XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єрополова Я. П. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ

студентка IV курсу, Єрополова Я.П.,

Криворізького економічного Інституту

 ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ

       Сучасне ринкове середовище немислиме без ризику. За певних несприятливих умов ці ризики можуть викликати втрату не тільки прибутку та додаткового доходу від інвестицій, але й частину інвестованого капіталу. Ці обставини зумовлюють необхідність пошуку шляхів та способів зниження ризику при реалізації інвестиційних проектів. Саме поняття страхування інвестицій передбачає страхування політичних ризиків інвестора; фінансових ризиків; будівельно-монтажних ризиків, об'єктів нерухомості; ризику невиконання договірних зобов'язань (підприємницький ризик) тощо.[2]

        У фінансовому та господарському праві достатньо актуальним питанням нині є відносини у сфері страхування, зокрема такої його складової, як страхування інвестиційної діяльності.[3]

       Держава не може допустити, щоб виплати постраждалим особам, відшкодовувалися безконтрольно, тому вона має контролювати і регламентувати діяльність страховиків через систему державного страхового нагляду.

       Дуже важливий аспект даного виду діяльності також полягає у тому, що держава не може гарантувати точного і неухильного забезпечення інтересів інвесторів на ринку. Особливо це актуально у випадку політичної нестабільності.

       Отже, з позицій інвестора його майнові права відносно інвестицій будуть цілком забезпечені лише у випадку, якщо при настанні факту порушення зобов'язань контрагентом за договором, або неможливості виконання договірних зобов'язань, або у випадку війни, націоналізації, введення валютних обмежень вони будуть застраховані.

      Таким чином, можливим механізмом захисту прав інвестора від різних ризиків у зв'язку з інвестиційною діяльністю є страхування. Дана послуга здійснюється страховиками.

      Найбільш загальне визначення поняття інвестицій наведене у статті 1 Закону України "Про інвестиційну діяльність", під якими розуміються "всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект". Відповідно, інвестиційною діяльністю, згідно зі статтею 2 вказаного закону, є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізацій інвестицій [1]. Сферу відносин такої діяльності складає інвестиційний ринок, який є "сукупністю економічних відносин, що виникають між продавцями та покупцями інвестиційних товарів і послуг, а також об'єктів інвестування в усіх його формах" [1].

     З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками:

    За об'єктами вкладень виділяються:

•· реальні

•·  фінансові інвестиції.

    За характером участі в інвестуванні виділяються:

•· прямі

•· непрямі інвестиції.

   За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції :

•· приватні (акціонерні),

•· державні,

•· іноземні,

•· спільні.

Основними цінностями інвестицій є:

•1.     рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності);

•2.     кошти, цільові банківські внески, кредити, акції та інші цінні папери;

•3.     майнові права, похідні від авторського права - ліцензії, "ноу-хау", досвід та інші інтелектуальні цінності;

•4.     право користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права. За обсягом та значимістю основною складовою частиною інвестицій є капітальні вкладення, у нашій країні вони складають понад 80% усіх інвестицій.[4]

      Особливим же способом страхового захисту, що вартий уваги, є укладення договорів страхування зі страховими компаніями. Метою такого страхування є захист інвестиційних вкладень від можливих втрат, що виникають внаслідок несприятливої, непередбаченої зміни кон'юнктури ринку, невиконання зобов'язань контрагентами і погіршення інших умов інвестиційної діяльності.[5]

    Таким чином,  зроблено аналіз окремих підходів до визначення поняття та видів інвестицій  як об'єкта страхування, а також зосереджено увагу на питаннях страхування інвестиційної діяльності.

Література:

•1.     Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ.

•2.     Про страхування: Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР.

•3.     Глущенко В.В. Управление рисками. Страхование. - Железнодорожный, 1999.

•4.     Подшиваленко Г.П. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие. - М., 2005.

•5.     Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхування. - М., 2006.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>