XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Драчук А.А., Тиквій Н.В. КОНЦЕПЦІЯ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ФІНАНСОВІЙ КРИЗІ

Драчук А. А., Тиквій Н. В.

КОНЦЕПЦІЯ АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У ФІНАНСОВІЙ КРИЗІ

Підприємство, що знаходиться у фінансовій кризі, є особливим об'єктом аудиту. Аудит кризового підприємства здійснюється з метою висловлення незалежної думки аудитора щодо достовірності обліку і звітності, ефективності його обліково-аналітичної, контрольної та управлінської систем, реального фінансового стану та наявності внутрішніх ресурсів подолання фінансової кризи. Предметом наукової статті є створення загальної концепції аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі, без якої не можливе досягнення належної якості аудиту. Запропонована концепція може бути використана на практиці при плануванні аудиту кризового підприємства.

Ключові слова: концепція аудиту, підприємство, що знаходиться у фінансовій кризі, загроза припинення діяльності, організаційно-методичне забезпечення аудиту, процедура банкрутства.

Актуальність дослідження підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі, обумовлюється тим, що більшість підприємств упродовж свого функціонування стикалися з кризовими явищами. Загроза припинення діяльності зумовлює потребу пошуку раціональних шляхів покращення фінансового стану підприємства. Одним із важливих інструментів подолання кризи є аудит. Доцільність проведення аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі, вимагає наукового обґрунтування. Особливості такого аудиту зумовлюють необхідність розробки окремого підходу до його організаційно-методичного забезпечення.

У вітчизняних наукових працях досліджено та запропоновано організаційно-методичне забезпечення аудиту підприємств у відповідності до напрямків їх діяльності, наприклад, для сільськогосподарських підприємств, банків, страхових організацій, проте, не достатньо уваги приділено аудиту кризових підприємств. Певною мірою висвітлене теоретичне обґрунтування санаційного аудиту [1], як складової процесу фінансової санації підприємства, проте, санаційний аудит є лише одним з видів аудиту, які доцільно застосовувати до кризових підприємств. Щодо інших видів аудиту підприємств, що знаходяться у фінансовій кризі, належне теоретичне обґрунтування та організаційно-методичне забезпечення, яке би дозволило проводити такий аудит на практиці ефективніше, не розроблено.

Таким чином виникає потреба у науковому дослідженні аудиту підприємств, що знаходяться у фінансовій кризі. На основі вивчення теоретичних засад аудиту [2], його організації [3], та методології [4], відображених у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, а також на підставі аналізу практичних аспектів проведення аудиту підприємств, що знаходяться у фінансовій кризі, можемо запропонувати концепцію аудиту, яка би враховувала особливості аудиту, зумовлені кризовим станом підприємства, для якого він здійснюється.

Метою даної наукової статті є визначення загальної концепції аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

- визначити поняття та основні елементи концепції аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі;

- обґрунтувати зміст елементів концепції аудиту із врахуванням його особливостей.

Методологія даного наукового дослідження включає узагальнення наукових джерел, що відображають основні елементи концепції аудиту, виявлення особливостей функціонування підприємств, що знаходяться у фінансовій кризі, та їх обліково-аналітичних систем, аналіз впливу цих особливостей на концепцію аудиту кризових підприємств.

Ефективність проведення аудиту конкретного підприємства суттєво залежить від якості його планування, яке має враховувати особливості цього підприємства та інформаційні потреби користувачів аудиту. Планування включає стандартизовані процедури та базується на загальній концепції аудиту.

Концепція - це форма і засіб наукового пізнання, що є способом розуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї, теорії; науково обґрунтоване і логічно доведене вираження основного змісту теорії [5]. Концепція аудиту повинна виражати його основний зміст, визначати та обґрунтовувати елементи аудиту. Концепція аудиту підприємств, що знаходяться у фінансовій кризі, на нашу думку, повинна окреслювати мету та основні цілі такого аудиту, предмет, об'єкти, сферу застосування та класифікацію видів аудиту.

Аудит кризового підприємства проводиться для забезпечення зацікавлених користувачів достовірною та неупередженою інформацією про підприємство, його стан та перспективи розвитку для прийняття ними економічних рішень. Метою аудиту кризового підприємства є висловлення незалежної думки аудитора щодо достовірності обліку і звітності, ефективності обліково-аналітичної, контрольної та управлінської систем підприємства, реального фінансового стану та наявності внутрішніх ресурсів подолання фінансової кризи.

Сферою застосування такого аудиту є підприємства, що знаходяться у фінансовій кризі не залежно від видів діяльності. Ідентифікація фінансової кризи підприємства повинна здійснюватись аудитором на початковому етапі аудиту відповідно до певних критеріїв. Якщо підприємство є кризовим, аудитор при подальшому плануванні аудиторських процедур повинен враховувати усі важливі аспекти пов'язані з цим фактом.

Отже, підприємства, що знаходяться у фінансовій кризі, є особливим об'єктом аудиту, оскільки вони характеризуються ризиком припинення діяльності та специфічними інформаційними потребами користувачів аудиту. Відсутність достатнього теоретичного та організаційно-методичного забезпечення аудиту кризових підприємств негативно впливає на якість його проведення на практиці. У запропонованій нами загальній концепції аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі, враховано особливості такого аудиту, визначено його основні цілі, об'єкти, окреслено сферу застосування та здійснено класифікацію для вибору оптимального для конкретного підприємства виду аудиту. Розглянута концепція може знайти практичне застосування при плануванні аудиту кризового підприємства. Розвиток даного наукового дослідження може здійснюватись у напрямку створення організаційно-методичного забезпечення аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі.

Література:

1. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник / Терещенко О. О. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 72-100.

2. Шеремет А.Д. Аудит: Учебник / Шеремет А.Д., Суйц В.П. - М.: ИНФРА-М, 2006. - С. 26-47.

3. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник / [В.В. Сопко, Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило та ін.]. -К.:ВД «Професіонал», 2004. - 624 с.

4. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту / Рудницький В.С. - Тернопіль: «Економічна думка», 1998. - С. 29-30.

5. Економічна енциклопедія. Бібліотека Воєводина - інформаційний ресурс інтернету: http://enbv.narod.ru/text/Econom/encyclo/str.

6. Україна. Закон. Про аудиторську діяльність: від 22.04.1993 (із змінами та доповненнями) № 3125. - інформаційний ресурс інтернету: http://www.rada.kiev.ua.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>