XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єсіпова К. А. ЄДНІСТЬ І ВІДМІННОСТІ ПОНЯТЬ ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Єсіпова Катерина Андріївна

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Київський національний торговельно-економічний університет

ЄДНІСТЬ І ВІДМІННОСТІ ПОНЯТЬ ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Сучасні тенденції розвитку підприємницької сфери вимагають застосування агресивних методів ведення бізнесу, пошуку нових ефективних шляхів виживання на ринку. Забезпечення конкурентоспроможності бізнесу можливе за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій, що сприяють осучасненню ведення ділової активності. Одним із видів інформаційних технологій, що безпосередньо є ефективним важелем у діяльності підприємства є Інтернет-технології.

Інтернет-технології являють собою комплекс взаємопов'язаної наукової, технологічної, виробничої і комунікаційної діяльності з накопичення, управління, зберігання і передачі інформації за даними алгоритмами на значні відстані за короткий проміжок часу [2].

На нашу думку, Інтернет-технології - це сукупність послідовних процедур, дій, операцій з обробки, зберегіння та передачі інформації такими засобами мережі Інтернет як гіпертексти та електронні сторінки (веб-сайти).

Основними перевагами застосування Інтернет-технологій в діяльності сучасних підприємств є:

•-       постійний та оперативний доступ до необхідної  інформації;

•-       одночасна доставка інформації у різні місця;

•-       можливість одночасної централізації та децентралізації;

•-       інтерактивний контакт з потенційними партнерами та споживачами;

•-       оперативне підтримання ділового зв'язку.

Актуальність застосування можливостей мережі Інтернет в діяльності підприємств обумовлено великою кількість активних користувачів даного інформаційного ресурсу (табл. 1).

Таблиця 1

ТОП-10 країн Європи за кількістю активних користувачів мережі Інтернет,   (за даними Internet World Stats)

Місце у рейтингу Назва

країни

Показник,

%

1. Германія 65,1
2. Росія 59,7
3. Великобританія 51,4
4. Франція 44,6
5. Турція 35,1
6. Італія 30,2
7. Іспанія 29,1
8. Польща 22,5
9. Україна 15,3
10. Нідерланди 14,9

 

Серед сучасних європейських країн, активних користувачів мережі Інтернет, Україна посідає 9 місце із загальним відсотком населення, що активно використовує можливості даної мережі - 15,3. По відношенню до  сусідніх держав даний показник є невисоким, адже більше половини населення Росії (59,7%) та майже чверть населення Польщі (22,5%) активно використовують можливості мережі Інтернет для комерційних та особистих цілей.

На сучасному етапі розвитку, застосування можливостей мережі Інтернет в діяльності переважної більшості вітчизняних підприємств стало невід'ємною складовою їх ефективного функціонування на ринку. В Інтернеті постійно формуються нові види електронних комерційних взаємовідносин, що викликало появу такого терміну як електронний бізнес та електронна комерція.

         Під електронним бізнесом розуміють орієнтовану на отримання прибутку діяльність організації або індивіду, в якій основні бізнес-процеси, а також зовнішні та внутрішні зв'язки здійснюються шляхом застосування електронних технологій [5]; реалізація бізнес-процесів із використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій і систем [6].

Наразі сформувались наступні сектори електронної бізнес-активності в мережі Інтернет:

- B2G (business-to-government) - взаємовідносини між підприємством та державою. Даний термін широко застосовується у теоретичних працях, що стосуються ділового адміністрування, в його суть покладено взаємовідносини між виконавчою владою та комерційними структурами (підприємства, установи, організації) з метою розвитку та підтримки бізнесу. Прикладами таких взаємовідносин можуть бути інформаційні веб-сайти органів виконавчої влади на яких подано широкий перелік законодавчих та нормативних документів, що регламентують підприємницьку діяльність.

- В2В (business-to-business) -  у буквальному перекладі означає «бізнес для бізнесу» або міжкорпоративний бізнес. Це сектор ринку, основною метою якого не є  задоволення кінцевого споживача як такого, а орієнтація на взаємодію між іншими підприємствами. Тобто, в даному випадку, підприємство концентрується на постачанні (забезпеченні) послуг іншим підприємствам.

- B2C (business-to-consumer) - бізнес для споживача, який являє собою форму електронної торгівлі для задоволення потреб споживачів шляхом прямих продажів. Найпоширенішим інструментом B2C є Інтернет-магазин.

