XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дрібна Л.В. ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

Дрібна Лідія Василівна

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

     ТЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

       Головне завдання навчання іноземної мови - навчити студентів корис-туватися іноземною мовою як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних ситуаціях реального життя. Одним  з  аспектів  у  ре-формуванні  освіти  є  впровадження  нових  методик  оцінки  навчальних дося-гнень студентів. Ефективність та надійність такої оцінки може реалізуватися шляхом тестового контролю.

     Проблема розробки тестів та їх застосування в практиці навчання іноземних мов досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені Л.В. Банкевич, В.А. Коккота, С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук, L. Bachman, J. Clark, T. Hedge, K. Morrow, J. Oller та інші.  Недарма використання тестів присвячені численні публікації в журналах «Иностранные языки в школе», «Іноземні мови» (наприклад: Володин М.В. Методика составления тестов; Горчев А.Ю. Методика тестового контроля навыков устной речи; Ляховицкий Н.В. Новый подход к проблеме контроля при изучении иностранных языков; Рабинович Ф.Н. Контроль на уроке иностранного языка; Рапопорт И.А. Прагматические тесты: сущность, специфика, перспектива; Фоломкина С.К. Тестирование при изучении иностранного языка).

     На думку  вчених,  тест -  це  система  спеціально  підібраних  перевірочних  завдань, що  дозволяють кількісно  оцінити  навчальні  досягнення  в  одній  або  кількох  сферах  знань,  тобто  тест розглядається  як  інструмент,  за  допомо-гою  якого  проводиться  процедура  педагогічного тестування.  У  широкому  контексті  педагогічне  тестування  є  сукупністю  організаційних  і методичних  заходів,  об'єднаних  спільною  метою  з  педагогічним  тестом  і  призначених  для підготовки  та  проведення  процедури  пред'явлення  тесту, обробки,  ана-лізу,  інтерпретації  та отримання результатів виконання тестів [1, с. 18].

     За визначенням С.К. Фоломкіної, під тестом розуміються завдання, що мають специфічну організацію, яка дозволяє всім студентам чи учням працювати одночасно в однакових умовах і записувати виконання символами [6, с. 12]. Завдання тестів завжди мають однозначне рішення, визначення правильності відповіді здійснюється по заготовленому ключу. Застосування тестів при контролі доцільне тому, що вони задають напрям розумової діяльності тестованих, привчають їх варіювати процес переробки сприйманої інформації.

     Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольнити вимоги, що висуваються до якості контролю. Відомо,  що  головним  завданням  навчання  іноземної  мови  у  ВНЗ  є  завдання  сформувати  в  студентів іншомовну  компетенцію.  Природно,  що  протягом  навчання  студенти  можуть  досягти  лише  певного  рівня спілкування  в  ситуаціях,  обмежених  програмою.  Для  того,  щоб  дізнатися,  чи  володіють  вони іноземною мовою на належному рівні,  необхідно  здійснити  точний  та  об'єктивний  контроль,  під  час  якого  визначається рівень навчальних досягнень тестованих. Тому оптимальною формою контролю в цьому випадку має бути тестовий контроль.  

У навчанні іноземних мов застосовується лінгводидактичне тестування. Лінгводидактичним тестом називається підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань, які пройшли попереднє випробування з метою визначення якісних показників і які дозволяють виявити в учасників тестування рівень їх мовної або комунікативної компетенції та оцінити результати тестування за заздалегідь встановленими критеріями [2, с.271]. Основними показниками якості лінгводидактичного тесту є валідність, надійність, дифере-нтційна здатність, практичність та економічність [3, с. 219].

 Валідність - характеристика тесту, яка показує, що саме вимірює тест і наскільки ефективно він це вимірює. Валідність тесту означає його придатність для визначення рівня володіння певними іншомовними мовленнєвими навичками і вміннями. Надійність - це необхідна умова валідності тесту. Надійність тесту визначається стабільністю його функції як інструмента вимірювання. Надійний тест дає приблизно однакові результати при повторному застосуванні.

     Диференційна здатність -  характеристика тесту, яка вказує на здатність даного тесту виявляти встигаючих і невстигаючих тестованих, тобто з достатнім і недостатнім рівнем володіння іншомовними навичками і вміннями.

     Практичність - характеристика тесту, яка визначає [2, с. 273]:

•·        доступність та посильність інструкцій тесту і змісту тестових завдань для розуміння тих, хто виконує тест;

•·        простота організації проведення тестування в різних умовах;

•·        простота перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки.

