XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Филипюк О.В. РОЗРОБКА НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА» НА ОСНОВІ МСБО 1 ТА ПБУ 1/98

Филипюк Ольга Василівна
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

РОЗРОБКА НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА» НА ОСНОВІ МСБО 1 ТА ПБУ 1/98

Облікова політика має велике значення для всіх видів підприємницької діяльності і скрізь вона має свої особливості. Проте її вихідні положення є єдиними (спільними) для всіх – отримання оптимізованої у довгостроковому плані норми прибутку. Від уміло сформованої облікової політики багато в чому залежать ефективність управління.
Обліковою політикою займається багато вчених: П. Житний, Ф. Бутинець, Пряничникова І.).
Законодавством чітко не встановлена необхідність наказу про облікову політику, також не встановлено єдиних правил формування облікової політики. Тому перед вітчизняними підприємствами постає проблема у створенні відповідного документу.
В даній статті запропоновано декілька розділів, що на мою думку, повинні бути висвітлені у П(С) БО «Облікова політика».
Облікову політику слід розробити так, щоб уся фінансова звітність компанії відповідала вимогам кожного МСБО, що застосовується.
Міжнародні стандарти не регламентують структуру документа про облікову політику, тому для прикладу візьмемо ПБУ 1/98 Російської федерації.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку „Облікова політика”, складений на основі МСБО 1 та ПБУ 1/98 може складатись з таких розділів.
1. Загальні положення.
2. Формування облікової політики.
3. Розкриття облікової політики.
4. Зміна облікової політики.
Розглянемо, яку інформацію повинні містити ці розділи.
Розділ І «Загальні положення» описує, для яких цілей розроблений цей документ, на які підприємства поширюється дане Положення. Надаються основні поняття, які використовуються в Положенні.
В розділі ІІ «Формування облікової політики» описуються принципи формування облікової політики: принцип системності; принцип комплексності; принцип науковості та обґрунтованості; принцип науковості; принцип ефективності; принцип планомірності та динамізму; принцип профілактики; принцип безперервності; принцип "селекції"; принцип сумісності особистих, регіональних і державних інтересів; етапи формування облікової політики: організаційний етап, підготовчий етап, визначення внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на облікову політику, інформаційне забезпечення. Включені вимоги до наказу про облікову політику та його структура, яка розкривається в третьому розділі П(С) БО.
Розділ ІІІ „Розкриття облікової політики” повинен містити підрозділи:
Теорія: включає в себе принципи обліку, законодавчі акти, наукові положення конструювання підсистем обліку. Основним змістом цього розділу є визначення теоретичних основ бухгалтерського обліку (предмет, методи, правила складання документів, регістрів, звітності), положення та нормативні акти з питань організації обліку в Україні
Методологія: включає принципи та правила отримання, обробки, фіксації, передачі інформації, оцінки, ведення рахунків, критеріїв розмежування основних засобів та МШП, нарахування амортизації і зносу, обліку ремонтів, оцінки запасів, списання витрат майбутніх періодів, визначення обсягу реалізації продукції, обліку та розподілу комплексних витрат і включення їх до собівартості, утворення статутного (акціонерного, додаткового, резервного) капіталу, фондів спеціального призначення та інших питань обліку[4].
Технологія: передбачає використання таких елементів:
 план рахунків бухгалтерського обліку;
 форми бухгалтерського обліку;
 алгоритм походження документів та їх обробки;
 організацію внутрішнього контролю;
 порядок складання регістрів обліку та форм звітності;
 проведення інвентаризації майна та зобов'язань
Організація: вивчає структуру бухгалтерії (централізовану чи децентралізовану систему обробки інформації), розробку інструкцій, внутрішніх стандартів, способів ведення обліку, взаємодію бухгалтерії з управлінськими службами та інші аспекти діяльності бухгалтерського апарату. Прийнята в Україні облікова політика дає можливість оцінити рівень організації облікової роботи, відповідність нормативним актам, врахувати потреби системи управління та зовнішніх користувачів у необхідній інформації фінансового та управлінського обліку
Розділ ІV „Зміна облікової політики” описує порядок зміни облікової політики, оформлення, та випадки, в яких можлива її зміна. Також важливо вказати, як відображати в обліку зміну вартості активів та зобов’язань після зміни облікової політики[3].
Наказ про облікову політику є головним документом в бухгалтерському обліку. Оскільки він являє собою сукупність правил ведення обліку на весь час діяльності підприємства, його слід ставити на один рівень з бізнес-планом, статутом чи установчим договором. Розробка такого важливого документа повинна бути урегульована законодавством.
Література:
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/98.
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів».
3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки»
4. Лист Мінфіну України від 21.12.2005 р. №31-34000-10-5/ 27793


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>