XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Євстратова Г. О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

студентка 6-го курсу Євстратова Г. О.

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля,

Краснодонський факультет інженерії та менеджменту

м. Краснодон, Україна

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасний етап розвитку економіки характеризується посиленням конкуренції на ринках,  швидкими темпами зростання змін в зовнішньому середовищі, інформатизацією суспільства, та факторами глобалізації. Значний вплив на ситуацію в ринковому просторі здійснюють кризові явища,  наслідки яких відчувають підприємства практично усіх сфер діяльності. 

В цих умовах значно підвищується роль стратегії,  яка забезпечує пріоритетні напрямки розвитку підприємства.  Однак для того,  щоб розроблена стратегія була успішно реалізована,  потрібно прикласти значних зусиль по вдосконаленню самого процесу її розробки. Проблеми при розробці загальної стратегії зумовлені такими аспектами як: складність планування стратегії; невизначеність послідовності дій розробки стратегії; деталізація стратегічних цілей і задач; нераціональне використання ресурсів при розробці стратегії; мінливість та невизначеність зовнішнього середовища; відсутність чіткого розуміння до чого приведе  розробка стратегії; відсутність альтернатив розробки стратегії [1].

Важливим є уточнення сутності поняття загальної стратегії. На наш погляд, під загальною стратегією підприємства слід розуміти курс дій, що спрямовує діяльність підприємства протягом тривалого періоду часу, та передбачає визначення напрямів руху у вигляді конкретних стратегій за кожним рівнем стратегічної піраміди. Загальна стратегія є комплексом в який входять, як корпоративна, так й інші стратегії рівнів ієрархії (ділова, конкурентна та функціональна). Розробка загальної стратегії підприємства є запорукою його успішного функціонування, дає змогу забезпечити високоефективну господарську діяльність та конкурентоспроможність підприємства.

В сучасних умовах стратегічне мислення визнається,  як єдиний ефективний підхід до управління підприємством в ринкових умовах,  а  сама стратегія  розглядається  з  двох  концептуальних позицій:  філософської та організаційно-управлінської. Стратегія, як система продуманих цілеспрямованих  дій   орієнтованих  на вибір  конкретних напрямів  діяльності  підприємства,  побудову  системи  концептуальних  пріоритетів  прийняття  управлінських  рішень  щодо  набуття  ним  стійких конкурентних  позицій  реалізується  в  її  організаційно-управлінській концепції [3].

Розробка загальної стратегії підприємства передбачає застосування певних підходів та методів. Тому, представляється доцільним дослідити сутність сучасних підходів та методів, які можливо використати для розробки загальної стратегії підприємства. 

Сучасні підходи щодо розробки стратегії передбачають правильний вибір методів конкуренції  і  створення  на  цьому  підґрунті  стратегічної  унікальності підприємства,  яка  обумовлюється   філософською  концепцією  його функціонування. Саме  ця  ланка є основною в системі  стратегічних  пріоритетів  підприємства,  яка  визначає  ефективність його ринкової діяльності.

На сьогодні, основні засади і підходи до розробки загальної стратегії на українських підприємствах запозичені переважно з розробок зарубіжних учених і практики американських, японських і європейських корпорацій з огляду на те, що досвід України у цій сфері невеликий [1].

Зарубіжна та вітчизняна література виділяє наступні підходи до визначення розробки стратегії підприємства: процесний;  функціональний;  ситуаційний; інституціональний; концептуальний [2]. Існують також і інші підходи щодо формування стратегії підприємства. На можливості використання різних підходів щодо розробки стратегій наголошував Г. Мінцберг. Він описує три основні підходи: «плановий»; «підприємницький»; «навчання на досвіді» [3]. Так, залежно від участі керівника та виконавців А. Томпсон розрізняє такі підходи: одноосібний підхід; підхід побудований на делегуванні; підхід побудований на співробітництві; підхід побудований на конкуренції [4]. Всі підходи мають свої переваги та недоліки і можуть  призвести до успішної розробки і реалізації чи до провалу стратегії.

Але з усього різноманіття підходів ситуаційний підхід є  одним з найбільш перспективних в розробці стратегії. Він належить до найбільш розроблених інструментів послідовного, комплексного аналізу ситуа­цій та прийняття важливих  управлінських рішень щодо розробки стратегії. Ситуаційний підхід допомагає у прийнятті рішень, ґрун­туючись  на аналізі й розумінні ситуації, динаміки її зміни, а не вихо­дячи з традиційного принципу спроб і помилок. Це робить  підхід більш ефективним і дозволяє уникати значних втрат ресурсів та  часу.

Література:

1. Герчикова И. Н., Менеджмент:[Підручник]. М.: Юнити,1995. - 480 с.

2. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер с англ. - М.: Економика, 1991. - 239 с.

3. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий/Пер. с  англ. под. ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: «Питер»; 2001. - 336 с.

4. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратеги: [Учебник для вузов] (Пер. с англ. под. ред.  Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.


Один комментарий к “Євстратова Г. О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА”

  1. Олександр:

    Готова дипломна робота на тему
    ВДOCКOНАЛЕННЯ CИCТЕМИ CТРАТЕГIЧНOГO УПРАВЛIННЯ
    http://diplomservis.com.ua/roboty.php?variant=1824


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>