XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дячук П.В., канд. педаг. наук Шапошнікова І.М. Сутність самооцінки, її структура і функції в особистісному розвитку в системі підготовки майбутніх вчителів

Дячук Павло Вікторович,
кандидат педагогічних наук Шапошнікова Ірина Миколаївна
Університет імені Драгоманова

Сутність самооцінки, її структура і функції в особистісному розвитку в системі підготовки майбутніх вчителів

Значимість і актуальність обраного дослідження підтверджується рядом протиріч, виявлених нами в результаті аналізу педагогічного досвіду школи між: необхідністю формування самооцінки дітей у спілкуванні і слабкій підготовці вчителів до цієї діяльності; потребою педагогів опанувати сутністю самооцінки у молодших школярів під час навчальної діяльності і недостатнім відображенням її у змісті навчальних дисциплін; значним потенціалом (який постійно розвивається) спільної навчальної діяльності і недостатньою розробленістю її технології при формуванні адекватної самооцінки особистості.
Виявлення самооцінки, як вміння об’єктивно оцінювати особливості особистості і її діяльності є доволі складною проблемою.
Аналіз наукових робіт вказує, що зміст поняття “самооцінка” в розумінні деяких авторів багато в чому співпадає. В більшості досліджень самооцінка представлена як особлива галузь психічного, як центр свідомого “Я”, з якою ототожнює себе особистість. Самооцінка пов’язується з рівнем домагання і включається у структуру потреб людини. Це саморегуляція, яка визначає напрямок і рівень активності людини, його ставлення до світу, людей, самого себе і, в кінцевому результаті, вершина його досягнення.
Базуючись на проведеному теоретичному дослідженні, можна запропонувати структуру, яка включає такі компоненти: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, практично-діяльнісний.
В основу когнітивного компоненту покладено знання людини про себе, вони можуть бути ситуативними і стійкими, позитивними і негативними.
Мотиваційно-ціннісний компонент характеризується позитивним ставленням до процесу самооцінювання, потребою пізнання власного “Я”, його позитивних і негативних характеристик, прагненням досягати успіху в спільній діяльності. В молодших школярів у процесі самооцінки виділяють мотиви уникнення покарання, розуміння сутності процесу самооцінювання.
Практично-діяльнісний компонент включає в себе систему вмінь самооцінювання. Вони визначаються за критеріями, у відповідності до яких діти оцінюють свої позитивні і негативні якості, здібності та діяльність у групі.
Таким чином самооцінка являє собою складний за своєю психологічною природою феномен. Вона пов’язана численними зв’язками і відношеннями з усіма психічними утвореннями особистості.
Майбутні вчителі початкових класів мають знати що процес оцінки своїх можливостей, себе, свого місця серед інших людей є важливим фактором формування особистості молодшого школяра. Історико-філософський аспект аналізу дозволяє виділити такі функції розвитку самооцінки: мотиваційну, що містить всі види спонукань: мотиви, прагнення, ідеали, цілі, усвідомлене прагнення до дії; орієнтаційну, що розглядає походження самооцінки як результату порівняння бажаного з існуючим, в ситуації самооцінювання необхідна актуалізація дитиною знань різних варіантів її поведінки; регулятивну, що характеризується свідомим саморегулюванням своєї поведінки.
Вище зазначені функції дали можливість встановити такі структурні компоненти самооцінки: когнітивний та мотиваційний. Основу когнітивного становлять знання людини про себе. Формування його зумовлюється рівнем сформованості у суб’єкта гностичних здібностей. Мотиваційний компонент, характеризується позитивним ставленням до дії процесу самооцінки, передбачає систему самооцінювання і характеризується здатністю дитини диференціювати ознаки своїх позитивних і негативних рис характеру.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>