XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дрогомерецька О., Руснак Л. ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Дрогомерецька Олена, Руснак Лариса

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м.Чернівці

ДЕРЖАВНІ ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

З переходом до ринкової економіки та розвитком науково-технічного прогресу важливим є не тільки економічний розвиток, а й розвиток населення в цілому. І тому, сьогодні Україна приділяє велику увагу демографічній безпеці населення. Для цього уряд проводить заходи, які стимулюють народжуваність, запобігають міграції населення, здійснює співробітництво з іншими країнами на науковому рівні, щоб підвищити розумову діяльність населення загалом.

Проблемою демографічної безпеки є те, що рівень її розвитку є не настільки високим, щоб найефективніше забезпечити рівень життя та добробуту населення. 

Розглядом даної теми займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, до них належать: Ю. І. Муромцева, C. І. Пирожков, В.І. Кириленко, Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозковий та багато інших.

Метою даної роботи є дослідження суті демографічної  безпеки  на сучасному етапі розвитку, впливу різних факторів її порушення та заходів уряду щодо їх вирішення.

Демографія - це наука, що досліджує закономірності відтворення населення. [1, с. 7]  Демографічні процеси продовжують залишатись одним з головних об'єктів застосування статистичних методів. Без статистичних методів опис і аналіз демографічних процесів є неможливим. [1, c.11]

Демографічна безпека - стан захищеності держави і суспільства від демографічних загроз, при якому забезпечується розвиток країни відповідно до її національних демографічних інтересів. [3]

Демографічна безпека поєднується з успішним досягненням призначених цілей і протиставляється небезпекам, здатним перешкодити цьому досягненню або повернути його назад. І тому, демографічна безпека має самостійне значення, оскільки вона пов'язана з однією із найбільш фундаментальних сторін життєдіяльності «громадських організмів».

Демографічна ситуація в країні рахується благонадійною, якщо чисельність населення відповідає потребам ринку праці, оскільки для стійкого соціально-економічного розвитку країни є важливим підтримання рівноваги між економічно активним населенням та непрацездатними.

На нашу думку, важливою передумовою економічного, інтелектуального, політичного розвитку будь-якої країни є демографічний фактор, на якому тримається суспільство. Він відображає в собі взаємозв'язок темпів та пропорцій суспільного розвитку населення, так як саме воно є суб'єктом суспільного розвитку та носієм усіх соціальних відносин.

Можна визначити вихідні чинники, які зумовлюють проблемні аспекти формування сучасної соціально-демографічної ситуації в Україні:

а)   падіння рівня народжуваності.

б)  в Україні втрачені традиції багатодітності. Рівень народжуваності вже давно став недостатнім для заміни старших поколінь новими.

в)   інтенсифікація смертності населення.

г)   оскільки кількість померлих перевищує кількість народжених, в Україні спостерігаємо депопуляцію.

д)   різко зменшилась кількість шлюбів.

е) відбувається старіння населення, що в подальшому призведе до виникнення додаткових економічних та соціальних проблем з утримання зазначеної групи населення.

є)  наявна тенденція й реалізація намірів до трудової еміграції працездатного населення країни. Україна постійно втрачає кваліфіковану робочу силу, яка знаходить тимчасову роботу за кордоном. У Спеціальній доповіді Уповноваженого з прав людини наводилась кричуща цифра експертної оцінки, яка свідчить, що у зв'язку з виїздом наукових та висококваліфікованих спеціалістів втрати України становлять понад 1 млрд. доларів США на рік.

ж)  негативні зміни позначаються не тільки на кількісних, але і на якісних показниках розвитку населення. Погіршення стану здоров'я населення негативно впливає на формування людського потенціалу країни. [1, c.262]

На сьогодні в Україні спостерігається загострення негативних тенденцій демографічного розвитку у всіх регіонах. Це зумовлено соціально-економічною кризою. Потрібно усвідомлювати, що соціально-економічні умови впливають на народжуваність через структурні зміни потреб та норм.

Соціально-економічні чинники по-різному впливають на підсистеми демографії. Вони впливають на вікову структуру природного і механічного руху населення та рівень урбанізації. Сприятливі умови життя населення залежать від рівня соціально-економічного розвитку регіону. Чим стабільнішим він буде, тим безпечнішими будуть умови життя.

Отож, потрібно провести виконання завдань щодо забезпечення демографічної безпеки:

- поліпшення соціально-економічних умов життєдіяльності населення;

 -   оптимізація зовнішніх і внутрішніх міграційних потоків населення;

- протидія нелегальній міграції;

- сприяння добровільному поверненню українців на етнічну батьківщину (по місцю народження);

- стимулювання залучення і закріплення фахівців у сільській місцевості;

 - формування високих духовно-моральних стандартів громадян у галузі сімейних стосунків, підвищення престижу родини в суспільстві. [3]

            Кінцевий стан вирішення питання демографічної безпеки залежить від скоординованості всіх державних інституцій і забезпечення ними функціонування всіх сфер, пов'язаних із цією безпекою, а також активної участі громадян.

Література:

1. Ю. І. Муромцева Демографія: Навчальний пос. - К.: Кондор, 2006.

2. C. І. Пирожков Вибрані наукові праці: У 2 т. - Т. 1. Демографічний і трудовий потенціал. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.

3. Закон України Про демографічну безпеку України.

4. Никитенко П., Солодовник М. «Общество и экономика», 6, 2008.

5. Жученко В. С., Стешенко В. С. Влияние социально-экономических факторов на демографические процессы. - К., «Наукова думка», 1972.

6. Рябов І. Особливості демографічної ситуації в сучасній Україні // Україна: аспекти праці, 1998. - № 2.

    

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>