XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Філатова Л. С. СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНЦІЯ»

Філатова Любов Сергіївна

Вінницький національний технічний університет

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНЦІЯ»

            Ключовим та основним поняттям в ринковій економіці є конкуренція.

Посилення конкуренції стало найбільш помітним в останні роки. Яскравим прикладом є пострадянський простір, де раніше домінуюче положення займала держава. На даному етапі поява ринкової економіки посилила конкуренцію.

Зазначаючи про актуальність даного питання відмітимо, що М. Портер [1], вказував що існує вузький та негативний погляд на конкуренцію.

Етимологія терміну конкуренція від латинського терміну "concurrentia", що означає суперництво, змагання. Хоча досі в економічній літературі не вказано, хто вперше ввів дане поняття. Але ми можемо відмітити, що великий вклад в дослідження поняття конкуренція внесли А. Сміт, Кейнс, Д. Рікардо.

Інша група дослідників займалась дослідженням однієї із форм конкуренції це були Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, А. Маршал, П. Самьюельсон.

Розгорнуте визначення терміну конкуренції наведемо із словника іноземних слів [2], де конкуренція - 1) суперництво на будь-якому поприщі між окремими особами, зацікавленими в досягненні однієї і тієї ж мети кожен для себе особисто, 2) в політичній економії - змагання або боротьба на ринку різних учасників капіталістичного способу виробництва, конкуренція горизонтальна - боротьба між капіталістичними підприємствами однієї і тієї ж галузі виробництва за ринки збуту або сировини.

Основними законодавчими документами, де надається чітке визначення терміну «конкуренція» є закон України «Про захист економічної конкуренції» та «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності».

            Відповідно першого закону [3] - змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями,  покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

            Стосовно ж іншого закону конкуренція [4] - змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач

            На думку Чухно [5] зазначає, що конкуренція та ринкова сила, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни.

            М. Г. Саєнко визначає конкуренцію  [6], як співіснування і боротьбу товаро-виробників та інших суб'єктів ринкового середовища за досягнення максимальних прибутків та інших цілей шляхом задоволення різноманітних потреб споживачів з повним використанням при цьому власних сильних сторін і можливостей зовнішнього середовища, усуненням слабких власних сторін і загроз ззовні.

М. А. Сторчевий вважає [7], що конкуренцією називається будь-яка ситуація, при якій на ринку деякого блага діють багато продавців і покупців. Стану конкуренції бувають самими різними в залежності від інших характеристик ринку.

Хоча якщо бути точнішими на ринку досконалої конкуренції існує велика кількість продавців та покупців. Але як було зазначено раніше, що існують різні форми конкуренції, де кількість ринкових агентів мінімізується. Тому на думку авторів це не зовсім чітке визначення даного поняття.

М. К. Чернявська та М. П.Дранович [8] зазначають, що конкуренцію слід розглядати як фундаментальну умову розвитку соціально-економічного господарства; як суперництво між виступаючими на ринку виробниками за найбільш вигідні умови виробництва та збуту продукції заради отримання прибутку; як елемент зовнішнього оточення підприємства.

           

Відповідно до щотижневого опитування «ФОМнібус» проведеного 7-8 квітня 2012р. 43 суб'єкта РФ, 100 населених пунктів, з кількістю респондентів - 1500. Автори після опрацювання даних після здійсненого опитування дійшли висновку, що конкуренція корисна для економіки, як вважає дві п'ятих росіян. Удвічі менше респондентів вбачають у ній шкоду [9].

Можемо здійснити висновок, що конкуренція в сучасному розумінні - це напрямок до динамічного розвитку ринку певних послуг або виробництва конкурентного товару, завдяки конкуренції здійснюється диференціація продукції (покращення якості, маркетингові заходи). Але з іншого боку конкуренція може набувати різних форм (недосконала, нечесна і т.д.), які не лише сприяють розвитку ринку, але можуть докорінно погіршувати становище.

Література:

1. Портер М. Конкуренция / М. Потртер. -  М.: Вильямс, 2005. - 608 с.

2. Словарь иностранных слов [Електронний ресурс] / http://www.megaslov.

ru/html/k/konkurenci8.html

3. Закон України Про захист економічної конкуренції: Закон Украни від 11.01.2001 р. №2210 - III // Від Верховної Ради. - 2001. - №12. - С.64.

4. Закон України Про Антимонопольний комітет України: Закон України  від 29 листопада 1993 року, №3659//Закони України. - Т.6.- К., 1996.- С.114-125.

5. Чухно А. А. Основи економічної теорії: підручник. За ред. А. А. Чухна. / А. А. Чухно, П. С. Єщенко - Київ: Вища шк., 2001. - 606 с.

6. Саєнко М.Г.  Стратегія підприємства: підручник / М.Г. Саєнко - Тернопіль: «Економічна думка». - 2006. - 390 с.

7. Сторчевой М.А. Основы экономики: Учебник / под редакцией П.А.Ватника. СПб.: Экономическая школа, 1999. - 432с.

8. Чернявська М. К., Дранович М. П. Особливості еволюції поглядів на конкуренцію [Електронний ресурс] // Режим доступу до: http://www.rusnauka.

com/15_APSN_2010/Economics/66991.doc.html

9. INFOGRA инфографика и визуализация [Електронний ресурс] // http://infogra.ru/blog/fom/361.html

 


Один комментарий к “Філатова Л. С. СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНЦІЯ»”

  1. Олександр:

    Курсова робота на тему:
    Конкурентна боротьба торгових підприємств в умовах ринкових відносин
    http://diplomservis.com.ua/roboty.php?variant=610


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>