XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Федишин М. П., Шекеряк В. А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

асистент кафедри грошового обігу і кредиту, аспірант Федишин М.П., студентка Шекеряк В.А.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м.Чернівці

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Забезпечення стійкої стабільності національної грошової одиниці є одним з головних чинників досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни, оскільки стабільна національна грошова одиниця виступає першоосновою економічного зростання, а також сприяє підвищенню добробуту населення країни. Звідси слідує, що саме ця позиція розглядається як ключова передумова реалізації курсу євроінтеграції України, що в останні роки набуло широкого значення та стало актуальним, адже держава через відповідні органи повинна контролювати та вживати заходи щодо зміцнення стабільності в усіх аспектах,  в тому числі стабільності своєї грошової одиниці.

Відповідно до Конституції України  основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. В даному випадку Центральний банк України  має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі [1].

Основною складовою державної економічної політики  є грошово-кредитна політика, яка спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки. Саме тому у процесі її реалізації основна увага приділяється, насамперед, ціновій стабільності, головним критерієм якої виступає динаміка індексу споживчих цін. Не менш важливим напрямком є також стабільність обмінного курсу.  Проте найзагальнішою і найскладнішою проблемою у досягненні збалансування розвитку всіх секторів фінансового ринку є успішне функціонування національної валюти.

Виявлення окремих аспектів стабільності  національної  грошової одиниці України - гривні, пошук шляхів її зміцнення, дослідження інструментів валютно-курсової політики Національного банку України, що застосовувалися для стабілізації гривні та розгляд інших питань щодо аналізу та вдосконалення політики держави в сфері грошового обігу та кредиту знайшли своє відображення у роботах А.Гальчинського, В. Міщенка, В. Стельмаха, О. Береславської, О. Клименка та інших дослідників.

Зміни в економіці зумовлюють необхідність постійного відстеження та аналізу ситуації на ринку для забезпечення стабільності як національної грошової одиниці, так і економіки загалом. Відповідно до основних засад грошово-кредитної політики на 2012 рік Національний банк України для виконання своєї основної функції поставив перед собою пріоритетність досягнення  та підтримки стабільності в державі, критерієм якої розглядається поступове зниження приросту індексу споживчих цін з 7,9 %  до 5-6% у 2014 році з подальшим утриманням його в межах 3-5%.

Результати аналізу індексу споживчих цін свідчать про те, що в Україні спостерігається зниження споживчих цін, а також стимулювання внутрішнього споживчого попиту. Цьому сприяла цінова динаміка та зростання реальної заробітної плати населення, що і стало основним чинником підтримки економічної активності в країні. У першому півріччі 2012 року зберігалася тенденція до зниження інфляції - за підсумками червня приріст індексу споживчих цін у річному обчисленні набув від'ємного значення (-1,2 %). Індекс споживчих цін у серпні 2012 року залишався на рівні відповідного місяця минулого року і становив 2,3%. Варто зазначити, що на ринку праці спостерігалося подальше  зниження чисельності безробітних. Інфляція у річному обчисленні становила 0,0% [7].

Стабільні ціни є необхідною, проте недостатньою монетарно-фінансовою умовою успішного функціонування економіки. Монетарний режим, що  базується на ціновій стабільності, може бути ефективним лише за умови наявності стійкої фінансової системи. Стабільна грошова одиниця, а також ужиття заходів , спрямованих на розвиток та посилення стійкості банківської системи в Україні , сприяли продовженню  тенденцій до розширення ресурсної бази банків. Зокрема, у першому півріччі 2012 року спостерігалося збільшення обсягу депозитів населення, вкладів в національній валюті порівняно з коштами в іноземній валюті, обсягу коштів уряду України в національній валюті на рахунках у Національному банку України. Проте кредитна активність банків поки що відновлюється недостатньо високими темпами , що пов'язано, насамперед, із наявністю значних зовнішніх ризиків та невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації на ринках [8].

