XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Д’якур М.В., к.е.н., Ворошан А.Д. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Д'якур М.В.

Науковий керівник: к.е.н. Ворошан А.Д.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.Чернівці

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Однією з важливих проблем, які постали перед вітчизняною фінансовою наукою і потребують невідкладного вирішення, є нагальна необхідність удосконалення практики співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) щодо залучення в економіку України кредитних ресурсів, формування нових завдань та напрямків діяльності цих фінансових організацій.

Потреби підвищення статусу України, як суб'єкта міжнародних фінансових відносин, обумовлюють необхідність її активної участі у щорічних консультаціях з питань макроекономічної політики, вдосконаленні процедур та принципів роботи МФО; використанні досвіду цих організацій щодо проведення економічних реформ; зосередження ресурсів фінансової допомоги МФО для підтримки стратегічно важливих для економічного розвитку загальнодержавних та галузевих програм, якими на сьогодні є проведення податкової та земельної реформ, реформи житлово-комунального господарства, енергозбереження, зміцнення фінансових основ місцевого господарювання.

Дослідженню ролі міжнародних фінансових інституцій у світових господарських зв'язках у процесі глобалізації, еволюції співпраці та кредитних відносин Міжнародного валютного фонду з Україною присвячено праці відомих вітчизняних і зарубіжних економістів - О. Білоруса, І. Бланка, С. Боринця, О. Власюка, А. Гальчинського, В. Гейця, Б. Губського, Дж. Кейнса, Р. Марковіца, Ю. Пахомова, А. Пересади, М. Портера, В. Ростоу, В. Сіденка, Дж. Стігліца, У Фішера, У. Шарпа та ін. Водночас бракує ґрунтовних науково-практичних розробок щодо особливостей впливу зазначених інституцій на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг.

Кошти МФО надходять в Україну у формі грантів та позик (кредитів). При цьому кожна міжнародна фінансова організація застосовує в Україні власні механізми фінансування та різні умови коштів залежно від цілей проектів, статусу країни, ступеня ризику та інших обставин.

В Україні інвестиційні проекти МФО фінансуються Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморським банком торгівлі та розвитку (ЧБТР). Нещодавно розпочалося співробітництво з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Північним інвестиційним банком (ПІБ).

Одними з найвпливовіших МФО та провідними партнерами України є Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), який є членом Групи Світового банку, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

На сьогодні найбільший відсоток інвестицій з боку Світового банку припадає на інфраструктурні проекти - 35,7% від загального обсягу позикових коштів. На другому місці 24,2% - проекти енергетичного сектору. Земельні та статистичні проекти перебувають на третій позиції - 17,6%, а соціальні - 12,3% - на четвертій.

Починаючи з 1992 року Світовий банк затвердив для України 39 позик загальним обсягом $6,6 млрд., з яких станом на 01.01.2011р. Україна отримала від Світового банку $4,9 млрд., у тому чмслі у 2010 році - $158,41 млн. Досі продовжується реалізація 11 інвестиційних проектів на загальну суму $1368,68 млн., з яких вибрано $282,2 млн. (або 20,62%) [3, с.173].

Інвестиційні проекти, які реалізуються чи вже реалізовано в Україні за кошти Світового банку, за їх цільовим призначенням можна віднести до того чи іншого сектора.

У фінансовому секторі серед проектів, реалізованих у співпраці з МБРР, можна виділити «Проект розвитку експорту». Позика за ним становила 70 млн.дол.США. Головною метою проекту було сприяння розвитку експортного потенціалу економіки України шляхом кредитування вітчизняних виробників - експортерів товарів та послуг.

Вагоме місце серед інвестиційних проектів МБРР в Україні посідають проекти в соціальній сфері. Це насамперед проект «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні». Метою проекту є зменшення темпів розповсюдження туберкульозу та ВІЛ-інфекції і зниження смертності від цих захворювань. Загальна вартість проекту 81,88 млн.дол.США, з яких 60 млн.дол.США - позичкові кошти Світового банку.

Іншим важливим партнером України на міжнародному рівні виступає Міжнародний валютний фонд.

         Історія взаємовідносин України з МВФ можна умовно розділити на два етапи: перший, який охоплював кінець 90-х років минулого сторіччя, та другий - триває сьогодні. Якщо під час першого періоду взаємовідносини проходили в умовах становлення валютної системи України та введення національної грошової одиниці, то другий пов'язаний із необхідністю коригування наслідків світової фінансової кризи для України.

         Саме протягом першого етапу МВФ відіграв важливу роль у процесі введення гривні та її підтримці в перші роки функціонування. Звісно, що без сторонньої допомоги впоратися з такою задачею було б неможливо, особливо, враховуючи відсутність такого досвіду в нашої держави за часів існування Радянського союзу.

         Протягом першого періоду (1996-2005 р.р) обсяг отриманої Україною з боку МВФ допомоги становив майже 2,5 млрд. СПЗ, які було отримано, переважно, в рамках програми Stand-by та Розширеного фінансування.

Нинішній етап співробітництва України з МВФ розпочався 5 листопада 2008 р., коли на запит української сторони з метою допомоги Україні у забезпеченні фінансової та економічної стабільності під час фінансово-економічної кризи Рада директорів МВФ у рамках механізму фінансування за надзвичвйних умов (EFM) затвердила дворічну програму „Стенд-бай" обсягом близько 16,4 млрд. дол.США, що еквівалентно 802% української квоти у Фонді. У рамках зазначеної програми Україна отримала близько 10,6 млрд. дол.США кредиту. У 2008 та 2009 роках Україною за результатами двох переглядів програми було отримано кошти загальною сумою 7 млрд.СПЗ, частину з яких було зараховано до золотовалютних резервів Національного банку України (3,875 млрд.СПЗ), решту - до Державного бюджету України (3,125 млрд.СПЗ)[1, с.89].

Залучення коштів Національним банком України дозволило уникнути ситуації різкого погіршення платіжного балансу, підтримати обмінний курс гривні та забезпечити ліквідність банківського сектора.

28 липня 2010 року Рада Директорів МВФ ухвалила  нову Программу співробітництва для України, що передбачає виділення коштів розміром 10 млрд.СПЗ (15,15 млрд.дол.США, що еквівалентно 728,9% української квоти у Фонді). Программа розрахована на 29 місяців, при цьому 29 липня 2010 року відбулося надходження першого траншу розміром 1,89 млрд.дол.США, з яких 1 млрд. дол.США було направлено на покриття дефіциту державного бюджету, 890 млн. дол.США - у валютні резерви НБУ [1, с.90].

Отже, міжнародні фінансові організації мають велике значення для покращення економічного становища України. Співпраця України з МФО сприяє поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, формуванню конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного підприємництва.

Література:

•1.     Міокова Н. В.   Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом / Н. В. Міокова // Статистика України. - 2011. - №1. - С. 86-92

•2.     Сущенко О.   Роль Міжнародного валютного фонду у макрофінансовій стабілізації України / О. Сущенко, І. Руденко // Ринок цінних паперів України. - 2010. - №1-2. - С. 23-29

•3.     Щербина О. І.   Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями як інструмент покращення стану соціальної сфери України / О. І. Щербина // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №3. - С. 170-174

e-mail: dyakur@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>