XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Джуравець М. В., Юрій К. М. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ, ВИКЛИКАНІ ПОДАТКАМИ

Джуравець М. В.
Науковий керівник: Юрій К. М.
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ, ВИКЛИКАНІ ПОДАТКАМИ

Не менший теоретичний і практичний інтерес, ніж самі податки, їх види, ставки, податкові технології, кодекси і т. д., викликає соціально-економічна дія податків, – тобто, ті ефекти і наслідки, котрі зумовлює оподаткування за межами власне податкової системи.
Актуальним є саме вивчення зовнішніх ефектів оподаткування, впливу податків на виробництво, обмін, розподіл і споживання, на мотивації поведінки громадян і господарюючих суб’єктів, так як воно перетворює вчення про податки в галузь економічної науки.
Важливим питанням є визначення впливу податків на економічні, політичні та соціальні обставини, що знаходить своє вираження через їх вплив на стани ринкової та політичної рівноваги; на процеси соціального розподілу і перерозподілу доходів.
В контексті розробленої західними вченими теорії економіки, оподаткування – важливий фактор, що впливає на стан ринкової рівноваги (market equilibrium). Поняття рівноваги пояснює ситуацію, за якої всі ринки перебувають у стані рівноваги, тобто обсяги товарних мас і рівень цін на певний момент залишаються незмінними [1, с. 54].
Оподаткування породжує також ефект політичної рівноваги (political equilibrium): відповідна стану рівноваги корисність (вартість, кількість) забезпечуваних державою суспільних благ і соціальних послуг знаходиться в залежності від суми податків, яка припадає на кожну одиницю благ.
В англомовній фінансовій літературі, для означення загального впливу податків на економіку і соціальну сферу існує спеціальний термін – incidence of taxation (tax, taxes), якому немає аналога в українській мові. В перекладі поняття incidence передає ціла фраза “загальна (соціально-економічна) сфера дії оподаткування (податку, податків)”. Дане поняття включає перекладання податків, сукупність породжуваних податками ефектів, величину податкового тягаря і його розподіл між платниками [4, с. 51].
Так, фактичний тягар податку не обов’язково припадає на того платника, на кого він покладений по закону. Простий приклад: універсальні акцизи (податок на додану вартість, податок з обороту) формально сплачують виробничі підприємства, а в дійсності податковий тягар несуть покупці оподаткованих товарів, податок перекладається з бізнесу на споживачів. Іншими словами, ефект перекладання – один із проявів економічної дії податків. Оподаткування взаємодіє з усіма ринковими факторами, викликаючи ефект заміщення товарів і видів господарської діяльності.
Ефект заміщення та вплив цін на процес перекладання податків і розподіл податкового тягаря як його остаточний результат доповнюють інші ефекти, створювані факторами доходу, часу, виду податку, які треба прийняти до уваги. Ефект доходу полягає в тому, що при зменшенні на суму податків реальних доходів приватне споживання товарів і послуг, а також блага вільного часу, відповідно скорочується.
Ефект часу виявляє себе тим чином, що інтенсивність перекладання може змінюватися впродовж певного періоду в залежності від того, скільки часу займає переорієнтація споживання, зміни у використанні землі та капіталу, перепідготовка робочої сили.
Процесу перекладання властивий також ефект, який можна назвати ефектом масштабності. Діє така закономірність: чим ширша (вужча) база податку, тим вищий (нижчий) податковий тягар, бо коло неоподатковуваних чи менш оподаткованих товарів у розпорядженні платника відповідно звужується або ширшає. Так, акциз на обмежений асортимент напоїв дозволяє переключитися на неоподатковувані вироби, а при суцільному оподаткуванні акциз повністю перекладається на споживачів [3, с.205].
З породжуваних оподаткуванням ефектів найбільш економічно, соціально, фіскально значимим є ухилення від податків – мінімізація податкових зобов’язань з боку платників. Ухилення платників здійснюється двома способами. Перший – ухилення без порушення чинних законів, користуючись лише їх недосконалістю й неповнотою. Другий – нелегальна, переслідувана за законом, мінімізація податкових зобов’язань шляхом утаювання об’єктів оподаткування [2, с. 46].
Отже, можна сказати, що з огляду на породжувані оподаткуванням соціально-економічні ефекти, стає зрозумілою одна з сучасних тенденцій у податковій політиці західних держав – під приводом стимулювання інвестицій уникнення посиленого оподаткування багатих людей і корпораційного бізнесу. Адже грошові накопичення слугують важливим джерелом економічного зростання. Прогресивна шкала оподаткування розглядається як серйозна причина відставання соціально-економічного розвитку, зокрема країн із економіками перехідного типу. Податкові реформи готують і проводять роками на зразок реформи Служби внутрішніх доходів у США, розрахованої на 1998–2008 рр., або комплексної фінансово-економічної реформи у ФРН “Порядок денний 2010”, передбаченої на 2004–2010 рр.
Література:
1. Андрущенко В. Сучасні ремінісценції питань оподаткування в трактаті Йозефа Шумпетера “Історія економічного аналізу” // Вісник податкової служби України. – 2005. – Лютий. – С. 53–59.
2. Андрущенко В. Камералістика: витоки фіскально-адміністративної науки // Вісник податкової служби України. – 2003. – Квітень–травень. – С. 46 –53.
3. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. із нім. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.
4. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 362 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>