XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дудка Д.М. ПРАВА ЛЮДИНИ В ТЕКСТАХ КОНСТИТУЦІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Дудка Д.М.

студентка 5 курсу ОДУВС;

ПРАВА ЛЮДИНИ В ТЕКСТАХ КОНСТИТУЦІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Ключові поняття: Людина, Особа, громадянин, правовий статус.

Питання прав людини не можна назвати недослідженим, однак воно не є вичерпаним та неактуальним. Права людини є вихідним базисом всього права, і завжди залишається актуальним.

Найбільш глибокими та змістовними є дослідження, Баймуратова М.О., . Копец П.Н.,Іваненко І.В.,Санстейн Касс Р,Шварц Г.В.

Метою даної роботи є провести порівняльний аналіз прав людини та виявити певні закономірності і відміні риси в конституціях країн Східної Європи.

Одним з важливіших принципів свободної демократичної держави і основою народовладдя є верховенство Закону та його неухильне дотримання.

Основним Законом держав Східної Європи була та залишається Конституція, як втілення істотних прав людини (громадянина) на справедливость, свободу та добробут.

Що стосується Конституційних прав і свободи людини і громадянина - це невід'ємні права і свободи, які належать людині і громадянину з народження, захищаються державою і становлять ядро правового статусу особи.

Взаємозв'язок держави і особи передбачає і розкриття змісту понять «людина» і «особа».

Людина - родове поняття, яке вживається для характеристики певних біологічних рис homo sapiens, що виділилося на певній стадії розвитку з біологічного суспільства, тобто жива істота, наділена свідомістю.

Особа - це перш за все індивід зі своїми неповторними особливостями. У деяких випадках особа визначається як людина, що володіє певними типовими соціальними особливостями, які відображають риси того середовища, до якої вона належить.

Слово «громадянин» визначає фізичну особу, чий правовий статус обумовлений приналежністю до тієї чи іншої держави. Саме громадяни наділені правами і свободами в найбільш широкому обсязі.

Головним елементом правового статусу є права, свободи і обов'язки. Зміст прав, свобод і обов'язків в єдності суспільних і особистих інтересів і в результаті визначається суспільними відносинами [1].

В країнах Східної Європи до якої належить і доречні Україна відбилися процеси уніфікації прав і свобод громадян, приведення їх у відповідність із загальновизнаними міжнародними документами: Загальною декларацією прав людини 1948 р., Міжнародних пактів про права людини 1963 р. і ін. [2].

Розділ другий Конституції України має назву "Права, свободи і обов'язки людини і громадянина", тому поняття "людина" і "громадянин" офіційно закріплені в діючому Основному Законі.

А у болгарській Конституції є деякі особливості регулювання правового статусу людини і громадянина. Так, досить незвичним є назва її другого розділу: «Основні права та обов'язки громадян». Як видно, в якості суб'єктів прав і обов'язків вона згадує лише громадян, хоча в ній йдеться в тому числі і про статус іноземців, а серед прав і свобод, як це і прийнято в демократичних конституціях, переважають права людини.,права ж іноземних громадян та осіб без громадянства негарантований, причому починаючи зі свободи .

асоціацій до "вільної економічної ініціативи". Обмежено права іноземних громадян та осіб без громадянства в також є в  конституціях Естонії, Латвії (доступ до інформації, захист даних, право на роботу, на власність). У Румунії іноземним громадянам гарантується лише одне право - на життя.

Впадає в очі і значна кількість конституційних обов'язків, що теж є нетиповим для інших європейських конституцій. Очевидно, і те й інше варто визнати відлунням соціалістичної традиції конституційного регулювання прав і свобод.

В Польщі яка є теж представницею, країн Східної Європи то в її конституції існує глава, присвячена правовому статусу особистості, громадянина, на відміно від конституції Чехії яка такого розділу в конституції немає, а основні права і свободи регулюються Хартією основних прав і свобод, яка згідно з Конституцією (ст.3) є її складовою частиною. [3].

Виходячи з всього вищезазначеного, можна сказати, що на початку 1990 р. майже в усіх постсоціалістичних країнах були прийняті нові конституції або істотним змінам і доповненням піддалися старі,які значну увагу приділила правам людини та громадянина. Та чи інша держава Східної Європи по різному зафіксувала права людини в своїх конституціях. Але най головне є те що після розпаду радянського союзу ,права людини стали найвищою соціальною цінністю це об'єднує не тільки конституції краін Східної Європи  а й всю конституційну базу Східної Європи.

Література

1.Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Б.А. Страшуна 3-е изд., обновлен, и дораб. - М.: Норма, 2008.

2. Баймуратов М. Правовой статус человека и гражданина в конституциях государств Восточной Европы: сравнительно-правовой анализ конституций и их соотношение с международными стандартами / М.Баймуратов // Порівняльно-правові дослідження. - 2005. - № 1. - С. 140-148.

3. Конституция Чешской Республики от 16 декабря 1992 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 3 / Под общ. ред. JI.A. Окунькова. М.: Издательство НОРМА, 2001.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>