвиток є одним з інтегративних показників стану здоров'я дитини, біологічної зрілості всіх систем організму. Порушення фізичного розвитку можуть свідчити про несприятливі умови і спосіб життя дитини і мажуть бути одним з критеріїв для визначення рівня здоров'я і попередження захворювань дітей.

Дані багатьох досліджень Данільовіч М., Домашенко А.В., Куц О.С. [2] говорять про те, що кількість здорових і добре фізично розвинених людей, як в Україні, так і в світі, неухильно знижується в усіх вікових групах. Найчастіше причиною різних відхилень у фізичному розвитку і стані здоров'я дітей є недостатня рухова активність, яка прогресує з кожним роком [1].

За останні роки кількість захворювань серед молоді збільшилася на 30%, понад 50% школярів мають незадовільну фізичну підготовленість, а кількість дітей, які мають порушення постави, досягає 80 - 90% від загальної кількості (О.С. Куц, Т. Ю. Круцевич, Б. Шиян, О. Зварищук та ін.) [2,4].

Одним із перспективних напрямів, на наш погляд, є пошук ефективних засобів і методів розвитку рухових якостей, особливо координаційних здібностей. та фізичного розвитку Так як координаційні здібності визначають успіх в різних видах діяльності людини (трудовій, спортивній тощо) і мають велике значення.

Найбільш сприятливим періодом для розвитку координаційних здібностей Ж.К. Холодов, В.С. Кузнєцов Ю.Ф. Курамшин та ін. вважають вік 10-12 років [3].

У ході дослідження науково-методичної літератури були розроблені комплекси спеціально-спрямованих вправ на розвиток координаційних здібностей включалися разом з комплексами загально-розвиваючих вправ в підготовчій частині уроку. Також була розроблена програма оцінювання координаційних здібностей 5-6 класів по спеціальних тестах.

Для визначення фізичного розвитку дітей 11-12 років використовувалися такі показники як: довжина тіла, вага тіла, систолічний та діастолічний артеріальний тиск, частота сердечних скорочень, життєва місткість легенів та затримка дихання в секундах. Після проведення тестування отримали результати тестування, які говорять про сприятливість використання даних вправ.

Рівень координаційних здібностей визначався за допомогою наступних тестів: човниковий біг  4х9м, статична рівновага за методикою Яроцького, ходьба з закритими очима. Статистична обробка результатів показників розраховувалася за допомогою розробленої комп'ютерної програми.

В процесі дослідження на початку навчального року і після 7 місяців занять було проведено дослідження координаційних здібностей та тестування фізичного розвитку учнів 5-6 класів за певними методиками.

Порівняння між результатами первинного і повторного тестування показників фізичного розвитку показало достовірні відмінності як в контрольних так і в експериментальних групах однак в експериментальній групі достовірних між результатами набагато вища ніж в контрольних групах.

Тестування фізичного розвитку контрольних і експериментальних груп виявило достовірні відмінності показників хлопців: ЧСС, ЖМЛ у 5 -х класах; ЧСС і Проби Штанге в 6-х класах. У дівчат достовірними були результати в показниках АТ діас, ЧСС в 5-х класах і ЧСС в 6-х класах (p<0,05).

Результати дослідження рівня координаційних здібностей повторного тестування показали достовірні відмінності між показниками школярів експериментальних та контрольних групами, як 5-х так і 6-х класів (p<0,05). Спеціально спрямовані вправи сприяли покращенню рівня координаційних здібностей в експериментальних групах, чого не було виявлено у контрольних.

Так, порівняльний аналіз показників експериментальної групи виявив, що найбільший процент приросту був у хлопців 5-го класу експериментальної групи в тестах статична рівновага - 19%, відтворення лінійного простору - 15 % приросту; у дівчат 5 класу в цих тестах виявлено 24% і 18% відповідно, а також 20,5% у тесті ходьба по прямій. У хлопців 6 класу тієї ж групи в тесті статична рівновага було 20,3% приросту, ходьба по прямій з закритими очима 18%, відтворення лінійного простору 16 %, дівчата 6 класу показали такі результати в цих самих тестах 20,4%, 14,4% (р <0,01).

Отже, отримані результати дають змогу впевнено стверджувати, що вправи, які були використані в експерименті, виявилися сприятливими для підвищення фізичного розвитку взагалі та рівня розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку зокрема.

Література:

•1. Глухов В.П. Фізкультура у формуванні здорового способу життя / В.П. Глухов . - К.: Здоров'я, 1989. - 72 с.

•2. Куц А.С. Модельные показатели физического развития и двигательной подготовленности населения центральной Украины А.С. Куц.  - К.: Искра, 1993. - С. 23-25

•3. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания  и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - С. 130-131, 198-200.

•4. Шиян Б. М. Теорія фізичного виховання / Б. М. Шиян, В. Г. Папуша. - Тернопіль: Збруч, 2000. - С. 125-131.

 

e-mail: podol@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>