- C2C (consumer-to-consumer) -  це форма електронної торгівлі за якої відбувається взаємодія споживачів між собою, тобто процес продажу товарів та послуг відбувається між окремими споживачами, в цьому випадку, веб-сайти виступають посередниками (торгівельними майданчиками).

- C2G (consumer-to-government) - системи соціального обслуговування (пенсії соціальні виплати, пільги), комунального обслуговування, інформаційно-довідкова служба [4].

- G2G (government-to-government) - це форма електронної співпраці між державними установами.

         Основними формами електронного бізнесу є корпоративні портали, каталоги, пошукові системи, інформаційні ресурси та контентні проекти, проте досить часто електронний бізнес ототожнюється з таким поняттям як електронна комерція. Виходячи з цього, виникає необхідність деталізації відмінностей даних понять.

         Д. Козьє під електронною комерцією розуміє технологію, яка забезпечує повний замкнений цикл операцій, включаючи замовлення товарів, проведення платежів, участь в управлінні доставки товарів або виконання послуг на основі Інтернет-технологій, і забезпечує перехід права власності або користування від однієї юридичної або фізичної особи до іншої [3]. Н. Соловейко, наголошує на тому, що електронна комерція є видом ділових операцій і угод, що передбачає використання найбільш передових інформаційних технологій з метою забезпечення більш високої економічної ефективності порівняно з традиційними видами комерції [7].

         В організації Економічного співробітництва та Розвитку електронну комерцію розглядають як усі види і форми комерційних угод, що включають комерційну діяльність фізичних і юридичних осіб та ґрунтується на обробленні й передачі даних у цифровому форматі, включаючи текст, аудіо та відео передачі [1].

         Для кращого розуміння сутності електронної комерції та виявлення відмінностей по відношенню до електронного бізнесу слід визначити її основні форми:

•-               Інтернет-магазин - веб-сторінка в мережі Інтернет, засобами якої відбувається прямий продаж товарів/послуг, при цьому процес реалізації  включаючи замовлення, його обробку та оплату, здійснюється безпосередньо в мережі;

•-               Інтернет-аукціони - веб-сторінка з розширеною функціональністю на якій відбуваються торги і є віртуальним аналогом традиційних аукціонів;

•-               Інтернет-біржі - віртуальна біржа в мережі Інтернет, основними напрямками роботи якої є укладення договорів (як правило купівлі/продажу);

•-               веб-вітрина - являє собою прості системи розміщення прайс-листів з можливістю прийому замовлень в режимі реального часу, проте обмін даними між замовником і продавцем здійснюються традиційними способами [4].

Таким чином, розглянувши підходи до визначення терміну «електронна комерція» та визначивши основні її види, можемо надати власне визначення.

Електронна комерція - це вид бізнес-операцій, що здійснюються засобами мережі Інтернет з метою отримання економічних вигод. На нашу думку, дане визначення є лаконічним, оскільки зосереджує увагу на використанні мережі Інтернет при здійсненні комерційних угод.

Розглянувши основі форми електронного бізнесу та електронної комерції, можемо зробити висновок, що обидва види активності в мережі Інтернет є актуальними для сучасних підприємств, оскільки здатні забезпечити ефективне управління окремими бізнес-процесами.

Література:

•1.     Эймор Д. Электронный бизнес : Эволюция и/или революция / Д. Эймор; перс. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. - 752 с.

•2.     Інтернет-технології в туризмі  [Електронний ресурс] Режим доступу до док.: http://tourlib.net/statti_ukr/Internet.htm

•3.     Козье Д. Электронная коммерция / Д. Козье. - М.: Издательско-торговий дом «Русская редакция». - 1999. - 288 с.

•4.     Лебеденко М.С. Застосування Інтернет-технологій в управлінні маркетинговими комунікаціями поліграфічних підприємств. Дис. канд. екон. наук: 08.00.04/Нац. тех. ун-т України «КПІ». - Киів., 2010. - 180арк.

•5.     Луцька Т.В. Формування конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств сфери послуг: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Т.В. Луцька: ПВНЗ «Європ. ун-т». - К., 2009. - 231 с.

•6.     Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія.- КНТЕУ, 2007.-493 с.

•7.     Соловейко Н. Компьтерные сделки и электронный оборот юридических документов / Н. Соловейко // Компьюномика. - 1998. -Т. 1. - № 5. - 49 -51 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>