XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дячук Т.М., Заікіна М.В. ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ

Студентки Дячук Т.М., Заікіна М.В.

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ

Останні десятиріччя відзначилися стрімким розвитком і великою популярністю туристичної індустрії. Туризм є порівняно новою галуззю, але вже встиг зайняти передові позиції у світовій економіці. В Україні туристична індустрія є досить перспективною, хоча її розвиток на даний момент є нерівномірним. Вона потребує відповідного регулювання і фінансування з боку держави.

У зв'язку з світовою економічною кризою становище туристичного ринку також дещо похитнулося. Тому кожна туристична фірма повинна вести конкурентну боротьбу за своє існування на ринку, споживача та за імідж компанії. Щоб досягти успішного функціонування турфірми  застосовуються різні методи, одним з головних і найвпливовіших є здійснення маркетингової діяльності.

Під маркетингом слід розуміти соціальний і управлінський процес, який спрямований на задоволення потреб і бажань споживачів шляхом розробки, створення, пропонування,  придбання, споживання або використання наділених цінністю товарів і послуг з метою отримання або максимізації прибутку.

В туризмі маркетинг означає систему безперервного узгодження пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом  на туристичному ринку і які турфірма здатна запропонувати більш ефективніше ніж це роблять конкуренти і, звичайно, з прибутком для себе [3, С.59].

Над особливостями маркетингу у туризмі працювали такі науковці як Джон Боуен, І.В Зорін, Л.О. Іванова,  В.А. Квартальнов, Філіп Котлер,  Ю.Б. Миронов, С.В. Скибінський та інші.

Для задоволення потреб і бажань туристів туроператори та турагенти використовують інструменти маркетингу. У маркетингу ці інструменти ще називають «4Р», тому, що на англійській мові вони починаються з букви «Р»: «продукт» (product), «місце» (place), «ціни» (prices), «просування» (promotion).   З точки зору туристичного маркетингу кількість інструментів подовжиться до семи [1, С.110]:

•1.     продукт (product) - туристичний продукт;

•2.     планування (planning) - конкретний план дій на основі попиту;

•3.     місце (place) - запропонований у потрібному місці;

•4.     люди (people) - адресований конкретним споживачам;

•5.     ціни (prices) - по привабливих цінах;

•6.     просування (promotion) - грамотно представлений і реалізований;

•7.     процес (process) - з якісним обслуговуванням .

Туроператори повинні слідкувати за ситуацією на ринку, визначати потреби споживачів, враховуючи, що вони мають властивість змінюватися і вчасно реагувати на ці зміни. Відповідно до цього туристичний продукт повинен відповідати попиту на ринку, мати високу якість, новизну та такі властивості, які  привабили б споживача і задовольнили його вимоги. Турператор, розробляючи турподукт повинен орієнтуватися на певний сегмент ринку відповідно до виду туру і запропонувати його у потрібному місці.

Є два напрями формування каналів збуту для туристських організацій. Це зовнішні канали (зарубіжні) і внутрішні [1, C.111].

Під внутрішніми каналами збуту розуміють, як правило, систему філій, відділень та посередницьких агентств, через які продаються туристські послуги в середині самої країни.

Зовнішні канали збуту - це певна кількість іноземних туристських фірм-посередників (туроператорів, турагентів), що взяли на себе згідно з договором зобов'язання продавати в своїй країні туристські поїздки в цю країну.

Згідно зі стратегією маркетингу передбачається комплексне використання і внутрішнього, і зовнішнього каналів збуту.

Ціна та її визначення - одне з актуальних маркетингових завдань. Вона повинна бути такою, щоб її зміг заплатити споживач, а також забезпечити прибутковість турпідприємства. Фірмою можуть застосовуватися різні знижки, акції, націнки.

Велику увагу турфірма повинна приділяти просуванню свого продукту. Є такі найбільш розповсюджені засоби просування [2, C.346-348]:

•-         реклама;

•-         стимулювання збуту;

•-         зв'язки з громадкістю (PR);

•-         персональні продажі.

Щоб продати свій продукт, турфірма повинна надати про нього інформацію туристу, тобто споживачеві. Найкращий спосіб це зробити за допомогою реклами. Через рекламу встановлюється непрямий зв'язок між туристичним продуктом і споживачем. Тобто надаючи інформацію про турфірму та її турпродукт, реклама повинна переконати потенційних споживачів зупинити свій вибір саме на даній фірмі та її продукті, а також підсилити впевненість постійних клієнтів у правильності їх вибору.

Все це можливо за допомогою використання таких засобів реклами:

•-         преса;

•-         телебачення і радіо;

•-         поштова реклама;

•-         реклама на транспорті, щитах, вивісках;

•-         реклама в місцях продажу та ін.

Тур організація повинна налагоджувати хороші зв'язки з громадкістю. Фірма повинна діяти так, щоб забезпечити собі популярність серед населення, а також розвивати позитивний імідж, надавати інформацію про свою діяльність і перешкоджати поширенню хибних думок, чуток.

Що ж до персональних продажів, то це є організація турфірмою торгових виставок, ярмарків, презентацій, поширення брошур, друкованих видань з метою дати потенційному споживачеві уявлення про продукт і його продаж.

Маркетингова діяльність турпідприємства потребує значних фінансових ресурсів. Але якщо правильно і ефективно використовувати маркетинг у туризмі, то це приносить значні прибутки і вигоди для підприємства. До інших маркетингових ресурсів турфірми можна віднести трудові, матеріальні, інформаційні, інноваційні і часові [4, С.29].

Всесвітня  туристична організація наголошує на таких трьох головних функціях маркетингу в туризмі [2, С.62]:

•1.     Налагодження контактів із споживачами;

•2.     Розвиток;

•3.     Контроль

Отже, сутність маркетингу, в даному випадку,  полягає в то­му, щоб пропозиції туристичних по­слуг в обов'язковому порядку орієнтувалося на споживача і постійне узгодження можливостей підприємства з вимогами ринку. Важливим для тур підприємства є підтримання постійних відносин з споживачами, адже саме вони є запорукою успішного функціонування фірми і отримання нею прибутків.

Необхідно використовувати маркетингову діяльність, для того щоб розпізнати, ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля турфірми на розроб­ку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.

Література:

1. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности. Учебник. М.Финансы и статистика, 2005. - 480 с.

2. Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме. - СПб.: Питер, 2007. - 480 с.

3. Кирилова О. Маркетинг на ринку туристичних послуг// Маркетинг в Україні. - 2009. -№3. - С.57-59.

4. Луцька Н.І., Криховецький І.З. Маркетингова інноваційна стратегія розвитку туристичного бізнесу// Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - №6.  - С. 27-30.

e-mail: Tatusic@i.ua, marucuk@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>