XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дудник І.О., Олексієнко Я.І. ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ НАПРУЖЕНЬ У ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

Дудник Інна Олексанрівна, Олексієнко Ярослав Іванович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ НАПРУЖЕНЬ У ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

Виховання здорового і всебічно розвиненого молодого покоління - одне з пріоритетних завдань загальноосвітньої школи, особливо в умовах коли стан здоров'я школярів викликає неабияке занепокоєння. Збільшується кількість дітей із психічними розладами, відхиленнями в психофізичному, соціальному та духовному розвитку. І далеко не останнє місце у збереженні та зміцненні здоров'я належить волі та вольовим напруженням самих школярів.

Актуальність проблеми обумовлена ще й тим, що у частини випускників середніх шкіл виявляються слабо сформованими такі важливі вольові якості як самовладання, витримка, ініціативність, рішучість, самостійність, сміливість, наполегливість, дисциплінованість без яких досягти успіху у дорослому житті практично не можливо.

Вивчення стану проблеми в освітній практиці загальноосвітньої школи показало, що процес формування в учнів готовності до прояву вольових напружень можна характеризувати як безсистемний і некерований з боку педагогів.

Фундаментальні зміни в політичних, соціальних, економічних умовах, в суспільній свідомості громадян України; високий рівень наркотизації й алкоголізації серед молоді; відсутність престижу здорового способу життя; бездуховність; платні послуги в багатьох спортивних секціях; недооцінка в навчальних закладах соціальної, оздоровчої та виховної ролі фізичної культури та спорту, внісши в суспільне життя чимало позитивного, призвели водночас до загострення суперечностей у вихованні дітей. Усі ці соціальні умови негативно відбиваються на вихованні дітей і підлітків, формуванні в них патріотичних почуттів, фізичного та морального здоров'я.

Поряд із загальноосвітньою школою, якій належить провідна роль у всебічному розвитку особистості учня, формуванні вольових напружень, особливе значення належить дитячо-юнацьким спортивним школам. У них функціонують різні секції, де формуються такі моральні якості як відповідальність за свої вчинки і поведінку своїх товаришів, глибока зацікавленість у загальному успіху, прагнення до досягнення високих результатів, сила волі. Поряд з цим заняття в спортивних секціях дозволяють школярам удосконалювати фізичні якості. Не викликає сумніву той факт, що активні заняття дітей у секціях і групах фізкультурно-спортивної спрямованості дозволяє їм більш повно розкрити свої здібності, знайти упевненість в собі, вирости особистістю, готовою до подальшої інтелектуальної, професійної та духовної діяльності, особистістю з альтруїстичним, толерантним ставленням до життя, готовою прийти на допомогу.

Фізична культура та спорт є ефективними засобами виховання фізично і духовно здорового молодого покоління. Багаторічні наукові дослідження доводять, що заняття фізичною культурою та спортом здійснюють позитивний вплив практично на всі функції й системи організму, є потужним засобом профілактики захворювань, сприяють формуванню морально-вольових і громадянських якостей особистості, естетичних та етичних уявлень i потреб. Вони впливають на формування характеру людини. В спорті особливо чітко виражаються всі людські якості: характер, ставлення до справи, воля, совість, чесність. Це саме той вид діяльності, де особливо чітко перевіряються морально-вольові якості людини, які особливо цінуються суспільством.

Основними методами і методичними прийомами формування здатності до прояву вольових напружень є пояснення, показ, обговорення, ускладнення вправ, завдань, заохочення, самооцінка, критичний аналіз і самоаналіз якості виконання, методичні прийоми для формування рухових умінь і фізичних здібностей, прийоми стимуляції й самостимуляції вольових зусиль.

Основними засобами є навчальні завдання, а на уроках фізичної культури - фізичні вправи. Фізичні вправи й рухові завдання є своєрідними перешкодами, які являють собою об'єктивні і суб'єктивні труднощі.

Виховуючи в учнів у процесі занять фізичною культурою та спортом волю, слід створювати різноманітні труднощі, для подолання яких необхідно виявляти різні види вольових зусиль і напружень [1, с. 9]. Саме готовність до прояву вольових зусиль за переконанням Р. Шайхтдінова [5, с. 85], характеризує рівень сформованості вольових якостей. Більш того, автор [5, с. 86] підкреслює, що вольові якості не тільки проявляються, але й формуються через вольові зусилля і напруження. У цьому контексті можна погодитись з автором і при формуванні вольових якостей використовувати в навчально-виховному процесі прийоми стимуляції вольових напружень при виконанні фізичних вправ різного характеру.

