XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дзюба Т.А., Бондарчук Л.В. СОЦІАЛЬНО─ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ КОЛЕКТИВУ

Дзюба Тетяна Анатоліївна

Науковий керівник Бондарчук Л.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СОЦІАЛЬНО─ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ КОЛЕКТИВУ

Соціально-психологічний клімат колективу є продуктом всієї системи соціальних відносин у суспільстві, тенденцій сучасного науково-технічного прогресу і специфічного мікросередовища того чи іншого колективу. Глибокі соціальні і соціально-психологічні корені психологічного клімату будь-якого колективу зачаєні в багатогранній життєдіяльності суспільства - це істотна передумова розвитку духовної атмосфери. Водночас соціально-психологічний клімат не є простим наслідком соціального чи науково-технічного прогресу. Він формується за власними, ще не зовсім дослідженими законами.

Це пояснюється кількома обставинами, зокрема: соціально-психологічний клімат колективу в усіх його формах має досить складний, багаторазово опосередкований, в тому числі й структурою внутрішньо колективних відносин, характер; соціальний і науково-технічний прогрес дають досить суперечливі за своїм характером соціально-психологічні наслідки.

Проблеми психологічного мікроклімату в колективі завжди були й лишаються предметом пильної уваги фахівців з соціальної психології. Існує чимало праць з питань формування соціально-психологічного клімату виробничих, науково-дослідних, військових, спортивних, студентських тощо колективів, методів його діагностування та оптимізації  їх обґрунтували  М.Лапін, В.Шдмарков та Б.Князєв.

Міжособистісні стосунки в колективі є надто важливими як для керівників, так і для співробітників. Вони визначально позначаються на формуванні мікроклімату в колективі. Провідними чинниками, які впливають на соціально-психологічний клімат в колективі є особливості творчого процесу, специфічні особливості самооцінки та аспектна структура міжособистісної взаємодії: керівник - працівник,працівник - працівник.

Адже основна мета управління - вплив на результати праці, формування задоволеності роботою у працівників, розкриття позитивних рис їх особистості. Виховний аспект управлінської діяльності визначає специфічні професійні вимоги до керівників. Зокрема, вони мають тактовно, з урахуванням можливостей і творчих схильностей кожної особистості, якомога ширше залучати творчих працівників до громадської діяльності. Коли ж цього бракує, то на перший план часто виступають дріб'язкові інтереси, що негативно позначається на моральній атмосфері колективу.

Соціально-психологічний клімат колективу - це домінуючий у конкретному колективі відносно стійкий психічний настрій, який формується на основі психічного відображення умов життя і діяльності в міжособистісній взаємодії [1, с. 93].

Основна причина конфліктів - особливості кожного з колег, часто завищена (або, навпаки, знижена) самооцінка власних можливостей. Конфлікти виникають також через незадовільну організацію праці.

Виявлено, що все ж необхідно звернути увагу на взаємини колег. Прийти до формування оптимальної психолого─моральної атмосфери в колективі можна лише через раціональну організацію праці, справедливу оцінку творчих зусиль та відповідну винагороду.

Отже керівник різних сфер праці, який прагне до встановлення у своєму колективі здорового соціально-психологічного клімату, має виходити з того, що:

•-    поліпшення матеріальної бази є соціально-психологічним питанням, успішність його вирішення впливає на мікроклімат у колективі;

•-    дбаючи про поліпшення умов праці і побуту кожного співробітника, керівник не тільки реалізує гуманістичний підхід до нього, але й створює передумови сприятливого морально-психологічного клімату, що позитивно впливає на досягнення мети;

•-    невтручання в сімейне життя співробітників, але врахування його особливостей та застосування етично прийнятних засобів для його поліпшення - одна з важливих турбот керівника, адже це впливає на психічний стан людини та її ставлення до інших людей, а відтак і на психологічну атмосферу в колективі.

Оптимізація роботи потребує вдосконалення керівництва у всіх ланках у напрямі його гуманізації та демократизації. Одним з істотних важелів підвищення професійної культури управління є забезпечення високого рівня психологічної компетентності керівництва колективу. Керівник  повинен уміло використовувати психологічні резерви, закладені в його особистості, та свої посадово-управлінські функції [2, с. 51].

Сприятливий соціально-психологічний клімат є умовою підвищення продуктивності праці, задоволеності працівників працею і колективом. Соціально-психологічний клімат виникає спонтанно. Але хороший клімат не є простим слідством проголошених девізів і зусиль окремих керівників. Він є підсумком систематичної виховної роботи з членами колективу, здійснення спеціальних заходів, направлених на організацію відносин між керівниками і підлеглими. Формування і вдосконалення соціально-психологічного клімату - це постійна практична задача керівників будь-якого рангу. Створення сприятливого клімату є справою не тільки відповідальною, але і творчою, вимагаючою знань його природи і засобів регулювання, уміння передбачати вірогідні ситуації у взаємостосунках членів колективу.

Література:

•1.     Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті. Соціально-психологічний аспект. - К., 2006. - С. 93.

•2.     Донцов А.И. О понятии «группа» в социальной психологии // Вестник Московського  университета. - Сер. 14. - Психология. - 2007. - №4. - С. 51-61.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>