XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дутчак О.І. ТУРИЗМ І КРАЄЗНАВСТВО В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ І СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ У ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ

Дутчак Олена Іванівна,

аспірант кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету  ім. В. Стефаника

ТУРИЗМ І КРАЄЗНАВСТВО В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ І СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ У ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ

  У суспільно-політичних умовах кінця XIX ст. створення молодіжних та спортивних товариств у Галичині було зумовлено цілим комплексом чинників, як локального, так і загальносвітового масштабу:

- по-перше, особливо серйозної уваги вимагала проблема фізичного виховання. Адже за статистичними даними, кожного року в Галичині помирало у середньому 55 тисяч чоловік. Значний відсоток смертності становили діти та підлітки. Серед головних причин - шкідливість алкоголю, тютюну, недоїдання, важка фізична праця... Назріла необхідність пропагувати здоровий спосіб життя через фізичну культуру і спорт. Як відзначав один із основоположників спортивного руху на території Галичини І.Боберський, «рух є найліпшим середником, що робить людину здоровою й гарною». Крім того, «спорт - це здоров'я людини, а коли люди здорові, то здорова вся нація. Фізичний гарт виховає майбутнього воїна, борця за соборність і незалежність України» [2, с.З].

- по-друге, ще на початку 80-их pp. XIX ст. молодіжні гімнастичні товариства виникають у Чехії, Словенії, Хорватії, Польщі. До початку 90-их pp. XIX ст. сокільський рух охопив майже всі слов'янські народи. Характерною його рисою було те, що в усіх без винятку народів, які входили до складу монархії Габсбургів цей рух мав біль чи менш виразне патріотичне спрямування, що в свою чергу позитивно впливало на його масовість, вкоріненість у суспільстві.

Розгортаючись у контексті національно-культурного відродження, особливого поширення сокільська ідея набула в Східній Галичині. Причини цього криється в суспільному, історичному, культурному розвитку галицьких земель. З одного боку, як в українців, так і в поляків, боротьба за політичні права, прагнення до самостійності вимагало виховання нової генерації людей - національно свідомих, фізично здорових та готових до боротьби за волю і незалежність. З іншого боку, саме діяльність «Сокола» та інших організацій сприяло зростанню національної самосвідомості українців [4].

В історіографії діяльність польських та українських молодіжно-спортивних організацій Галичини отримала дещо неоднозначне трактування в дослідженнях істориків різних напрямів.

Діяльність українських товариств, таких як «Сокіл», «Січ» «Пласт» отримала досить широке висвітлення в науковій літературі. Хоча, їхні здобутки у сфері туристики та краєзнавства не стала предметом дослідження значної частини науковців. Це пояснюється тим, що більшість українських науковців, які займалися вивченням діяльності цих товариств перебували на національно-патріотичних позиціях, що й зумовило дослідницьку орієнтацію науковців. Саме тому більшість таких праць присвячена висвітленню процесу становлення мережі товариств на території Галичини, здобуткам у сфері національно-патріотичного виховання молоді, а також біографіям визначних діячів руху.

В історіографії діяльності молодіжних та спортивних товариств можна виокремити ряд напрямків: 1) історіографія початку ХХ ст.; 2) міжвоєнна; 3) діаспорна; 4) сучасна українська та польська історіографія.

До історіографічних джерел початку ХХ ст., що охоплює досить незначний хронологічний відрізок: 1900-1914 роки, можна віднести численні статті та замітки у різноманітних виданнях, в яких міститься інформація про здійснені мандрівки, під час яких часто здійснювався збір краєзнавчого матеріалу. Крім того, уривчасті відомості містяться у працях біографічного характеру, присвячених діяльності визначних діячів - членів чи засновників товариств.

Міжвоєнна та діаспорна історіографії представлені рядом різноманітних публікацій: невеличкі замітки у пресі про здійснені мандрівки, пластові підручники, література мемуарного характеру.

На жаль, туристично-краєзнавча діяльність українських молодіжно-спортивних товариств Галичини у радянський період не досліджувалися. На сучасному етапі розвитку української історичної науки з кожним роком виходять у світ праці, присвячені діяльності молодіжно-спортивних товариств Галичини. Як правило, вони проливають світло на процес формування та функціонування організаційної структури товариств, проблеми національно-патріотичного виховання молоді та визначні події в діяльності товариств.

Не зважаючи на наявність напрацювань з досліджуваної проблеми, можна констатувати відсутність ґрунтовних досліджень туристично-краєзнавчих здобутків українських молодіжно-спортивних товариств. Наявні публікації не окреслюють повною мірою значну частину реальності, що виступала чи не найбільш вагомою складовою національно-патріотичного виховання галицької молоді.

Література:

•1. Андрухів І.О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг» / І.О.Андрухів. - Івано-Франківськ, 1992. - 78с.

•2.  Боберський І. Українське Сокільство 1884-1939 pp. / І. Боберський. - Львів, 1939 - 34 с.

•3.  Гей там на горі «Січ» іде!: Пропам'ятна книга «Січей» / зібрав і упор. П.Трильовський; обкл. Г.Козака, передрук. 1965 р. - К.: Вінок, 1993 - 416 с.

•4. Савчук Б.П. Український пласт (1911-1939 рр.) / Б.П.Савчук. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1996 - 264 с.

e-mail: dutchako@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>