Чинником впливу на валютний курс є національний дохід. Валовий національний дохід України за ІІ квартал 2012 року (350 млрд 513 млн грн)  в порівнянні з показником за аналогічний період попереднього  року  (309 млрд 547 млн грн.) збільшився на 13,2% . Це зумовлює підвищений попит на іноземні товари , але водночас товарний імпорт може збільшувати відплив іноземної валюти, що було б позитивним для стабілізації гривні.

Вплив на валютний курс має також стан платіжного балансу. Підвищенню курсу національної валюти сприяє активний платіжний баланс, а  пасивний призводить до його зниження. Платіжний баланс України протягом перших п'яти місяців поточного року демонстрував тенденцію до покращення. Так, якщо в лютому дефіцит зведеного балансу зменшився до 55 млн. дол. США з 889 млн. дол. США у січні, то в березні - травні було фіксовано профіцит. У червні сальдо платіжного балансу  набуло від'ємних значень (-1,5 млрд. дол. США), що переважно було пов'язано з  погіршенням зовнішньоекономічної кон'юнктури на світових товарних ринках. У цілому за перше півріччя 2012 року  дефіцит зведеного платіжного балансу становив  1,1 млрд. дол. США, що може бути результатом свідчення того, що  боржники продають національну валюту на іноземну для погашення своїх зовнішніх зобов'язань.

В країні спостерігається ситуація , коли обсяги імпортованих товарів перевищують обсяги експорту країни. Так, експорт товарів за перше півріччя 2012 року становив 34,2  млрд. дол. США,  що на 2,6 %  більше порівняно з відповідним періодом минулого року, а імпорт товарів у першому півріччі становив 41,1 млрд. дол. США, що на 6,4 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Високий попит на готівкові кошти в іноземній валюті з боку населення створює перешкоди на шляху до стабілізації національної валюти. Негативним є збільшення припливу прямих іноземних інвестицій до України, значна частка яких була спрямована у реальний сектор економіки. Чистий приплив  прямих іноземних інвестицій за перше півріччя поточного року становив  2,3 млрд. дол. США порівняно з  3,3 млрд. дол. США у відповідному періоді минулого року, проте сальдо капітального та фінансового рахунку за перше півріччя 2012 року було додатним і становило 2,5 млрд. дол. США.

Варто зазначити, що, зважаючи на такі тенденції щодо докладення всіх зусиль щодо підтримки стабільності гривні (зокрема, позитивні), у суспільстві спостерігається недовіра до національної валюти, яка в свою чергу  породжує та підтримує високий рівень доларизації економіки України. Зниження доларизації економіки  може відбуватись через поглиблення диференціації нормативів обов'язкового резервування. У даному напрямку Національним банком України уже зроблено перші кроки. Так, вносяться зміни щодо формування обов'язкових резервів банками України. Комерційні банки мають зберігати кошти на окремому рахунку в Національному банку України тепер у розмірі 50% (вимога щодо формування обов'язкових резервів 70 % і 60% діяла з 30 листопада 2011 року та 31 березня 2012 року відповідно) від суми обов'язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування. Обсяг обов'язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, повинен становити не менше ніж 50% ( 25 % і 30% було з 30 листопада 2011 року та 31 березня 2012 року відповідно) від суми обов'язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування [3].

Оптимізація порядку формування обов'язкових резервів на початок дня та умов звернень банків за підтримкою ліквідності через надання кредиту овернайт  також може стати передумовою стимулювання банків до відповідальнішого ставлення до управління ліквідністю. Для комерційних банків встановлено диференційовані нормативи резервування для формування обов'язкових резервів, які подано у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Нормативи обов'язкового резервування для формування банками обов'язкових резервів

Показник  З 30 листопада     2011

року

З 31 березня 2012 року З 30 червня 2012 року
строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній валюті 0 0 0
короткострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті 7,5 8 9
довгострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті 2 2 3
кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках 0 0 0
кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках 8 8,5 10
кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у національній валюті 0 0 0
кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів в іноземній валюті (крім російських рублів) 2 2 3
кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у російських рублях - 0 0

 

Оптимізація нормативів обов'язкового резервування сприятиме створенню стимулів для переважного залучення банками коштів у національній валюті та збільшення їх строковості. Диференціація нормативів, їхнє поступове зростання зумовлені потребою в посиленні захисту національної грошової одиниці, пов'язані з нестабільністю гривні та залежать від зовнішніх чинників. Змога комерційних банків формувати частину обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в Національному банку України повинна посприяти більш гнучкому управлінню їх власною ліквідністю.

