XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дубчак М., Дульгер М. ОСНОВНІ ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Дубчак М.,

Дульгер М.

Чернівецький торговельно - економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ОСНОВНІ ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

          Юридична відповідальність як невід'ємна складова у правовій системі кожної країни, відіграє у зовнішньоекономічній діяльності ( далі - ЗЕД ) значну роль. Але в науковій літературі немає єдиної думки з приводу визначення видів відповідальності суб'єктів господарювання за правопорушенням у сфері ЗЕД.

         Особливості господарської відповідальності за порушення законодавства суб'єктами ЗЕД аналізували А. Шпомер, Н. Шевченко, В. Мілаш, Н. Ненюк,

Т. Шаталова,  Д. Минюк, В. Луць, В. Марченко, Д. Шаповалов, С. Бервено,       Д. Лук'янець, Т. Корнєва, Е. Косяк, І. Катеренчук та ін.[8, c. 6]

        Загальні засади відповідальності суб'єктів ЗЕД визначені Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність'' від 16.04.1991р. У ст. 33 Закону названі форми та види відповідальності, серед яких зазначені майнова та кримінальна відповідальність. Майнова відповідальність застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, непрямих збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також застосування майнових санкцій. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення ст. 225 Господарського Кодексу України включає: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів), понесені стороною, яка зазнала збитків, внаслідок порушення зобов'язання другою стороною та ін. [1]

          Необхідно назвати ще одну форму відповідальності у ЗЕД - організаційно-правову. Потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі. Поєднання майнових та організаційно-правових форм відповідальності за правопорушення господарського законодавства суб'єктами ЗЕД є господарським видом відповідальності. Отже, для повноти правового регулювання замість "майнової'' слід визначати "господарсько-правову'' форму відповідальності у ЗЕД.

           Питання про визначення договірної відповідальності та відповідальності суб'єктів господарського права у ЗЕД є одним з дискусійних у науці. Відповідальність за зовнішньоекономічним договором (контрактом) як у господарському праві  [6 с. 85], так і цивільному [5 c. 25] і поділяється на договірну та позадоговірну які розрізняються за підставами виникнення прав та обов'язків.

         Проте окремі представники цивілістичної науки наполягають на необхідності декодифікації Господарського Кодексу України або принаймні виключення із сфери його впливу відносин, які регулювалися цивільним законодавством (передусім це стосується договірних відносин). У процесі дискусії одні вчені намагаються довести загальноцивільну природу господарського, підприємницького договору, інші прагнуть обгрунтувати їх самостійність, виокремлюючи низку специфічних ознак (правових особливостей).

        Досить поширеними способами, які передбачаються суб'єктами ЗЕД у контракті та застосовуються  державними органами у примусовому порядку за порушення зовнішньоекономічного господарства є штрафні санкції. З урахуванням ст. 238 ГКУ, метою застосування штрафу має бути припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідація його наслідків. Отже, з аналізу застосування штрафних санкцій до суб'єктів ЗЕД державними органами та порівняння Закону "Про ЗЕД" з іншими нормативними актами, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, а саме - притягнення до відповідальності службових осіб підприємства або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності державними органами, із статтями загальної частини Кодексу України про адміністративні правопорушення [2] можна стверджувати, що серед видів відповідальності у ЗЕД повинно бути ще місце і в адміністративній, яка сприятиме усуненню недоліків, чіткості та повноті законодавчого регулювання ЗЕД.

         Види та форми юридичної відповідальності суб'єктів ЗЕД, які передбачаються чинним законодавством та застосовуються контрагентами зовнішньоекономічного контракту (договору), не знайшли правового закріплення у ст. 33 Закону про ЗЕД. Оскільки стрижневою галуззю законодавства, що регулює ЗЕД є господарське законодавство, крім майнової форми відповідальності суб'єктів ЗЕД, має бути організаційно-правова, яка уже знайшла своє закріплення у ГК України. Отже, майнова та кримінальна відповідальності застосовуються згідно із ГК законами України та зовнішньоекономічними контрактами, мають великі теоретичні і практичні значення для правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Література:

1. Господарський кодекс України - К.: вид. ПАЛИВОДА А. В., 2009. - 192 с.

2. Цивільний Кодекс України - К.: видавничий дім "Скіф, 2009. - 260 с.

3. Кодекс про адміністративні правопорушення.

4. Закон України "Про Зовнішньоекономічну діяльність"

5. Луць В. Контракти у підприємницькій діяльності. - К., 2001. - С. 556.

6. Минюк Д. Юридична відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні та порядок її застосування // Підприємство, господарство і право. - 2007. № 6 - С. 360.

7. Ненюк Н. Пеня у сфері зовнішньоекономічної діяльності : основна характеристика, проблеми застосування та шляхи їх вирішення // Підприємство, господарство і право. - 2007.- № 3 - С. 386.

8. Шпомер А. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки // Підприємство, господарство і право. - 2002. - № 6 - С. 254.

e-maill: Ma_rin_ka_07@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>