XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Франчук В.М. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Франчук В.М., аспірант

Уманський національний університет садівництва

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Економічна криза останніх років спричинила досить складне становище підприємствам аграрної сфери. Більшість з них була або на грані банкрутства, або характеризувалася занадто низькою ефективністю. До головних причин такого стану аграрного сектору економіки України фахівці найчастіше відносять низьку технічну оснащеність та технологічну недосконалість процесу виробництва продукції сільського господарства. Однак, поряд з цим, слід відмітити, що здійснення ефективної діяльності підприємства та випуск продукції, яка б була конкурентоспроможною на глобальному ринку залежить не лише від матеріально-технічного забезпечення підприємства, а й від достатньої кількості висококваліфікованих кадрів, тобто людського капіталу.

Нині на перше місце в ефективній роботі підприємств виходять якісні характеристики трудових ресурсів, а саме рівень освіти, кваліфікації працівників, їх здатність до інноваційного мислення та новизни в підході до виконання проставлених завдань. Сукупність цих характеристик отримала назву «людський капітал» [1].

Ефективність є тим оціночним критерієм діяльності колективу працівників, який визначає загальний ефект фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства.

Підвищення ефективності управління людським капіталом підприємства сприятливо впливає на результативність використання устаткування, своєчасність виконання сільськогосподарських робіт і, як наслідок, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток тощо. Водночас його неефективне використання значно знижує рівень кваліфікації і працездатності працівників, продуктивність праці, призводить до значного підвищення собівартості продукції та зниження ефективності її виробництва [2].

Метою нашого дослідження є оцінка ефективності управління людським капіталом аграрних підприємств. Об'єктом дослідження стали сільськогосподарські підприємства Черкаської області.

В процесі аналізу нами було використано методику оцінки ефективності управління із застосуванням функцій стимулювання. Вона полягає у порівнянні базових показників діяльності підприємства із звітними із одночасним їх врівноваженням за допомогою вагових коефіцієнтів та функцій стимулювання. При цьому робота працівників вважається найбільш ефективною, якщо загальна оцінка становить 105 і більше балів.

Аналіз отриманих нами результатів свідчить про досить ефективну роботу працівників аграрного сектору у 2009 році, за яку можна поставити оцінку добре за п'ятибальною шкалою (101,9>100). Основними факторами, які негативно вплинули на загальну оцінку, стали зниження вартості основних виробничих фондів на 23% порівняно з попереднім періодом (частково через непрофесійне користування ними працівниками), а також ріст плинності трудових ресурсів на 14%. Основними причинами плинності працівників аграрних підприємств є низький рівень оплати праці на селі, сезонність сільськогосподарського виробництва, зниження витрат на розвиток людського капіталу (освіта, перепідготовка тощо). Тому велике значення слід приділяти шляхам вдосконалення керуючих систем агроформувань регіону. Для цього необхідно забезпечити регулярне просування за службою керуючої ланки, підвищення кваліфікації працівників управління та періодична їх атестація, набуття ними практичного досвіду та забезпечення відповідного рівня освіти керівників та спеціалістів.

На думку респондентів (працівників сільськогосподарських підприємств Уманського району Черкаської області) найвагоміший вплив на підвищення ефективності праці має достатність і своєчасність виплати заробітної плати та стимулюючих виплат за результати роботи, допомога підприємства у вирішенні побутових проблем працівників, соціальна спрямованість і безпечні умови праці.

Таким чином, проведене нами дослідження оцінки ефективності людського капіталу аграрних підприємств Черкаської області свідчить про задовільний стан людського капіталу. Про це свідчать результати оцінки роботи працівників аграрних підприємств. Дослідження виявило ряд факторів, які стримують ріст ефективності та продуктивності праці трудових ресурсів, зокрема, це зниження вартості виробничого обладнання (здебільшого воно є матеріально та морально застарілим), висока плинність працівників аграрних підприємств, а також доволі низький рівень умов праці.

В процесі дослідження нами було виявлено тісний зв'язок між ефективністю праці та рівнем її оплати. Вагомий вплив на ефективність людського капіталу в агроформуваннях Черкаської області, на думку працівників сільськогосподарських підприємств, має рівень заробітної плати та система преміювання, комфортні та безпечні умови праці, соціальна допомога з боку підприємства тощо.

Таким чином, витрати на поліпшення трудової дисципліни, систем оплати та умов праці повинні розглядатись як інвестиції в людський капітал, що є передумовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та світовому ринках.

Література:

•1.   Лисюк Н.В. Аналіз ефективності використання людського капіталу аграрного виробництва / Н.В. Лисюк // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування». - 2009. - №2. - С.189-196.

•2.   Яценко В.М. Аналіз стану людського капіталу підприємств АПК у період трансформації економіки України / В.М. Яценко, О.П. Кошулько // Економіка АПК. - 2007. - №6. -  С. 108-111.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>