XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дронь Ю.П. ЩОДО НОВИХ ПАРАДИГМ І КОНЦЕПЦІЙ РЕГІОНУ

Дронь Ю.П.

Сумський державний університет

ЩОДО НОВИХ ПАРАДИГМ І КОНЦЕПЦІЙ РЕГІОНУ

Розглядаючи методологічні аспекти, важливо визначити понятійний інструментарій категорії «регіон». Справа у тому, що і в нашій, і в зарубіжній, науковій літературі немає чіткого визначення даного поняття, що є однією із причин різноманіття напрямів та методологічних концепцій у сучасних регіональних дослідженнях на Україні та закордоном.

У економічній літературі найчастіше фігурують два поняття регіону, причому, досить часто між поняттями «регіон» та «район» ставиться знак рівності. Так, низка авторів під регіоном розуміє певну частину народногосподарського комплексу країни, що відрізняється географічними умовами та природно-ресурсною спеціалізацією. Інші, під регіоном розуміють одиницю адміністративного поділу країни: край, область, місто.

У західних країнах термін «регіон» практично не використовується. Буквальний зміст слова регіон - це район. Називати регіоном ті чи інші території прийнято у випадках, коли вони мають якісь специфічні ознаки щодо інших територій. Із визначень представників російської економічної науки (С.Барзілов, В.Сігов, М.Некрасов), концептуальними параметрами, що обумовлюють поняття «регіон» є: географічне положення (розташування, величина території та кількість населення); виробничо-функціональні особливості (специфіка переважаючих видів діяльності); соціологічні особливості (норми спілкування, поведінки).

Регіон як цілісну систему із своєю структурою, функціями, зв'язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, умовами життя населення характеризують: значна кількість взаємопов'язаних підсистем різних типів із локальними цілями; багатовекторність управління; ієрархічність структури; значне запізнення координуючого впливу за високої динамічності елементів; не повна визначеність їх стану. [1]

 На думку А.І. Гаврилова регіон як соціально-економічна система може бути представлений сукупністю п'яти основних підсистем, до яких відносяться: системоутворююча база, системообслуговуючий комплекс, екологія, населення, інфраструктура ринку. [2]

У сучасній економічній науці найбільше розповсюдження отримали чотири парадигми регіону: регіон-квазідержава, регіон-квазікорпорація, регіон-ринок (ринковий ареал), регіон-соціум.

Регіон як квазідержава представляє собою відносно відокремлену систему держави та національної економіки.  У багатьох державах регіони акумулюють все більше функцій і фінансових ресурсів, що раніше належали «центру» (процеси децентралізації та федералізації). Одна із головних функцій регіональної влади - регулювання економіки регіону. Взаємодія загальнодержавної та місцевої влади, а також різні форми міжрегіональних економічних відносин забезпечує функціонування регіональних економік у системі національної економіки.

Регіон як квазікорпорація являє собою значний суб'єкт власності (регіональної та муніципальної) та економічної діяльності. У цій якості регіони стають учасниками конкурентної боротьби на ринках товарів, послуг, капіталу (прикладом може слугувати захист «торгової марки» місцевих продуктів, змагання за більш високий регіональний інвестиційний рейтинг). Регіон як економічний суб'єкт взаємодіє із національними та транснаціональними корпораціями. Розміщення філіалів корпорацій, їх механізми ціноутворення, розподіл робочих місць та замовлень, трансфертів доходів, сплати податків спричинює значний вплив на економічний стан регіонів.  У найменшому ступені, ніж сучасні корпорації, регіони володіють значним ресурсним потенціалом для саморозвитку.

Підхід до регіону як до ринку, що має певні кордони (ареал) акцентує увагу на загальних умовах економічної діяльності (підприємницький клімат) та особливостях регіональних ринків різних товарів і послуг, праці, кредитно-фінансових ресурсів, цінних паперів, інформації, знання тощо. Вказані три парадигми у теорії регіону охоплюють проблему співвідношення ринкового саморегулювання, державного регулювання та соціального контролю.

Підхід до регіону як до соціуму (спільності людей, що проживають на певній території) висуває на передній план відтворення суспільного життя (населення і трудових ресурсів, освіти та охорони здоров'я, культури, навколишнього середовища) та розвиток системи розселення. Вивчення проводиться у розрізі соціальних груп із їх особливими функціями та інтересами. Даний підхід ширше економічного. Він охоплює культурні, освітні, медичні, соціально-політичні та інші аспекти життя регіонального соціуму, синтезу яких регіональна наука із самого початку приділяла відчищену увагу.  

Теорії розвитку регіону спираються на досягнення макроекономіки, мікроекономіки, інституційної економіки та інших досягнень економічної науки. Схожість регіону та національної економіки визначає можливості застосування для регіону макроекономічних теорій (неокласичних, неокейсіанських та ін.), особливо тих, що ставлять на чолі виробничі фактори, виробництво, зайнятість, доходи. Теорії регіональної макроекономіки більше відповідають парадигмі «регіон як квазідержава». Таке застосування більш адекватне для однорідних (гомогенних) регіонів. Мікроекономічні теорії доцільно застосовувати тоді, коли уявлення регіону як точки або однорідного простору недостатнє та необхідно брати до уваги внутрішні відмінності. Теорії та методології мікроекономічного аналізу більше відповідають парадигмам «регіон як квазікорпорація» та «регіон як ринок». В цілому, можна стверджувати, що у сучасних теоріях регіон досліджується як багатофункціональна та багатоаспектна система.

Література:

1. Ремезков А.А. Сущность и значение региона в управлении экономикой АПК.// http://aris.kuban.ru/ru/oper/ceny/rem.htm

2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие для вузов.-  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - С.10.

Е-mail: Julia_Dron@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>