XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Д.П. Маловецька, У.В. Ткачук, доц. О.В. Ковальова ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Д.П. Маловецька, У.В. Ткачук,  доц. О.В. Ковальова

Автомобільно-дорожній інститут Держаного вищого учбового закладу «Донецький  національний  технічний університет»

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Постановка проблеми.  Прагнення жінок займати ключове місце в сфері керування викликало низку розбіжностей з боку громадськості більшості країн і обумовило необхідність дослідження гендерних аспектів менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в цьому напрямі займались такі науковці, як: Ш.Берн [1], А.Г. Штейнберг, Г.С. Нікіфоров [2], Т.А. Фоміна, О.К. Самарцева [3],  О.С. Гвоздєва, О. Голубєва [4] та інші. Їх праці присвячені вивченню стереотипів, що історично склалися на території багатьох держав, відносно нерівності прав і можливостей, з якими  зіткнулися представники жіночого полу при спробі зайняти нішу у економічній, політичній та інших сферах керування. 

Основні результати дослідження. У психології порівняння жіночого й чоловічого стилю поведінки описується в термінах гендерних відмінностей. Під словом «гендер» розуміється психологічна стать людини - специфічно властиві чоловікові або жінці поведінка, цінності, ідеали, з якими вони себе співвідносять [4]. «Жінки складають половину населення Землі, виконують 2/3 всієї роботи, отримують 1/10 частину від світового доходу та володіють менш ніж 1/100 всієї нерухомості» [2]. Ці факти із доповіді ООН, що була підготовлена в 1996 році, наочно ілюструють гостроту питання про реальну нерівність прав і можливостей жінок та чоловіків, питання, актуального практично для всіх країн, серед них і для України. Дійсно, на сьогоднішній день частка жінок в Україні становить приблизно до 54,5% населення України [5]. Але вони переважають не тільки кількісно, але й за рівнем освіти. Серед людей з вищою освітою 64% жінок [5]. Жінки домінують у багатьох сферах суспільного життя, наприклад, у культурі та медичному обслуговуванні. Не можна переоцінити вклад жінок у виховання підростаючого покоління. Традиційним для української культури є те, що основи розвитку особистості закладаються саме матір'ю. Однак, якщо проаналізувати структуру будь-якої крупної компанії, можна побачити, що жінок на вищих і середніх менеджерських позиціях менше, ніж чоловіків.

Аналіз індивідуально-типових особливостей розумової діяльності жінок і чоловіків дозволив дослідникам встановити зв'язок між типом ухвалення рішення, освітою і статтю [6].

         Існують дві основні точки зору по цьому питанню. Одні дослідники вважають, що існує особливий, властивий тільки жінкам стиль мислення, що визначає особливості прийняття розв'язків в економіці й політику (Г.С. Нікі-форов, О.К. Самарцева, Т.А. Фоміна) [2, 3], інші заперечують таку специфіку (С. Епстайн, Ш.Берн) [1]. Розглянемо найбільш типові відмінності в стилях "чоловічого" і "жіночого" керування у Табл.1.

Табл.1 - Відмінності в стилях «чоловічого» і «жіночого» керування [2].

Особливості Менеджери-жінки Менеджери-чоловіки
1. Головна проблема збереження робочого місця просування по службі
2. З'язок влади з особистими якостями контактністю, вмінням працювати з людьми із займаною посадою
3. Ціль роботи реалізація професійних знань та навиків одержання максималь-ної матеріальної вигоди
4. Зацікавленість у лідерстві, самореалізації менша більша
5. Більша довіра розв'язкам, що прийняті колегіально прийняті одноосібно
6. Рівень мотивації слабкий високий
7. Оцінка досягнень із погляду людських відносин суспільного визнання й підвищення добробуту
8. зосередженість на роботі мала (головне місце займає сім׳я, діти) висока («одружений на роботі»)
9. Перевага короткого робочого дня високій оплаті праці. високої оплати праці на шкоду вільному часу
10. Задачі перетворення інтересів підлеглих з урахуванням інтересів групи постановка індивідуаль-них кар'єрних цілей, фрагментарних завдань
11. Адміністративне втручання у життя підлеглих відсутнє присутнє
12. Частота професійних стресів низька висока
13. Відношення до факторів, що ведуть до успіху оптимістичне скептичне (консерватизм)
14. Обслуговування клієнтів більш ретельне менш ретельне
15. Відношення до чоловіків і жінок, що виконують однакову роботу. Однакове Різне

 

Як підкреслює у своєму дослідженні Н.В.Ходирьова, основною характеристикою жіночого стилю є активна взаємодія з підлеглими [2].

При порівнянні успішності за загальними позиціями, чоловік більш «ефективний» ніж жінка при постановці цілей організації та по параметру лідерських якостей («запалює» персонал на досягнення цілей). А жінка «ефективніше» у сфері мотивації персоналу, комунікації та при прийнятті розв'язків - вона з більшою ефективністю використовує знання й потенціал співробітників для аналізу альтернатив. Що стосується контролю, то чоловіки й жінки реалізують його однаково успішно [6].

У ситуаціях підлеглих, що вимагають покарання, жінки-керівники частіше прибігають до заходів морального й психологічного впливу, а чоловіки-керівники - до адміністративних заходів. Жінки, як правило, виправдовують своїх підлеглих. Вони перебирають більше варіантів прийнятих розв'язків, посилаючись в основному на свою інтуїцію, у той час як чоловіки частіше посилаються на свою логіку [6].

Внаслідок підвищеного рівня емоційності жінка більш чутлива, хворобливіше реагує на критику, брутальність і тим більш образу, що не дозволяє їй завжди бути об'єктивної й поводитися конструктивно.

З погляду властивостей особистості схильність жінок-керівників до "ситуативного" керування відповідає екстернальному (зовнішньому) локусу контролю, а прихильність чоловіків до "диспозиційного" керування - інтернальному (внутрішньому) локусу контролю. У чоловіків-керівників з віком спостерігається тенденція до зміни локусу контролю від зовнішнього до внутрішнього, а у жінок такої тенденції не виявлено [6].

Висновки. Таким чином, можна сказати, що досягти найбільш ефективних рішень, кращих результатів та успіху компанії, а також уникнути багатьох суперечок та несприятливих факторів можна лише тоді, коли чоловіки та жінки на всіх рівнях керування будуть з повагою відноситись один до одного та почнуть шанувати внесок кожного з робітників, незалежно від того, хто його зробив - чоловік чи жінка.  

Література:

1. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2001.- 320с.

2. Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифо-рова. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Питер, 2004. с. 335-337.

3. Самарцева О. К., Фомина Т. А. Мужчина и женщина: менеджмент сферы бизнеса //Социологические исследования. - № 11. - М, 2000. с 57-63

4. Гендерные аспекты менеджмента: женщины и мужчины руководители [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ippnou.ru/%20/article.php?idarticle=004122 - Назва з титул. екрану

5. Население Украины [Електронний ресурс] - Режим доступу:  http://www.languages-study.com/demography/ukrainecensus.html%20-%20Назва%20з%20титул.%20екрану

6. Стресс-менеджмент. Гендерные особенности принятия решений [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/management/%20/00205284.html - Назва з титул. екрану

 

e-mail: malovetskie-mironovi@mail.ru


Комментариев: 2 к “Д.П. Маловецька, У.В. Ткачук, доц. О.В. Ковальова ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ”

  1. Валентина:

    Спасибо, я как раз готовлю доклад на эту тему!

  2. Дарья:

    Всегда рады помочь! :)
    С ув. М.Д.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>