XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Джуринська А.В., канд.економ.наук Губанова Л.І. СТРАХУВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АГРОСФЕРІ

Джуринська А.В., кандидат економічних наук Губанова Л.І.

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СТРАХУВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АГРОСФЕРІ

Страхування сільськогосподарської діяльності є одним з інструментів управління ризиками агросфери. Воно є найбільш ефективним серед інших методів уникнення ризиків та здатне забезпечити стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва.

Соціально-економічні зміни, що відбулися в процесі здійснення аграрної реформи, надання підприємствам економічної свободи значно підвищили рівень ризику сільськогосподарського виробництва. Разом з тим, в Україні перед галуззю сільського господарства поставлено стратегічні завдання щодо збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її конкурентоспроможності, завоювання і утримання своєї ніші на світовому ринку. Виконання поставлених завдань потребує стабільного розвитку аграрного сектору, що передбачає використання дієвих методів управління ризиками сільськогосподарської діяльності, зокрема - страхування.

Метою даної статті є розгляд страхування як основного методу управління ризиками сільськогосподарського страхування та обґрунтування його ефективності.

В останні десятиріччя наукова та прикладна проблематика управління ризиками привертала увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: В.В. Вітлінського, С.М. Ілляшенка, А.С. Миндина, В.В. Чепурка, Д.А. Штефанича, В.М. Гранатурова, О.І. Ястремського, О.Л. Устенка, Л.В. Глущенка, Л.А. Гришка, А.Т. Альгіна, Г.Б. Клейнера, І.Т. Балабанова, Є.А. Уткіна, В.В. Черкасова, Г.В. Чернову, В.В. Глущенка, М.Й. Маліка, А.П Минка, К. Хлардена, Р. Хіта та інших.

Сільське господарство, як і будь-яка інша галузь економіки, має свої особливості, які зумовлюють певну специфіку в прояві ризиків в ньому. Основними факторами ризику в аграрній сфері є природні сили; тривалий період виробництва, за час якого ринкова ситуація може значно змінитися в несприятливий для аграрного підприємства бік; технологічний процес, що жорстко обмежений в часових рамках; фінансовий ризик, зумовлений значною капіталоємністю аграрного господарства;  сезонність виробництва, що передбачає необхідність в сезонних кредитах, обсяг яких практично не зменшується з року в рік; досконала конкуренція, що набуває виняткового значення, особливо у високоврожайні роки, коли різко збільшується пропозиція сільськогосподарської продукції.

Вищевказані фактори ризику агросфери підсилюють один одного та потребують підвищеної уваги до їх нейтралізації. Серед основних стратегій передачі аграрних ризиків ключовими є:

•-  страхування;

•-  хеджування на ринках ф'ючерсів та опціонів;

•-  залучення підрядників;

У сучасних умовах страхування придбало особливе значення в аграрному середовищі. Система агрострахування може надати фінансову підтримку не тільки сільським товаровиробникам, але і держави в цілому. Коли майно застраховане, держава значною мірою звільняється від необхідності відшкодування збитку. У випадках, коли цінності не застраховані, тягар відновлення їх втрат лягає на все суспільство.

В загальних рисах процес управління агроризиками представлений у стадіях:

•- діагностика ризиків (якісний аналіз);

•- кількісний аналіз ризиків;

•-  встановлення допустимого рівня ризику;

•-  безпосереднє управління ризиком.

Якісна та кількісна діагностика економічних і фінансових ризиків на основі обраної системи показників передбачає встановлення діагнозу стану об'єкта ідентифікації (наявність та склад ризиків, ступінь їх загрози для підприємства) та чітко визначаються причини їх виникнення, для усунення яких повинні бути запропоновані методи нейтралізації із прогнозом можливих результатів [1].

Після цього відбувається встановлення допустимого рівня ризику з врахуванням фінансового стану підприємства.  Скрутне фінансове становище спонукає до прийняття рішень з низьким рівнем ризику, тому що навіть невеликі збитки загрожують існуванню підприємства як юридичної особи.

Загалом, основним завданням управління ризиками у сільському господарстві є зведення можливого впливу несприятливих факторів до прийнятного рівня.

Страховий захист в аграрному секторі спрямований на виконання головних завдань щодо виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення господарств фінансовими ресурсами, натуральними запасами та матеріально-технічними засобами на всіх стадіях виробництва продукції, а також на відшкодування збитків у результаті настання страхового випадку.

Таким чином, агрострахування є не тільки способом захиститися від ризиків, воно сприяє фінансовому розвитку сільськогосподарських виробників та агропромислового комплексу країни відповідно. Саме тому страхування сільськогосподарської діяльності є найбільш ефективним методом управління агроризиками. Але на даному етапі розвитку Україна має безліч проблем, що існують у даному секторі. Українському агрострахуванню варто запропонувати  на урядовому рівні визначити довгострокову політику держави відносно агрострахування: добровільне чи обов'язкове, механізм надання субсидування за преміями, критерії роботи зі страховиками тощо;  розробити та затвердити кваліфікаційні вимоги до страховиків, які оказують послуги за субсидованим агрострахування; впроваджувати нові, доступні та ефективні страхові продукти.

Література:

1. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник. - Х.: ВД «Інжек», 2007. - 296 с.

2. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В.В.Вітлінський, П.І. Верченко. - К. : КНЕУ, 2000. - 292 с.

3. Ілляшенко С.М. Економічний ризик : [навч. посібник] / Ілляшенко С.М. - [2-е вид., перероб.]. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.

4. Смоленюк Р.П., Мазинюк О.Ю. Ефективність управління ризиками сільськогосподарському виробництві // Наука й економіка. - №2(18). - 2010р.

 

e-mail: annmarchuk@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>