     Економічність - характеристика тесту, яка передбачає мінімальні витрати часу, зусиль і коштів на підготовку тесту від планування до видання.

     Дотримання  цих  вимог  до  тесту дасть можливість  створити  комплекс  тестових  завдань  університету, основним призначенням якого  є визначення реального рівня навчальних досягнень визначеного контингенту тестованих. Крім того, розробка такого комплексу дозволить викладачеві визначити типи тестових завдань,  описати  їх  та  визначити метод  оцінювання  відповідей  студентів,  заощадивши  час  на  їх  перевірку,  а також  визначити  структуру  тесового завдання за спеціальною схемою-матрицею, яку запропонував О.П.  Петращук  [4, с. 152].

     У процесі навчання іноземним мовам застосовуються чотири види тестування:

•·        поточне тестування; 

•·        тематичне тестування; 

•·        рубіжне тестування; 

•·        підсумкове тестування.

     Поточний  тестовий  контроль  відбувається  систематично  на заняттях  з  англійської  мови  у  процесі  навчання  з  метою  отримання  учителем  інформації  про  засвоєння студентами  іншомовного матеріалу  та формування у них навичок  та вмінь мовлення,  а  також  інформації про доцільність застосування тих чи інших методів і прийомів навчання.

     Тематичний  тестовий  контроль  здійснюється  після  завершення  роботи  над  конкретною  темою.  Такими темами для  студентів першого курсу університету  є:  "Personal  Identification", "Family Life",  "There  is No Place Like Home", "At Your Service", "Seasons and Weather", "Students' Life and Students", "Places". 

     Головними  функціями  тематичного  контролю  є контролююча та оцінююча функції. Тести для проведення тематичного контролю можуть розроблятися самим викладачем.

     Рубіжний контроль здійснюється на певному часовому рубежі. Це може бути кінець семестру або року. Тест для здійснення рубіжного контролю може складатися групою викладачів, які працюють як команда експертів з відбору матеріалу, типів і видів тестових завдань, що включаються до тесту. Вони уточнюють структуру тесту, визначають  час,  що  відводиться  на  виконання  кожної  частини  тесту,  розробляють  шкалу  оцінювання результатів тестування.

     Підсумковий контроль здійснюється в кінці кожного року навчання у ВНЗ. Провідними  функціями  підсумкового  контролю  є  оціночна  й  констатуюча.  Підсумкове  тестування спрямоване на визначення дійсного рівня навчальних досягнень в оволодінні писемним мовленням за період навчання  на  певному  курсі  відповідно  до  вимог  чинної  програми.  Тому  оцінка  результатів  підсумкового тестування може мати статус перевірочної або випускної і мати офіційний статус.

Отже, як підтверджує багаторічний досвід, велику користь може принести перевірка знань відразу всіх студентів у формі невеликих за об'ємом контрольних завдань, тестами. Тести є не тільки «найекономнішою формою контролю» [4], але і об'єктивнішим показником ступеня засвоєння учнів мовного матеріалу, ніж дані поточної, індивідуальної перевірки.

     Основна відмінна риса тесту від, наприклад, традиційної контрольної роботи полягає в тому, що він завжди передбачає вимір. Тому оцінка, яка виставляється за підсумками тестування, є більш об'єктивною і незалежною від можливого суб'єктивізму викладача, ніж оцінка за виконання традиційної контрольної роботи, яка завжди суб'єктивна, оскільки базується на враженнях викладача, не завжди відокремлених від його особистих симпатій чи антипатій по відношенню до того чи іншого студента.

     Науково обгрунтоване й методично грамотно організоване тестування дозволить викладачеві досягти настільки важливий зворотній зв'язок, який забезпечує управління навчальним процесом, і буде сприяти, таким чином, підвищенню ефективності вивчення іноземної мови.

Література:

  1. Клименко Л. О. Зовнішнє тестування навчальних досягнень учнів. - К.: Плеяда, 2008.- 128 с.
  2. Методика навчання іноземної мови у середніх навчальних закладах. - К., 1999. - 327 с.
  3. Методика обучения иностранным языкам в начальной и общеобразо-вательной школе. - Ротов Н/Д, 2004 . - 314 с.
  4. Петращук О.П. Тестовий  контроль  у  навчанні  іноземної мови  в  середній  загальноосвітній школі: Монографія. - К.: Видавничий центр КДЛУ, 1999. - 261 с.
  5. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - М., 1991. - 285 с.
  6. Фоломкина С.К. Тестирование при изучении иностранного языка. // Иностранные языки в школе. - 1986. - №2. - С. 12 - 16.

 

Lida_Dribna@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>