Тренувальний процес містить у собі велику кількість інтенсивних вправ, що вимагають прояву вольових напружень відповідного рівня. Для формування вольових зусиль і напружень А. Романов пропонує дотримуватися таких правил [4, с. 216]:

- починати з мінімальних зусиль, поступово підвищуючи їх у процесі занять. Ці мінімальні зусилля і повинні бути труднощами. Необхідно врахову­вати, що нездоланна перешкода не сприяє розвитку вольових напружень;

- застосовувати енергійні, швидкі вольові напруження;

- виробляти здатність до тривалих вольових зусиль і напружень;

- виконувати завдання з концентрацією уваги, не відволікаючись;

- домагатися позитивного результату в процесі виконання вправ, спрямованих на формування вольових якостей.

Основним засобом виховання волі у спортивній діяльності є виконання в тренувальному процесі таких фізичних вправ, що вимагають вольових напружень і зусиль, характерних для певного виду спорту [3, с. 235]. Це вправи, що удосконалюють спеціальні фізичні якості: швидкість, силу, витривалість, а також вправи, спрямовані на оволодіння технікою і тактикою обраного виду спорту. У результаті виконання цих вправ поступово підвищується можливість ефективного прояву вольових напружень і виробляються доцільні прийоми для подолання труднощів. Для розвитку здатності до прояву вольових напружень у процесі спортивної підготовки необхідно дотримувати наступних правил: ускладнення вправ у процесі фізичної підготовки повинно наростати поступово, вправи повинні бути доступними, але вимагати від учнів прояву усе більших і більших напружень. У тренувальний процес потрібно включати окремі вправи, що вимагають прояву спеціальних вольових напружень. Такі вправи повинні чергуватися з більш легкими вправами [4]. Також необхідно дотримувати головної умови формування вольових напружень учня у процесі навчально-фізкультурної діяльності - зміцнення його впевненості у своїх силах.

Для успішного формування волі у тренувальному процесі М. Озолін [2, с. 42] рекомендує пам'ятати, що організованість, дисципліна - важлива основа його ефективності. На тренувальних заняттях автор пропонує використовувати метод змагання, з урахуванням індивідуальних можливостей учасників проводити змагання з гандикапом. Періодично необхідно давати учням завдання перевищити досягнутий результат, включати в заняття вправи, що виконуються у важчих умовах, які вимагають деякого ризику, застосовувати вправи до "відмови", що ставлять перед спортсменом вищі вимоги, ніж на змаганнях. Також рекомендується проводити прикидки з однією спробою у будь-яку погоду. Необхідно хвалити учнів за виявлену сміливість, силу волі, допомагати і підказувати під час змагань. Вольові напруження проявляються і формуються в боротьбі з труднощами й у боротьбі із самим собою.

Одне з найістотніших питань методики й організації процесу вольової підготовки піднімається В. Платоновим [3, с. 236]. Зокрема, автор вважає, що вольова підготовка здійснюється успішно, якщо процес виховання волі органічно узгоджується з розвитком фізичних якостей, інтегральною підготовкою. На думку багатьох авторів, для формування волі в процесі занять фізичною культурою дуже важлива впевненість учнів у своїх силах, доступність вправ і умов їхнього виконання. У цьому контексті навчання рухових умінь і навичок, суттєвий приріст показників фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, позитивну оцінку дій учнів варто розглядати як обов'язкову умову організації педагогічного процесу. Планування процесу розвитку фізичних якостей обов'язково повинно передбачати і вирішення виховних завдань. Саме по собі виконання фізичних вправ із постійно зростаючими труднощами у вигляді збільшення обсягів, інтенсивності, технічної складності завдань потребує прояву відповідних вольових напружень і є найважливішим засобом для їхнього формування.

Результативність будь-якої діяльності людини залежіть від багатьох умов, у тому числі від знань, умінь, навичок і здібностей. Однак визначальними факторами активності є все-таки мотивація й воля людини.

Таким чином, в результаті теоретичного аналізу можна стверджувати, що вольові напруження в учнів загальноосвітньої школи можна формувати тільки в ході систематичної складної, націленої в майбутнє діяльності.

Формування здатності до вольових напружень здійснюється успішно, якщо передбачається узгодженість цього процесу з удосконаленням фізичних здібностей, рухових умінь і навичок.

Література:

•1.     Артюшенко А. О. Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / А. О.  Артюшенко. - К., 2003. - 20 с.

2. Озолин М. Г. Воспитание моральных и волевых качеств спортсмена / М. Г. Озолин. - М.: ФИС, 1958. - 46 с.

•3.     Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. - К.: Олимпийская литература, 1997. - 584 с.

4. Романов А. О. Учебник спортсмена / А.О. Романов. - М.: ФИС, 1964. - 455 с.

5. Шайхтдинов Р. З. Личность и волевая готовность в спорте / Р. З. Шайхтдинов. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 112 с.

e-mail: dudnik1979@ yandex.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>