XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Федчишин О.М. ЦІЛІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В КЛАСАХ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ

Федчишин Ольга Михайлівна

аспірант кафедра педагогічної майстерності

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка                                      

  ЦІЛІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В КЛАСАХ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ

       Організація процесу навчання пов'язана з чітким визначенням його цілей, а також усвідомленням і прийняттям їх учнями. Цільові установки навчання сприяють розуміння школярами суті і способів організації навчально-пізнавальної діяльності, суттєво впливаючи на її активізацію. Як у процесі навчання, так і при проведенні кожного заняття реалізуються три основні групи взаємопов'язаних цілей. [3, с. 189]. До першої з них належать цілі навчальні: оволодіння знаннями, уміннями, навичками; до другої - цілі розвиваючі: розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості; до третьої - цілі виховні: формування наукового світогляду, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури тощо. Це означає, що проектуючи проведення навчального заняття, вчитель повинен чітко визначити завдання навчання, розвитку та виховання. При цьому він конкретизує рівень, на якому будуть здійснюватись цільові установки: загальне ознайомлення з новим навчальним матеріалом, засвоєння його теоретичного аспекту, формування практичних умінь та навичок, перевірка знань тощо.

     Навчання фізики, як і інших предметів, має загальні дидактичні цілі: освітні, виховні та розвивальні. Між ними немає чітких меж ні за змістом, ні за методами і засобами їх досягнення - вони мають досягатися в єдиному навчально-виховному процесі. Цілі навчання фізики висвітлено і охарактеризовано в навчальних програмах [4]. Загалом їх можна окреслити наступним чином. Освітні цілі: формування в учнів системи фізичного знання на основі сучасних фізичних теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів, принципів) і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці; оволодіння учнями методологією природничо-наукового пізнання і науковим стилем мислення, усвідомлення суті фізичної картини світу та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ і процесів; формування в учнів загальних методів та алгоритмів розв'язування фізичних задач різними методами, евристичних прийомів пошуку розв'язку проблем адекватними засобами фізики; розвиток в учнів узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові дослідження методами фізичного пізнання (планування експерименту, вибір методу дослідження, вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів). Виховні цілі: формування наукового світогляду й діалектичного мислення; озброєння учнів раціональним методологічним підходом до пізнавальної й практичної діяльності; виховання екологічного мислення й поведінки, національної свідомості й патріотизму, працелюбності та наполегливості. Розвивальні цілі: розвиток логічного мислення, вмінь користуватися методами індукції й дедукції, аналізу й синтезу, робити висновки та узагальнення; розвиток уміння розв'язувати змістові задачі, експериментувати, технічно мислити і в сукупності - розвивати творчі здібності [5, с. 3].

     Ці загальні цілі та завдання навчання фізики є визначальними й обов'язковими для будь-якого профілю навчання.

     Специфіка цілей навчання фізики учнів класів різних профілів виявляється в тому, що загальні цілі набувають для них різної значимості. Так, наприклад, для технічного профілю є більш значимою ціль формування в учнів знань про наукові основи техніки, ніж для учнів хіміко-біологічного профілю, а формування знань про історичний шлях розвитку фізики, знайомство з діяльністю та внеском відомих зарубіжних і вітчизняних фізиків  є більш важливою для учнів філологічного та історико-правового  профілів. 

     Таким чином, у профільних класах суспільно-гуманітарного напряму навчання фізики спрямоване на світоглядне сприйняття фізичної реальності, розуміння основних закономірностей плину фізичних явищ і процесів, загальних уявлень про фізичний світ, його основні теоретичні засади і методи пізнання, усвідомлення ролі фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку. Тому до специфічних цілей навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму (філологічний, економічний, юридичний профілі навчання) загальноосвітніх навчальних закладів належать цілі:

•·        формування уявлень про шляхи та етапи розвитку фізики з розвитком суспільства, економіки, культури, філософських ідей;

•·        формування філософського осмислення наукових істин;

•·        формування уявлень про фізику як про компонент загальнолюдської культури;

•·        формування уявлень про те, що фізика значно впливає на суспільний розвиток і тісно пов'язана із суспільно-економічними науками.

Зауважимо, що для класів різних профілів будуть різними цілі щодо кінцевих результатів навчання, тобто рівень сформованих знань та умінь, так в учнів філологічного, історико-правового профілів знання основ фізики формуються на рівні розуміння.

     Специфіка цілей навчання проявляється внаслідок їх конкретизації. Наприклад, конкретизація цілі «формування експериментальних умінь» по різному трактується для класів різних профілів: в учнів фізико-математичного профілю необхідно формувати вміння проводити експериментальні дослідження, обчислювати похибки, для учнів технічного профілю - формувати вміння складати експериментальні установки, а учні філологічного профілю повинні навчитись виконувати спостереження, формулювати гіпотезу, виконувати якісний експеримент на готовій установці.

     Слід зазначити, що цілі навчання є основним фактором, який впливає на зміст навчального предмета, і вони пов'язані зі специфікою здібностей учнів класів різних профілів. У зв'язку з ускладненням навчального матеріалу з фізики (при переведенні учнів до 10 класу) виникають труднощі, що спричиняють погіршення інтересу до вивчення фізики. Складність матеріалу зумовлює певні труднощі в роботі з учнями, тому особливо важливо правильно організувати навчально-пізнавальну діяльність учнів на уроках фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму загальноосвітніх навчальних закладів.

Література:

•1.     Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання, 2007. - 447 с.

•2.      Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. Держ. Пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. - 2-е вид., випр. і доп. - Харків: «ОВС», 2002. - 400 с.

•3.      Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене, 2001 р. - 608 с.

•4.     Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика. Астрономія.7-12 кл - К.: Перун, 2005. - 79с.

•5.     Фізика, 10 - 11 кл.: Програми для профільн. кл. загальноосвт. навч. закладів з укр. мовою навч. / [О. Бугайов, М. Головко, Л. Закота та ін.]. - К.: Пед. преса, 2004. - 144 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>