XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Драчук А.А., Непийвода І.В. РЕКЛАМНА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Драчук А. А., Непийвода І. В.

Науковий керівник - Бєлкін І. В.

РЕКЛАМНА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: реклама, рекламна політика, торговельне підприємство, конкуренція, ринок.

Дати чітке визначення рекламної політики неможливо. Це досить багатогранне поняття. Швидше за все це визначення дії по створенню і розміщенню реклами і рекламних заходів, з метою створення іміджу і залучення клієнтів для збуту продукції. Рекламна політика тісно зв'язана з торговою і діловою політикою фірм. Можна сказати, що рекламна політика - спосіб дії фірми, спрямований на досягнення визначених цілей; стратегія - загальна провідна лінія й установка на досягнення кінцевих цілей; тактика - сукупність засобів і прийомів, спрямованих на досягнення мети, образ дій, лінія поводження. По суті справи сутність рекламної політики полягає у виборі рекламної стратегії і тактики.

Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що українське сьогодення відзначається бурхливим розвитком засобів масової інформації - телебачення, радіо, друкований видань, інтернет та ін. Засоби масової мають значний вплив на особистість. Але, особливу роль у формуванні цінностей і поведінки людей відіграє реклама.

Науковий аналіз рекламної політики торговельного підприємства все досліджують Б.Ольшанський, Г.Почепцов, А.Лєбєдєв-Любімов, Т.Ляпіна, А.Кутлалієв, А.Попов, В.Королько, В.Бебик, М.Томенко, Д.Видрін, П.Білякова та інші. Зокрема, Т.Ляпіна здійснює загальну характеристику політичної реклами та можливостей її застосування. Західні дослідники (праці Е.Семпсона, М.Спіллсена, Р.Фішера) розробляють переважно шляхи побудови позитивного іміджу. Рекламу як соціальне явище вивчали також В.Зомбарт, Ж.Бодрийяр, Р.Барт, Е.Фромм, У.Еко, З.Бауман та інші.

Сьогодні реклама набула величезного розмаху. Західні вчені довели, що реклама виконує роль механізму переконання та формування громадської думки і впливає на цінності та спосіб життя людини.

Численні дослідження свідчать, що жінки і чоловіки по-різному сприймають один і той же об'єкт, картинку, текст. Тому при створенні рекламного тексту слід враховувати гендерну специфіку сприйняття інформації реципієнтом. Як зазначає Н.Яруш,  при створенні реклами для жінок варто обирати стилістичні та композиційні прийоми, притаманні емоційному підходу написання тексту рекламного повідомлення, а для чоловіків - фактичного. Зокрема, для жінок варто наголошувати на слогані та ехо-фразі, а також збагачувати текст експресивними словами та мнемонічними мовними засобами. В рекламних текстах, розрахованих на чоловіків, варто наголошувати на назві фірми, товару, подавати детальні технічні характеристики та вказувати ціну [1].

Отож, фірма повинна чітко уявляти собі свій об'єкт реклами. Розходження між рекламою продукту і рекламою фірми полягає в тому, що є об'єктом рекламного звертання. Підприємство займається, як правило, рекламою окремих продуктів і рекламою фірми в цілому. У першому випадку виділяються особливі якості продукту, у другому - через указівки, наприклад, на величину підприємства і його світові зв'язки робиться спроба домогтися довіри покупців для усієї виробничої програми підприємства. Необхідно знати і зуміти виділити унікальність свого товару чи послуги. При цьому для систематичної, зв'язаної з загальною політикою і стратегією підприємства рекламної діяльності необхідна об'ємна ринкова і внутрішня інформація, зокрема :

- про ступінь насичення ринку;

- про етап життєвого циклу продукту;

- про діяльність конкурентів;

- про характеристику цільової групи;

- про приступність і вартість носіїв реклами [2].

Дуже важливий аспект конкуренції. З одного боку, конкуренти ставлять деякі перешкоди і створюють деякі проблеми. З іншого боку, в умовах ринкової економіки конкуренти сприяють боротьбі за якість товару чи послуги і є деяким стимулом для роботи.

Отже, свою рекламну політику фірма повинна будувати на здатності чимось виділитися серед конкурентів на загальному ринку (якщо такі маються), забезпечивши споживачам унікальний вид товару чи послуги всіляко підкреслюючи високу кваліфікацію своїх працівників, специфічні властивості товару, перевага його перед іншими фірмами. Важливо знайти те, до чого споживач найбільш чуттєвий.

Планування кінцевого результату.

Необхідно чітко представляти, яка мета повинна бути досягнута, на який результат розраховує фірма по закінченні рекламної кампанії. Маючи теоретичні представлення про це і практичні результатах рекламної кампанії, істотно полегшується аналіз проведеної роботи, вивчення помилок і усунення їх у наступних рекламних кампаніях. [3]

Перед тим, як приступити до подальшої розробки рекламної політики і стратегії, потрібно мати чітке представлення про свою цільову аудиторію. Цільова аудиторія - це група споживачів, на яку спрямоване просування (реклама, особистий продаж, стимулювання збуту, пропаганда). Від правильного визначення цільової аудиторії залежить як стратегія, так і ефективність просування. Наприклад для рекламування пральних порошків цільова група в основному буде складатися з жінок-господарок, продукція фірми "PARKER" - солідних ділових людей, а м'які плюшеві іграшки зацікавить швидше за все дітей, які зможуть вплинути на своїх батьків. При виділенні цільової групи, що піддається рекламному впливу, необхідно:

1. визначити цікавлячий нас ринок;

2. розглянути товар під кутом зору

а) щодо переваг перед конкуруючими аналогами;

б) відповідності найбільш важливим запитам потенційних покупців (у тому числі їхнім звичкам);

в) необхідної комплектності;

г) доступності для покупців;

д) впізнаваємості зовнішнього вигляду (відмінності від конкуруючих товарів)

3. визначити споживчий сегмент ринку;

4. встановити, чи існують на різних ринках сегменти покупців, які можна вважати ідентичними;

5. вирішити, чи потрібні додаткові маркетингові дослідження.

Отже, останнім часом реклама міцно обгрунтувалася в нашому житті. Ця сфера маркетингу активно розвивається в нашій країні. Відкриваються різні установи, що навчають мистецтву реклами. Залишається тільки вірити, що з кожним роком рівень її якості буде підніматися усе вище і вище, і вона стане дійсно надійним провідником споживача у світі величезної кількості товарів і різних послуг.

Література:

1. Яруш Н. Вплив гендерних особливостей на стилістику та композицію рекламного тексту//pinchukfund.org/storage/students/works/2007/187.doc

2 Наймушин А.Д. - Основы организации рекламы, М., "Внешторгиздат" 1992

3. Оленина Е. Ю. Игровая заданность рекламы [Электронный документ] // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. - 2003. - № 2. - С. 80-87

4. Айзенберг М. - Менеджмент рекламы, М., ТОО "ИнтелТех" 1993.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>