XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єрмоліна З.С. ВПЛИВ БІОСФЕРИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Єрмоліна Зоя Сергіївна,

ЧТЕІ КНТЕУ

ВПЛИВ БІОСФЕРИ НА ЗДОРОВ ЛЮДИНИ

  Постановка проблеми. У процесі історичного розвитку людина поступово втрачала зв'язки з природою. Проблема забруднення атмосферного повітря виникла у зв'язку з розвитком промислового виробництва. Особливої гостроти вона набула у другій половині ХХ ст., в період науково-технічної революції, яка характеризується надзвичайно високими темпами росту промислового виробництва, споживання електроенергії та використання моторних транспортних засобів.

Тому, в своїй статті, особливу увагу хотіла б приділити саме проблемі впливу біосфери на здоров'я людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я дає таке визначення забруднення - це поява у довкіллі людини забруднюючих речовин чи будь-яких інших агентів (від вірусів до звукових хвиль надмірної інтенсивності), які безпосередньо чи опосередковано негативно впливають на людину і створене нею, для власних потреб, штучне середовище [1,с.216].

Людина вирубує ліси, звільняючи площі під рілля, пасовища, поселення та використовуючи деревину для власних потреб. І навіть нині, коли людство почало усвідомлювати катастрофічні наслідки цих процесів, площа лісів щорічно скорочується, насамперед за рахунок тропічних лісів, які відіграють велику роль у підтриманні екологічної рівноваги на нашій планеті.

Також великий вплив на забруднення атмосфери мають викиди шкідливих для здоров'я людини та інших організмів відходів промислових підприємств тощо. Будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стану біосфери небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Останнім часом проблема забруднення біосфери і навколишнього середовища постає гостро перед суспільством. Тому багатьох вчених це питання не залишає байдужими, серед них: Розанов В. В., Шандала М. Г., Звиняцковский Я. І., Толстоухов А.В., Хилько М.І.

Метою статті є розкриття важливості біосфери та аналіз впливу її компонентів на здоров'я людини.

В основу даної статті покладено такі завдання:

•·        визначення біосфери;

•·        розкрити взаємозв'язок біосфери і людини;

•·        виявлення компонентів, які негативно впливають на здоров'я людини;

•·        наслідки впливу.

Основні результати дослідження. У буквальному перекладі термін "біосфера" означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 - 1914). Однак задовго до цього дане визначення існувало під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи" [2,с.43].

Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними і космічними процесами, але при цьому скоріше зверталася увага на залежність живої природи від сил і речовин неорганічної природи. Автор терміна "біосфера" Э.Зюсс у своїй книзі "Лик Землі", опублікованої майже тридцять років після введення терміна (1909 р.), зауважив вплив біосфери на людину.

Всебічне вивчення людини, її взаємовідносин із навколишнім світом призвели до розуміння, що здоров'я -  це природний стан організму, що характеризується його повною рівновагою з біосферою і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Офіційне визначення здоров'я Всесвітньою організацією охорони здоров'я звучить так: ,,здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність захворювання або фізичних дефектів".

На сьогодні абсолютно точно доведено безпосередню залежність здоров'я населення тієї чи іншої території від якості навколишнього середовища.

Внутрішнє середовище людини, в якому функціонують елементарні частини організму, що беруть участь в обміні речовин та енергії, і яке забезпечує нервові, гуморальні механізми регуляції та гомеостаз організму, тісно пов'язане з навколишнім середовищем.

До навколишнього середовища людина пристосувалась у процесі еволюції і без нього жити не може з огляду на те, що воно є одним цілим з її внутрішнім середовищем. Навколишнє середовище забезпечує нормальну життєдіяльність організму людини, яка з початку періоду ембріонального розвитку до кінця життя контактує з компонентами цього середовища. До цих компонентів належать повітря, вода, грунт, харчові продукти тощо. Життєдіяльність організму перебуває у безперервному динамічному взаємозв'язку з дією цих факторів навколишнього середовища. При цьому згадана взаємодія не може перевищувати адаптаційних механізмів людини [3, с.73].

Розглянемо компоненти біосфери та їх вплив на здоров'я людини:

•·        Повітря. Людина не може жити без повітря, яке є одним з найважливіших елементів навколишнього середовища. Атмосферне повітря є постійним джерелом кисню, необхідного для оксидаційних процесів і збереження життя. В процесі еволюції між організмом людини і повітряним середовищем склалася певна рівновага. Таке значення мають температура повітря, його вологість, барометричний тиск, рух повітря, сонячна радіація, процеси теплообміну організму з навколишнім середовищем, кліматотворчі фактори тощо. Найбільш поширеною шкідливою домішкою повітряного середовища є монооксид вуглецю. При вдиханні цього газу наступає швидка втомлюваність, головний біль, запаморочення, порушення сну, лабільність настрою, ослаблення пам'яті, порушення діяльності серцево-судинної системи та інших систем організму. Забруднення атмосферного повітря сприяють появі підвищеної кількості запальних захворювань органів дихання і очей, захворювань серцево-судинної системи, інфекційних захворювань, раку легенів.