В умовах обмеженості доступу до зовнішніх джерел фінансування в комерційних банків України посилилася необхідність активного використання внутрішніх джерел акумулювання коштів. Обсяги офіційних резервних активів за вересень-жовтень 2011-2012 років представлено на рис. 1.

image002685.gif

Рис. 1. Офіційні резервні активи за вересень-жовтень 2011-2012 років (на кінець періоду)

 

З діаграми 1 видно, що резерви України низькі  і мають негативну тенденцію до зниження. Найбільше їхнє зменшення спостерігалось у червні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, а саме на 8266,41 млн.дол. США, а найменше - у січні на 3774,87 млн.дол. США. Причинами зменшення валютних резервів Національного банку України стали зовнішньоторговельний дефіцит, який становить близько 14 мільярдів доларів, а також суттєві обсяги купівлі іноземної валюти населенням та значні виплати за зовнішніми боргами. За оцінкою експертів золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол., до того ж за січень-жовтень поточного року резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.). Цей обсяг експерти вже назвали критичним для економіки України. Враховуючи таку тенденцію, МВФ закликає перейти до гнучкого валютного курсу. На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відпливу капіталів - так і об'єктивні зовнішні небезпеки. Скорочення резервів змушує уряд і Національний банк України замислитись над таким кроком.

Національному банку України необхідно  проводити заходи щодо забезпечення стабільності гривні як монетарної передумови і фактора економічного зростання на інвестиційно-інноваційній основі з урахуванням можливих коливань зовнішньої та внутрішньої кон'юнктури і змін в інституційному середовищі, оскільки стабільність грошової одиниці включає (як свої складові) внутрішню і зовнішню стабільність, яка відображається у динаміці інфляції та обмінного курсу.

З метою переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності Кабінет Міністрів України та Національний банк України реалізовують Спільний план, який передбачає вжиття заходів щодо визначення середньострокових орієнтирів стосовно інфляції, створення високоліквідного та високоефективного фінансового ринку, збалансування державних фінансів, проведення виваженої соціальної політики та подальшої лібералізації ціноутворення. Крім цього розвиток внутрішнього фінансового ринку зменшуватиме попит суб'єктів господарювання на зовнішні запозичення, що знижуватиме зовнішню вразливість економіки та сприятиме зменшенню зовнішніх ризиків стабільності.

Для того, щоб привести гривню до стабільного функціонування не лише в короткостроковому, а й довготривалому періоді, щоб максимально підвищити довіру до неї, Національному банку України необхідно зміцнити довіру до його діяльності, удосконалити та посилити систему комунікацій з громадськістю за допомогою більш детального роз'яснення цілей грошово-кредитної політики та заходів щодо їх досягнення. Таким чином він зможе отримати  суспільну підтримку  своїх дій, а, отже,  формувати на ринку позитивні очікування.

Література:

•1.  Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року №679-XIV//[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

•2.  Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку: Постанова Правління Національного банку України від  19 червня 2012 року № 248// [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/

•3.  Береславська О. Стабільність гривні: об'єктивна реальність чи вимушена необхідність? / О. Береславська // Вісник Національного банку України. -2012. - №3. - С.6

•4.  Гальчинський А. Стабільність гривні та проблеми її забезпечення // Економіка України. - 2004. - № 2. - С. 4-11.

•5.  Клименко О. І. Об'єктивна необхідність удосконалення монетарної політики України в сучасних умовах / О.І.Клименко// [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2011_1/txts/Klimenko.pdf

•6.   Міщенко В.І. Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці / В.І. Міщенко, В.С. Стельмах//     [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/handle/ 123456789/2978

•7.   Бюлетень Національного банку України №10/2012 (235) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/ document;jsessionid=9E6B0C1F48B3FD9F8C8987F1B4439B1E?id=125160

•8.   Монетарний огляд за 2 квартал 2012 року // [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=119381

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>