XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Федоренко Т.В., Сітко А.В. ПРИЙОМИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

студентка Федоренко Тетяна Валеріївна,

Національний авіаційний університет, м. Київ

науковий керівник Сітко А.В.

ПРИЙОМИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ

Серед численних складних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної діяльності, що називають «перекладом» або «перекладацькою діяльністю». Відомо, що із самого початку переклад виконував найважливішу соціальну функцію, уможливлюючи міжмовне спілкування людей.

Під час перекладу часто виявляється неможливим використати словникові відповідники. У таких випадках ми застосовуємо трансформаційний переклад, яка полягає в перетворенні внутрішньої форми слова або словосполучення, або ж її повній заміні для адекватної передачі змісту висловлення [1; 24].

Досягнення адекватності в перекладі пов'язане з умінням грамотно ідентифікувати перекладацьку проблему і здійснювати необхідні перекладацькі трансформації. Головною  метою є дослідження перекладацьких трансформацій під час перекладу загальних питальних речень у художньому тексті. 

Одним із сучасних питань теорії перекладу є вирішення проблеми перекладної еквівалентності, співвідношення змісту оригіналу, перекладу та мовних засобів, які виражають цей зміст. У рамках цієї проблеми досить цікавим є питання про передачу значень синтаксичних структур, що входять у зміст оригіналу, тобто про типологію перетворень структури речення при перекладі. Вивчення типології синтаксичних перетворень речення під час перекладу дозволяє встановити основні тенденції в передачі синтаксичних значень. На думку І.В. Нешумаєва, збереження синтаксичних значень власне не є і не може бути завданням перекладача. Разом із тим аналіз перекладів свідчить як про наявність різних типів синтаксичних перетворень, так і про існування тенденції до синтаксичного паралелізму. При вирішенні будь-яких перекладацьких завдань, що не є конкретно синтаксичними (лексичних, прагматичних тощо), перекладач може нехтувати синтаксичним значенням вихідної синтаксичної структури, тобто значенням як глибинної, так і поверхневої структур. Будь-які зміни в синтаксичній структурі перекладу, в порівнянні з вихідною, при збереженні глибинної структури речення можуть бути представлені як перекладацькі синтаксичні трансформації. Усі типи синтаксичних трансформацій, що здійснюються в англо-українських перекладах, поділяються на три групи: внутрішні, зовнішні та міжфразові [2; 3].

Як засвідчив далі матеріал дослідження, загальне питальне речення англійської мови може застосовуватись прийом так званої «нульової трансформації», завдяки тому, що в іноземній мові та у мові перекладу існують паралельні синтаксичні структури і при цьому зберігається комунікативна функція такого запитання (мовець очікує підтвердження або заперечення своєї думки, причому обидва варіанта відповіді для нього однаково можливі). Наприклад:

"Do you dispute with me, slave?" said the soldier. - "No" [4; 21].  ­- "Ти надумав ще сперечатись зі мной, рабе?" крикнув воїн. - "Ні" [5; 18].

Під час перекладу питального речення цього типу, на початку речення можуть додаватись модальні частки ну задля передачі відтінку сумніву, вказівні: ось, он, порівняльні: мов, немов, як.

 Оскільки усім загальним питальним речення з неінвертованим порядком слів властива модальність у зв'язку з особливостями їх комунікативної природи. Задля вираження питальності та передачі різноманітних відтінків модальності при перекладі англійських загальних питальних речень українською мовою вживають такі частки: чи, хіба, невже, що, як, га, ну тощо, адже «загальною функцією усіх модальних часток є передача різноманітних відтінків суб'єктивної модальності, а також вираження волюнтативного та емоційно-оцінного забарвлення» [3; 22], наприклад:

"First let your wisdom tell me," said Wamba, "is it just and reasonable to punish one person for the fault of another?""Certainly not, fool," answered Cedric [4; 30]. - "А ти спочатку дай мені відповідь, мудрий человіче,"  сказав Вамба, "чи справедливо і розумно карати одного за провинності іншого?""Звичайно, ні, дурню" відповів Седрик [5; 25].

У наведеному прикладі питальна частка хіба виражає особисті почуття і ставлення того, хто говорить до висловленого.

Отже, для адекватного перекладу загальних англійських інтерогативних конструкцій перекладачеві необхідно добре розуміти їх синтаксичні особливості.

Переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. Саме тому до письмового перекладу висуваються вищі вимоги - це письмове джерело і воно повинне задовольняти всі норми граматики, стилістики й орфографії цільової мови. 

Література:

•1.     Граматичні проблеми перекладу: Конспект лекцій та дидакт. матеріал для студ. лінгвіст. спец. / уклад. Г.Г. Вахнік. - Черкаси: ЧІТІ, 2001. - 84 с.

•2.     Нешумаев И.В. Типология преобразования структуры предложения при переводе: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10. 02. 19 / Моск. гос. лингв. ун-т. - М., 1991. - 22 с.

•3.     Сучасна українська мова / За ред. А.П. Грищенка. - К.: Вища школа, 1997. - 493 с.

•4.     Walter Scott. Ivanvoe. - London: Penguin Popular Classic, 1987. - 292 c.

•5.     Вальтер Скотт. Айвенго: історичний роман : [для серед. та ст. шк. віку] / В. Скотт; з англ. пер. Ю. Я. Лісняк, Г. Г. Лозинська; приміт.               Г. Г. Лозинської. - К. : Школа, 2009. - 494 с

 

e-mail: Tanysha.fed@gmail.com

 

 

 

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>