•·        Вода і харчові продукти. Ці компоненти входять до складу організму, вони є джерелом мінеральних речовин, вітамінів, білків, жирів, вуглеводів, що постійно беруть участь в обміні між організмом і навколишнім середовищем. У багатьох районах світу, особливо в економічно слабкорозвинених країнах з дуже швидким зростанням населення, виробництво продуктів харчування більше не в змозі задовольнити потребу населення, в результаті чого голодування стало постійним явищем. Вода є необхідною для життєдіяльності людини, і тому забруднення її є причиною багатьох захворювань. Хвороби, які викликаються бактеріологічним та хімічним забрудненням води, виникають внаслідок попадання у водойми промислових та сільськогосподарських стічних вод, а також нечистот населених місць. Найбільшу небезпеку розповсюдження захворювань водним шляхом представляють кишкові інфекційні захворювання, зокрема холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія, лептоспіроз, сибірська виразка, туберкульоз [3, с.78].

•·     Грунт. Він є джерелом мінеральних, органічних, органо-мінеральних речовин і унікальною лабораторією, в якій відбуваються процеси розкладу та синтезу органічних речовин, а також фотохімічні процеси, необхідні для циклу обміну речовин, для росту рослин, які вживає людина і тварини. Він став джерелом захворювань на туберкульоз, бруцельоз, паратифи та інші шлунково-кишкові захворювання, а також гельмінтозів.

•·     Шум. Спектр дії шуму на організм дуже багатогранний. Крім вибіркової негативної дії шуму на органи слуху, він викликає загальні зміни в цілому організмі. Негативна тривала дія шуму викликає шумову хворобу з явищами зрушень у функціональному стані центральної нервової системи. При цьому порушується динаміка процесів збудження в корі головного мозку, спостерігаються фазові зміни умовно-рефлекторної діяльності, сповільнення психічних реакцій при вирішенні тестових завдань, зниження працездатності, слуху, послаблення уваги, врешті виникнення неврозу. Суб'єктивні відчуття зводяться до роздратованості, швидкої втомлюваності, порушення концентрації уваги, болю в ділянці серця та підвищення тиску крові. Крім того, високий рівень шуму сприяє підвищенню захворюваності населення на гіпертонічну і гіпотонічну хворобу, гастрит, виразкову хворобу шлунка, хвороби залоз внутрішньої секреції і обміну.

•·     Вібрація. При дії локальної вібрації значної інтенсивності порушується регуляція тонусу периферичних кровоносних судин, що спричинює порушення вазомоторної координації і вегетативний поліневрит.

•·     Радіоактивне випромінювання. Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини особливо небезпечний. В результаті експериментів на тваринах та вивчення наслідків опромінення людей при атомних вибухах у Хіросімі та в Нагасакі, а пізніше в Чорнобилі було доведено, що гостра біологічна дія радіації проявляється у вигляді променевої хвороби і здатна призвести до смерті, до променевої хвороби, до локальних уражень шкіри, кришталика ока, кровотворного кісткового мозку, пневмосклерозу. Згодом можуть виникати злоякісні пухлини та вроджені аномалії, які передаються спадково [4, с.270]

Щоб забезпечити виживання в нинішньому світі, потрібна єдність сучасного світорозуміння, єдність дій всього людства по збереженню природи, а також:

•·        розумне, раціональне використання природних ресурсів;

•·        розробка й запровадження у виробництво прогресивних екобезпечних технологій;

•·        рекультивація, оздоровлення порушених, відпрацьованих земель, територій;

•·        вдосконалення й піднесення дієвості екологічного права;

•·        піднесення екологічної культури людей;

Треба негайно поки не пізно розгорнути активну роботу на всіх рівнях по запровадженню в життя заходів оздоровлення природного середовища.

Слід при цьому мати на увазі, що самостійне розв'язання екологічних проблем окремими країнами вже в наш час стає неможливим через необхідність залучення великих матеріальних, наукових, інтелектуальних та інших ресурсів. Приклад тому ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС. А це спонукає до міжнародного співробітництва в питаннях екології. Тож не випадково, ще у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища [5,с.332]. На конференції були сформульовані основні принципи про нерозривність еколого-економічних зв'язків, що було покладено в основу концепції стійкого розвитку, в якій зазначено:

   - економічний розвиток у відриві від екології веде до перетворення планети в пустелю;

   - акцент на екологію без економічного розвитку закріплює бідність і несправедливість.

Висновки. Біосфера і людина - це два взаємопов'язаних поняття. Слід знати, від діяльності людини залежить стан біосфери, а від стану біосфери залежить здоров'я людини.

Організм людини може існувати лише при постійній взаємодії з природою і самовідновлюватись у результаті такої взаємодії. Тому можна вважати абсолютно нереальними і навіть шкідливими уявлення деяких футурологів про те, що в майбутньому, коли біосфера Землі буде остаточно зруйнована, людство створить якийсь штучний світ, у якому зможе безбідно існувати. Треба твердо уяснити, що єдиний шлях до виживання людства - це збереження природи нашої планети.

Література:

1.Розанов В. В. Основы учения об окружающей среде. - М., 1984.

2. Основи екології: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

3.Шандала М. Г., Звиняцковский Я. И. Окружающая среда и здоровье населения, - К.: Здоровье, 1988.

4. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2004. -397 с.

5. Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток. - К.: "Знання України", 2001.

 

e-mail: ermolina_zoya1@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>