XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дворак В.І. ПІДРУЧНИК ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ: СТАНДАРТНІ ВИМОГИ І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Студентка 2 курсу Дворак Вікторія Ігорівна,

Інститут філології та журналістики

Волинського національного університету ім. Лесі Українки

ПІДРУЧНИК ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ: СТАНДАРТНІ ВИМОГИ І СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Підручник  розглядаємо  як сукупність   текстових   та  ілюстративних  компонентів ,  які  складають  довідково-супровідний   апарат  та навчальний  твір  в  єдину  цілісну  систему  передачі  навчальної   інформації. Удосконалення  таких книг  є актуальною задачею реформування  системи освіти України, закріпленою на законодавчому  рівні. 

Проблема якості підручників для середньої школи була предметом дослідження багатьох, як українських так і закордонних учених,  Петровського Є. Й., Шаповаленко С. Г., Беспалько В. П., Зуєва Д. Д., Бейлінсона В. Г., Трубачевої С. Е., Селевко Т. Г., Кодлюк Я. П., Франсуа-Марі Жерара та Ксав'є Роеж'єра.  

Для підручників обумовленні спеціальні шрифти, формати, рекомендується переважне використання офсетного багатокольорового друку, безшовне скріплення блоків і т. ін. Конструювання навчальної книги в цілях створення типових проектів серійних видань - найважливіше завдання всіх організацій, що випускають навчальну літературу.

Зміст сучасної шкільної програми визначають Державні стандар­ти. На основі цих норматив­них документів формується зміст шкільних підручників. Шкільний підручник, укладений на основі програми і рекомендований Міністерством освіти і науки України, зали­шається основним інформацій­ним засобом, на який орієнту­ються вчителі, учні. Однак його зміст та обсяги залежать не лише від нормативних документів, а й від науково-дидактичних моде­лей авторських колективів. На етапі написання підручників суб'єктивізація змісту поси­люється як на фактологічному, такі на теоретичному рівнях. Це може проявлятися в різний спосіб: акцентування уваги на окремих фактах; добір одних фактів та ігнорування інших; од­нобоке оцінювання; висвітлення та оцінювання подій на засадах контро версійності; використання лише авторського тексту; залу­чення до змісту різних інформа­ційних джерел - текстових, візу­альних тощо [3].

Підручни­ки залишаються під при­цілом постійної критики. Учителі окремих предметів  здебільшого невдоволені велики­ми обсягами змісту, який учні не можуть опанувати; складністю авторських схем по­дачі навчального матеріалу. Більшість учнів не розуміють того, що вивчають. Це нерозу­міння не стільки від небажання вчити, скільки від безсилля все засвоїти й опанувати. Батьки висловлюють претензії з приводу перевантаження учнів. Політики здебільшого критикують написа­не з точки зору ідеологічних за­сад - «не про те пишуть», «не так оцінюють».

У підручнику важливо уникати  як занадто великої кількості науковості у викладі матеріалу, так і спрощеності [4].

Вимоги до  шрифтів видань для 5-8 класів - всі групи шрифтів кеглем 10-12 пп. (Журнальна рублена; Шкільна; Журнальна; Нова журнальна; Літературна)

Вага кожного підручника не повинна перевищувати, для 5-6 класів - 450 грам, 7-10 - 500 [2].

Відомо, що текст підручника  складається з основного  тексту , що має становити від 57% до 66% та додаткового - від 8% до 11% . Остаточний обсяг у навчальних видань має визначатися з врахуванням  специфіки  певної  дисципліни.

Важливу роль у вирішенні дидактичних цілей підручника відіграє апарат організації засвоєння. Оптимальний результат дає уміле поєднання запитань-завдань усіх функцій, в об'ємі, необхідному для певної вікової групи навчаючихся. Відсутність запитань і завдань в сучасному підручнику, безумовно, різко знижує його якість, як навчаючої, розвиваючої і виховної книги. Але і перенасичення підручника цим елементом методичного апарату, що йде врізнобіч із соціальним досвідом і пізнавальними можливостями учнів, також шкідлива [2].

