XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дутка С.М. ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ, ЯК ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Дутка Світлана Михайлівна

Студентка 4 - го курсу

Чернівецький Національний Університет ім. Ю.Федьковича  

ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ, ЯК ОСНОВНИХ СУБ'ЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин є транснаціональні корпорації ( ТНК ). Їх бурхливий розвиток в останні десятиліття відображає загострення міжнародної конкуренції, поглиблення міжнародного розподілу праці. ТНК представляють як безпосередні учасники всього спектру світогосподарських зв'язків, як „локомотиви" світової економіки. Міжнародні корпорації, з одного боку, є продуктом міжнародних економічних відносин, що швидко розвиваються, а з іншого боку, самі представляють могутній механізм дії на них. Активно впливаючи на міжнародні економічні відносини, ТНК формують нові відносини, видозмінюють їх форми, що склалися.

Мета написання роботи - розглянути транснаціональні корпорації, як основні суб'єкти міжнародної економіки.

У вітчизняній науці окремі аспекти діяльності ТНК вивчали О. Білорус, О. Буд кін, В. Буткевич, В. Геєць, І. Гладій, Б. Гунський та інші.

ТНК перетворили світову економіку на міжнародне виробництво, забезпечили розвиток НТП у всіх його напрямках: технічного рівня і якості продукції; ефективності виробництва; вдосконалення форм менеджменту, управління підприємствами. Вони діють через свої дочірні підприємства і філіали в десятках країн світу по єдиній науково - виробничій і фінансовій стратегії, що формується в їх „ мозкових трестах", володіють величезним науково - виробничим і ринковим потенціалом, що забезпечує високий динамізм розвитку [4, с. 83].

Як правило, ТНК створюються в межах функціонування світового господарства. Вони не лише певною мірою підривають суверенітет держав, що розвиваються, та низки провідних індустріально розвинених, а й посягають на їхні національні інтереси та безпеку.

ТНК притаманні такі ознаки: економічно єдина система;  група юридичних осіб - самостійних підприємств - суб'єктів господарювання;  керівництво і контроль здійснюється з єдиного центру; корпорація, будучи сукупністю юридичних осіб різної "національності" та інших утворень, наділених правосуб'єктністю за законами різних держав, проте, навіть так звана „національно-державна" належність материнської компанії (центрального офісу) не створює підстав для того, щоб законодавство країни її базування поширювалося на діяльність своїх відокремлених підрозділів - дочірніх товариств, філій та відділень, що розташовані на території інших держав; діяльність проводиться на національній території та в правовому полі кількох держав; відокремлені структурні підрозділи є об'єктами регулювання системи національного права держави, місця їх дислокації, тобто вони є суб'єктами правовідносин, що регулюються міжнародним приватним правом даної держави.

Транснаціональні корпорації контролюють істотну частину науково - технічного потенціалу промислово розвинутих країн, що дозволяє їм відігравати головну роль у міжнародному обміні технологіями й науково - технічними знаннями, активно брати участь у науково - технічному прогресі й сприяти структурним зрушенням у світовій економіці. Таким чином, ТНК є одним із головних суб'єктів світового ринку технологій.

За оцінкою ЮНКТАД, з 100 найбільших господарюючих суб'єктів світу на початок нинішнього століття 51 представлені транснаціональними корпораціями, інші - державами. Прискорений розвиток ТНК в останні десятиліття ХХ століття, їх внесок у формування світового продукту, забезпечення зайнятості, перерозподіл інвестиційних потоків, стимулювання розвитку окремих держав світу і регіонів дозволяє розглядати ці структури як найважливіших агентів світової економіки, здатних робити вплив на багато економічних і політичних процесів [2, с.61].

Галузева структура виробництва ТНК достатньо широка - 60 % міжнародних компаній зайняті у сфері виробництва ( перш за все, в електроніці, автомобілебудуванні, хімічній і металургійній промисловості ), 37 % у сфері послуг і 3 % в добувній промисловості і сільському господарстві.

Сучасні ТНК виступають основним структурованим чинником світової економіки. Їх вплив обумовлюється: активною інноваційною діяльністю через значні фінансові можливості; широким використанням конкурентних переваг різних країн світу; технологічним лідерством; максимально можливим використанням переваг інтернаціоналізації, зниженням витрат за рахунок переваг внутрішньокорпоративного ринку, побудованого з використанням трансфертних цін [1, с. 254].

    Діяльність транснаціональних корпорацій тісно  пов'язана  з  інтересами держав їхнього походження. Як правило, цілі країн  походження  провідних транснаціональних компаній мають яскраво  виражене  національно-егоїстичне фарбування, а  саме:  забезпечення  високого  рівня  життя  своїх  громадян  і зміцнення сили й авторитету своєї держави на світовій арені.

Сучасні транснаціональні корпорації впливають не тільки на міжнародні  відносини, а й на стан міжнародної безпеки, тому що вони сприяють розвитку взаємозалежності  різних держав. В умовах соціальної глобалізації агресія  країн, пов'язаних між собою системою транснаціональних компаній по відношенню одна до одної, є неможливої  чи  принаймні невигідної.

Таким чином, для України за сучасних умов господарювання висвітлення особливостей діяльності ТНК виявляється необхідним і потребує виробки певних концепцій та оптимальних шляхів функціонування корпоративних структур, які не суперечать національному законодавству, сприяють розвитку практики вітчизняної економіки та дозволяють залишатися на вістрі глобальних перетворень світової економіки [5, с. 21].

Підводячи підсумок, можна сказати, що ТНК в усе зростаючому ступені перетворюються в двигуни економічного росту, оскільки вони створюють найкращі умови для розкриття можливостей підприємництва, розвитку передової технології і росту кваліфікації робочої сили. ТНК виступають одним з найважливіших чинників прискорення розвитку приймаючих держав і регіонів, оновлення інфраструктури, забезпечення зайнятості і рішення соціальних проблем. Матеріальні і нематеріальні активи ТНК створюють основу для підвищення конкурентоспроможності національних економік, збагачення досвідом і впровадження прогресивних технологій.

Література:

•1.     Пехник А.В. Діяльність іноземних ТНК на території України // Регіональна економіка ( укр.) - 2005. - №1. С.253 - 262.

•2.     Рокоча В.В., Плотніков О.В., Новицький В.Є., КудиркоЛ.П. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник. - К.: Таксон, 2001. - 131 с.

•3.     Рубцева М.Ю. Особливості організації інвестиційно - виробничої діяльності ТНК в Україні // Формування ринкових відносин в Україні ( укр. ) - 2005. - № 3 - с. 57 - 63.

•4.     Семенов А.А. Особливі фінансові підрозділи промислових ТНК // Фінанси України ( укр. ) - 2004. - № 12 - с. 83 - 89.

•5.     Стафийчук В., Барабаш Ю. Транснаціональні корпорації як геостратегічні суб'єкти // Укр. географ. журн. - 2003. №2 - с.21.

e- mail: svitl-dutka@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>