XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єрмаков Д. І. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З КАДРАМИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ

Єрмаков Денис Іванович,

здобувач Державного науково-дослідного інституту МВС України

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З КАДРАМИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ

Робота з кадрами органів прокуратури входить до складу загальної державної політики по роботі з людськими ресурсами державної служби. Проте, враховуючи незадовільний стан рівня довіри населення до органів прокуратури, можна зробити висновок про наявність проблемних аспектів в цьому напрямку діяльності, які існують як у межах загальнодержавного рівня всієї системи державної служби, так і безпосередньо на рівні правоохоронних органів, в тому числі, органів прокуратури. Особливий вплив на формування позитивного іміджу органів прокуратури має висока ефективність та професійність діяльності працівників системи цих органів. На практиці виникають проблеми, пов'язані з визначенням системи критеріїв оцінки ефективності такої діяльності, внаслідок чого втрачається можливість об'єктивної оцінки наявних проблем в роботі кожного окремого працівника органу прокуратури та розробки заходів по їх усуненню.

Організація роботи з кадрами в органах прокуратури відноситься до управлінської діяльності. Саме тому, ефективність кадрового забезпечення даного органу охоплюється поняттям ефективності управлінської роботи.

Специфіка результатів управлінської праці, яка за своїм характером виступає розумовою (евристичною або адміністративною), полягає в тім, що вона важко піддається оцінці, тому що послідовність здійснюваних управлінських блоків не піддається точному програмуванню й контролю [1, с.38]. Ефективність управління прокурорською системою цілком слушно розглядається як співвідношення між результатом та ідеальною метою. З цих позицій найбільш ефективною буде виступати та управлінська діяльність, яка максимально реалізує поставлену ціль [2, с.17].

Отже, ефективність роботи з кадрами в органах прокуратури можна визначити як діяльність з кадрового забезпечення органів прокуратури, при якій досягається такий рівень кількості та якості кадрового складу цих органів, який дозволяє найбільш ефективного виконувати завдання, які стоять перед цими органами.

Ефективність роботи з кадрами підлягає оцінці через систему критеріїв. Так, в оцінці окремих прокурорів і слідчих вирішальними критеріями мають бути: кваліфікованість, компетентність, досвідченість, відданість справі, ініціативність, особистий внесок у підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності, принциповість та неупередженість у вирішенні службових питань, уміння протистояти незаконному впливу, непримиренність до будь-яких порушень закону, дотримання морально-етичних норм [3].

В науковій літературі також зустрічаються такі критерії ефективності роботи прокурора, які повинні стимулювати: а) досягнення прокурорських цілей; б) характеризувати кількісну і якісну сторони прокурорської діяльності; в) давати можливість для об'єктивної оцінки; г) бути універсальними; д) бути не суперечливими; є) бути повними і охоплювати всі сторони процесу [5, с. 9]. На нашу думку, до критеріїв ефективності діяльності системи органів прокуратури в аспекті формування їх позитивного іміджу, слід віднести: 1) загальне зниження рівня злочинності в державі; 2) зниження рівня корупції серед працівників, як органів прокуратури, так і службовців інших державних органів, за діяльністю яких прокуратура проводить нагляд; 3) підвищення довіри населення до органів прокуратури; 4) підвищення правосвідомості, правової обізнаності та правової культури громадян.

В структурі адміністративно-правового регулювання ефективності роботи з кадрового забезпечення державної служби, в тому числі органів прокуратури, виділяють такі елементи: атестація, кадровий облік і звітність, проведення моніторингу та виявлення відповідних проблем, розробка заходів по їх подоланню.

Таким чином, ефективність кадрового забезпечення органів прокуратури ґрунтується на визначені критеріїв оцінки якості кадрового складу органів прокуратури. В свою чергу, якість кадрового складу визначається сукупністю таких характеристик: 1) панування режиму законності (відсутність корупції, дотримання Конституції та законів України); 2) компетентність та ефективність діяльності органів прокуратури (підвищення рівня розкритих злочинів, зниження рівня злочинності тощо); 3) задовільна організація діяльності в органах прокуратури (зменшення бюрократичної тяганини, читка організаційна структура, взаємодія між різними структурними підрозділами); 4) політична та економічна незалежність органів прокуратури; 5) наявність кваліфікованих кадрів, які відповідають таким характеристикам як професійність, компетентність, ввічливість, комунікабельність тощо.

Література:

•1.        Государственная служба: теория и организация / Под общ. ред. Е.В.Охотского, В.Г. Игнатова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 640 с.

•2.        Каминская В.И. Теория советского уголовно-процессуального закона: дис. ... докт. юрид. наук. / Каминская В.И. - М.- 1967.- 691 с.

•3.        Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України: Наказ Генерального Прокурора України №2гн від 15.12.2011 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.gp.gov.ua

•4.        Скворцов К.Ф. Исследование проблем эффективности прокурорского надзора / Скворцов К.Ф. // Вопросы теории и практики прокурорского надзора, Ч.1. - М., 1975. -С.3-12.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>