Основним із важливих елементів методичної побудови підручника є ілюстрації. Вони є в тісному взаємовідношенні з іншими структурними компонентами підручника і в комплексі з ними вирішують його основні науково-педагогічні завдання. Така інформація, що супроводжує  текст підручника, відповідає, головним чином, за наочність,  оформлення підручника.

Серед проблем, що виникають перед книжковим дизайнером помітне місце займає вибір.Типографська фарба не однаково поєднується з фонами різного кольору. Поширена думка, що кращим папером для друку є ідеально-білий. Він дійсно гарний для відтворення ілюстрацій, однак для читання зовсім не оптимальний, бо викликає сліпучий ефект. Тому, якщо йдеться про чисто текстове видання, слід віддавати перевагу при виборі паперу не нейтрально білому, а більш теплому за тоном, що нагадує колір яєчної шкарлупи або в крайньому разі світлої замші (так званний тон шамуа) [3].

Власне бібліографічного апарату в підручнику не має. Але в кінці глави чи розділу, зазвичай після питань і завдань наводиться невеликий список рекомендованої по темі літератури, причому такої, яку учень зможе отримати в масовій бібліотеці.

Окрім основних, підручник містить додаткові тек­сти, покликані розширити, поглибити знання учнів з важ­ливих компонентів змісту навчального матеріалу (доку­менти, історичні довідки та ін.) [4].

Суворе дотримання завчасно визначеного об'єму підручника, навчальна направленість видання диктують і вимоги «економності» мови. Виклад в підручнику повинен бути коротким, але не в збиток виразності [3].

Навчальна література сьогодні - це цілий комплекс видань, що вирішують найважливіші соціальні задачі розвиваючого навчання. Вона включає в себе сукупність мовних творів, предметом яких  є та чи інша конкретна навчальна дисципліна. Загальне цільове призначення навчальних видань - бути засобом навчання і виховання, їх читацька адреса чітко визначена тією системою освіти для якої вони призначенні. Тільки  разом  у  вигляді  текстової   й  ілюстративної  інформації навчальний твір і довідково-супровідний  апарат розглядаються  як підручник в єдиній цілісній системі з метою передачі   знань,  що  містяться  в  ньому.

Проаналізувавши сучасні підручники для середньої школи та зіставивши їх із основними вимогами можна стверджувати, що на сьогоднішній час існує велика кількість підручників, але багато з них не відповідають основним вимогам. Типових для всіх підручників помилок не має, так як зустрічаються різноманітні, але переважаюча кількість - це невідповідність фактів, погано паданий матеріал, відсутність додаткових текстів...У зв'язку із відсутністю у підручниках і посібниках названих аспектів великий тягар лягає на розум і професійне обдарування вчителя: він має компенсувати всі види підручника, який мав би допомагати йому без додаткових затрат часу і зусиль планувати й організовувати проведення уроку. Та все ж є навчальні видання, які добре підготовленні немають ніяких дефектів, а тому добре виконують свою функцію: навчають учнів.  Простір навчальної літератури для середньої школи  у сьогоденні є добре забезпеченим, порівняно з минулими роками але при випуску майбутніх видань авторам слід пам'ятати що створюючи нову книгу необхідно орієнтуватися на державний стандарт освіти [4].

Література:

•1.     Директор школи, ліцею, гімназії № 2'2006

•2.     Методичні  рекомендації  щодо структури , змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів // Вища освіта: Інформ. вісн. - 2001. - № 4. - С. 48-51.

•3.     Перовський Е. И. Методическое построение и язык учебника для средней школи//Известия АПН РСФСР.- М.: Изд-во АПН РСФСР, 1995.- Вып. 13.

•4.     Покиданов  Г. О.  Сучасний підручник: яким він має бути / Г. О Покиданов // Шк. б-ка. - 2003. - № 3-4. - С. 5-6.

  

e-mail: vikadvorak@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>