XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Філіпова С.С. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА.

Філіпова Світлана Сергіївна

студентка 5 курсу спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" ЧТЕІ КНТЕУ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

У зв'язку з ускладненням умов діяльності суб'єктів господарювання урізноманітнився процес управління грошовими потоками підприємства як на макро-, так і на мікрорівні. Завдяки фінансам, як системі економічних відносин, пов'язаних із  формуванням, розвитком і використанням грошових коштів, контролюється обіг капіталу.

Фінансові відносини суб'єктів господарювання здійснюються у середовищі, яке характеризується системою діючих у державі правових і економічних умов. Фінансове середовище визначає обсяги й ефективність фінансових відносин суб'єктів господарювання з партнерами, визначає форми розрахункових операцій.

Основним джерелом інформаційного забезпечення управління грошовими потоками на підприємствах є система обліку, результати аналізу та контролю операцій, пов'язаних з безготівковими розрахунками. 

Реформування системи бухгалтерського обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів стало важливою умовою досягнення ефективності трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці України.

Одночасно, у зв'язку з постійними змінами зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на результати господарської діяльності, посиленням зацікавленості в раціональності та доцільності розпорядження підприємствами наявними ресурсами, зростає необхідність проведення своєчасного й якісного аналізу та контролю господарської діяльності.

Зазначене особливо стосується операцій, пов'язаних з безготівковими розрахунками суб'єктів господарської діяльності, оскільки саме безготівкові розрахунки є ланкою, що сполучає кожний суб'єкт господарської діяльності з оточуючим  ринковим середовищем, державними фінансами та дозволяє брати участь у процесі виробництва, розподілу та споживання.

Одночасно, у зв'язку з реформуванням національної економіки України постає необхідність постійного поглиблення вивчення питань обліку, аналізу та контролю операцій, пов'язаних з безготівковими розрахунками між підприємствами за продукцію та послуги.

Вищезазначене обумовлює актуальність вибраної теми та загальноекономічне значення проведеного дослідження.

Питання обліку, аналізу та контролю операцій, пов'язаних з безготівковими розрахунками за продукцію та послуги розглядалися в роботах ряду як вітчизняних (М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця, С. Голова, В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського, А. Мазаракі, Є. Мниха, В. Сопка та ін.), так і закордонних науковців (Д. Блейка, Ф. Вуда, Є. Брігхема, Глена А. Велша, Деніела Г. Шорта та ін.).

Відповідно до цільової спрямованості   роботи на дослідження поставлено такі завдання:

 - конкретизувати економіко-правову сутність і тенденції розвитку безготівкових розрахунків підприємства в умовах формування ринкової економіки;

 - дослідити стан обліку,  безготівкових розрахунків, виявити його недоліки, встановити причини та розробити пропозиції щодо ліквідації виявлених недоліків;

 - провести аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості за продукцію та послуги;

 - встановити потреби інформаційного забезпечення процесу управління грошовими потоками  за даними бухгалтерського обліку, аналізу та контролю;

 - розробити рекомендації щодо вдосконалення обліку, аналізу та контролю безготівкових розрахунків на основі національних стандартів та  Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення організації та методики обліку, аналізу, контролю та механізму оподаткування операцій, пов'язаних з коштами у безготівкових розрахунках. Впровадження у практику зазначених пропозицій дозволить значно підвищити ефективність управління грошовими потоками, оскільки дасть можливість спираючись на достатню та повну інформацію, вчасно реагувати на зміну як зовнішніх, так і внутрішніх чинників фінансової діяльності підприємства.

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає у визначенні особисто магістрантом основних напрямів удосконалення методики бухгалтерського обліку та порядку оподаткування безготівкових розрахунків; систематизації та удосконалення методики оперативного, ретроспективного та прогнозного аналізу операцій вказаного виду.

Основні результати дослідження, що складають його наукову новизну:

 - пропозиції щодо вдосконалення класифікації безготівкових розрахунків суб'єктів господарювання  відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та Плану рахунків бухгалтерського обліку;

 - система аналітичного обліку безготівкових грошових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, що забезпечує отримання інформації за трьома видами діяльності підприємства: операційною, фінансовою, інвестиційною, що забезпечить підвищення достовірності фінансової звітності; 

 - пропозиції щодо обліку та оподаткування дебіторської та кредиторської заборгованості в іноземній валюті за монетарними статтями, що дозволить реально формувати результати фінансово-господарської діяльності підприємства;

 - конкретизовано організаційно-інформаційну модель аналізу безготівкових розрахунків щодо взаємозв'язків об'єктів аналізу та системи показників;    

 - удосконалено методику ретроспективного та прогнозного аналізу безготівкових розрахунків суб'єктів господарювання, що базується на формуванні плану руху безготівкових грошових потоків за активним та пасивним методом, що сприяє дотримання на підприємстві платіжної дисципліни та визначенню пріоритетних критеріїв подальшого розвитку;

 - конкретизовано систему показників оперативного аналізу, а саме запропоновано щоденне здійснення розрахунку та аналізу коефіцієнта щоденної ліквідності підприємства, що дозволить визначити загальну тенденцію ефективності здійснення операційних витрат підприємства та оперативно впливати на неї.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>