XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Д’якур М.В., Григоренко В.О. РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Д'якур М.В.

Науковий керівник: Григоренко В.О.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.Чернівці

РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Для успішного подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи в економіці України більшість суб'єктів господарювання повинні відмовлятися від стратегії виживання і зайняти активну позицію системного переходу в стан постійного інноваційного розвитку. Інноваційний розвиток передбачає системне впровадження новітніх розробок в технологічній, економічній та управлінській сфері у безпосередню роботу підприємства.

Проблемам інноваційно-інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання завжди приділялась велика увагу в будь-які періоди розвитку економіки. Проте останні кризові явища нам ще раз нагадали про необхідність приділяти увагу такій сфері діяльності підприємства як інновації. Серед провідних вчених-економістів аспектам інноваційно-інвестиційної діяльності увагу приділяли такі як: О.Амоша, С.Аптекар, Ю.Бажал, І.Бланк, А.Гальчинський, В.Жуков, В.Ковальов, Б.Койлі, Т.Овчаренко, А.Пригожин, Т.Райс, З.Румянцева, Б.Санто, А.Сухоруков, Й.Шумпетер та ін., у яких досліджуються різноманітні види інноваційно-інвестиційної діяльності, розкриваються теоретичні аспекти оцінювання інвестиційних проектів.

Проте все ще невирішеними залишаються питання покращення інвестиційної привабливості підприємства, саме з точки зору вливання фінансових ресурсів у інноваційні проекти та розробки.

Аналіз розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в Україні дозволив встановити наступне. Упродовж останніх років лише незначна частина підприємств України впроваджувала інновації. Основним напрямом інноваційної діяльності залишається придбання нових засобів виробництва. Пріоритетним джерелом інвестування в  інноваційну діяльність залишаються власні кошти підприємств. Вони в основному використовуються для фінансування невеликих інноваційних проектів: модернізація обладнання, оновлення деяких видів продукції, впровадження нових методів управління виробничих процесів, покращення системи якості на підприємстві. Більшість підприємств, які впроваджували інновації, одержали приріст продукції, підвищили її конурентоздатність, розширили ринки збуту, оновили асортимент виробів, знизили матеріалоємність виробництва.       

         Важливу роль у фінансуванні та кредитуванні інноваційної діяльності відіграють позикові кошти: кредити комерційних банків, позикові кошти від розміщення облігацій інноваційного підприємства, податковий кредит, іноземні інвестиції, проте необхідно чітко розуміти, що ефект від інвестування коштів у інноваційну діяльність підприємства не завжди може мани позитивні наслідки. А отже процес інвестування у інноваційну діяльність підприємства є досить ризиковою справою і не всі суб'єкти господарювання можуть собі це дозволити.

         Згідно з міжнародними оцінками, інвестиційний клімат України все ще несприятливий, але наша держава вважається потенційно привабливою для інвестування завдяки високому природно-ресурсному потенціалу, зручному географічному розташуванню, високому рівню освіти і споживчому ринку.

         Індекс інвестиційної привабливості, оприлюднений Європейською бізнес-асоціацією (ЄВА) 29 вересня 2010 р., показав погіршення оцінок бізнесом інвестиційного клімату в Україні. За підсумками третього кварталу індекс знизився з 3,25 до 3,2 бала (за 5-бальною шкалою) [1, 70].

         Зниження оцінок інвестиційної привабливості викликане очікуванням інвесторами обіцяних реформ. Влада здійснювала певні кроки в цьому напрямку, але, за винятком прогресу в питанні відшкодування ПДВ, інші питання залишаються без змін.

         Для збільшення обсягів фінансування інноваційної діяльності необхідно вирішити цілу низку прблем становлення інноваційного сектору в Україні: комерціалізація інноваційної продукції, надвисокі ризики інноваційної діяльності, нецільове та неефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності, спекулятивне використання державних пільг.

         Вирішенню проблеми залучення зарубіжних інвесторів сприятиме впровадженню таких заходів: поліпшення загальних умов для інвестицій в економіку України; створення законодавчих норм, ідентичних для вітчизняних і зарубіжних інвесторів; розробка єдиних критеріїв оцінки інвестиційної привабливості інноваційних програм і проектів.

Отож, питання інвестування коштів в інноваційну діяльність підприємств  є надзвичайно актуальним. Розвиток інноваційно активних підприємств сприятиме покращенню загальноекономічної ситуації в країні. Водночас задля досягнення процесу сталого інвестування і інноваційні проекти кошти, в Україні необхідно усунути низку негативних чинників, які стримують інвестиційну діяльність, а всі подальші трансформаційні зміни в економічні системі країни необхідно проводити з розумінням важливості та значимості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств.

Література:

1. Гвоздю С. Ю.   Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств / С. Ю. Гвоздю // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №6. - С. 67-74

2. Корнілова І. М.   Види інноваційних стратегій та особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами / І. М. Корнілова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №3. - С. 79-86

 

e-mail: dyakur@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>