XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єсіпова К.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Єсіпова Катерина Андріївна

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Київський національний торговельно-економічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ринкові трансформації, що відбуваються в економіці країни безпосередньо впливають на діяльність підприємств різних галузей, а особливо ці зміни впливають на діяльність підприємств туристичної індустрії. Виходячи з цього,  необхідним є докорінне удосконалення системи управління, технології прийняття управлінських рішень, перехід до нової концепції та парадигми управління. Такою  концепцією реформування системи управління є реінжиніринг бізнес - процесів.

Для подальшого дослідження перспективи впровадження концепції реінжинірингу в діяльність туристичних підприємств, доцільно розглянути основні підходи реінжинірингу, що сформувались в процесі еволюції даної концепції. Л.Шейн [1] обґрунтовує такі підходи до реалізації реінжинірингу як:

•-         абсолютне перепроектування існуючих бізнес-процесів, тобто відмова від звичних для підприємства методів управління та заміна їх на кардинально нові;

•-         нарощувальне удосконалення бізнес-процесів, тобто помітне поліпшення по відношенню до існуючих  бізнес-процесів.

Перший підхід характеризує концепцію перепроектування бізнес-процесів «з чистого аркуша» основоположником якої є М.Хаммер, проте особливого значення набуває відмінний від класичного підхід до проведення реінжинірингу бізнес-процесів, який виник в результаті аналізу критичних зауважень на адресу методу «чистого аркушу» [1].

Засновником даного підходу є Т.Давенпорт [2], що пропонує попередньо провести межі між існуючими бізнес-процесами та перепроектованими у майбутньому. Таким чином, науковець наголошує на необхідності об'єктивного та детального аналізу існуючих бізнес-процесів, визначені основних недоліків та причин їх виникнення.

  У перспективі впровадження реінжинірингу бізнес-процесів в туристичних підприємствах мають місце обидва підходи, проте при застосуванні «пом'якшеного» підходу до реінжинірингу виникає ризик неповноцінного перепроектування бізнес-процесів, як наслідок не досягнення поставлених цілей при ініціації реінжинірингу. Як зазначає О.Виноградова [1], наявність великого обсягу фактів і знань про існуючі бізнес-процеси обмежує простір для творчості людей, що займаються проектом з реінжинірингу.

  На нашу думку, по відношенню до туристичних підприємств доцільним є впровадження реінжинірингу, що ґрунтується на методології «чистого аркуша», оскільки це дозволить по-новому оцінити можливості бізнес-процесів та адаптувати їх до існуючих ринкових умов, сформувати абсолютно нову ідеологію ведення туристичної діяльності  в основу якої покладено креативні параметри функціонування.

         При впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів в туристичних підприємствах особливої актуальності набуває послідовність етапів даного проекту, що обумовлює успішність таких ґрунтовних перетворень. Таким чином, доцільно визначити поетапність реінжинірингу, що є характерною для специфіки функціонування туристичних підприємств

1-й етап. Ініціація реінжинірингу бізнес-процесів. В основі ініціації реінжинірингу бізнес-процесів лежить управлінське рішення менеджерів вищої ланки, проте дане рішення повинно прийматись з урахуванням того, що наслідками таких радикальних перетворень є абсолютна зміна філософії управління підприємством. Звідси виникає необхідність осмислення та усвідомлення всіх можливих переваг та недоліків ініціації реінжинірингу бізнес-процесів, що повинно ґрунтуватись на таких основних етапах прийняття управлінського рішення як: критична оцінка загального стану туристичного підприємства; аналіз виявлених відхилень по окремим секторам діяльності;  оцінка можливих заходів усунення виявлених відхилень; об'єктивна оцінка переваг існуючого стилю управління та основних його недоліків;  формування моделі діяльності туристичного підприємства по завершенню реінжинірингу бізнес-процесів.

Такий підхід до прийняття рішення про ініціювання реінжинірингу бізнес-процесів, дає можливість розглянути проблему з різних боків та прийняти обґрунтоване управлінське рішення.

2-й етап. Дослідження бізнес-процесів. Наступним етапом  впровадження реінжинірингу є дослідження стану бізнес-процесів туристичного підприємства, з метою визначення основних недоліків їх функціонування. Необхідним є чітке уявлення кінцевого результату реінжинірингу та попереднє порівняння моделей бізнес-процесів «as is» (як є) та  «as to be» (як має бути). Обидві моделі мають становити абсолютний резонанс, якщо вони різняться лише за кількома параметрами або передбачувана ефективність не значно перевищує показники існуючих бізнес-процесів, то доцільним є повернення до 1-го етапу впровадження реінжинірингу.

3-й етап. Визначення інструментарію перепроектування бізнес-процесів. Особливе значення має інструментарій впровадження реінжинірингу бізнес-процесів, оскільки успіх даного проекту залежить від якості та доцільності обраних заходів. Як правило, значна роль відводиться сучасним інформаційним технологіям, проте це не означає, що автоматизація управління є остаточною ціллю реінжинірингу. В даному випадку інформаційні технології є засобом реінжинірингу, а не його кінцевою метою.

4-й етап. Моделювання бізнес-процесів. На даному етапі впровадження, реінжиніринг можна охарактеризувати як  управлінську інженерію, оскільки проектування нових бізнес-процесів є своєрідним прототипом інженерного проекту.

 У процесі створення нової моделі бізнес-процесу необхідно враховувати цілу низку параметрів, що є ключовими для туристичного підприємства. Такими є специфіка туристичної галузі та туристичного підприємства в цілому, особливість туристичного продукту, тобто перелік послуг туристичного призначення, що є його невід'ємними складовими.

5-й етап. Оцінка ефективності нових бізнес-процесів. Ефективність бізнес-процесу є визначальним критерієм реінжинірингу, тому виникає необхідність апробації нової моделі ведення бізнесу у реальних умовах. Таким чином, першочерговою метою даного є етапу є визначення потенційної ефективності нового бізнес-процесу та її порівняння із рівнем показників виявлених на 2-му етапі.

6-й етап. Впровадження перепроектованих бізнес-процесів. Завершуючим етапом реінжинірингу є впровадження перепроектованих бізнес-процесів у внутрішнє середовище туристичного підприємства. Основоположним важелем успішного впровадження є адаптація суб'єктів управління, якими є персонал підприємства, до нових умов діяльності. Під адаптацією, в даному випадку, слід розуміти ознайомлення персоналу із новими принципами діяльності туристичного підприємства, забезпечення процесу навчання, та оскільки нерозуміння виконавцями особливостей нових бізнес-процесів не забезпечить ефективного впровадження реінжинірингу.

Отже, основу успішного впровадження реінжинірингу складає його інформаційна забезпеченість, проте доцільність обраного інструментарію та поетапності має вирішальне значення при перепроектуванні діяльності туристичних підприємств.

Література:

•1.     Виноградова О.В. Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія: дис. д-ра екон. наук: 08.06.01/Дон.ДУЕТ. ім. М.Туган- Барановського. - Донецьк, 2006. - 435 с.

•2.     Davenport T.H. The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign  / T.H. Davenport, J.E. Short // Sloan Management Review.-1990. - Summer.

e-mail: Yesipova@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>