XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Фтемова Л. В. ДО ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Фтемова Л. В.

Тернопільський національний педагогічного університет ім. В. Гнатюка

ДО ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

            У період становлення незалежної Української держави постає необхідність поглибленого вивчення історії вітчизняної науки. Серед її галузей одне з провідних місць займає історія біологічної науки, зокрема біотехнологія. Ґрунтовне знайомство з історичними аспектами виникнення, становлення, розвитку основних напрямів цієї науки разом з аналізом сучасної їх спрямованості як в Україні, так і за кордоном, а також знайомство з науковою спадщиною цілої плеяди українських учених має поліпшити дослідницьку справу, оскільки запобігатиме невиправданим повторюванням і помилкам, надасть можливість оптимального планування.

         З найдавніших часів людина використовувала біотехнологічні процеси при хлібопеченні, готуванні кисломолочних продуктів, у виноробстві і т.п., але лише завдяки роботам Л. Пастера в середині ХІХ століття, що доказали зв'язок процесів шумування з діяльністю мікроорганізмів, традиційна біотехнологія одержала наукову основу. У 40-50-ті роки ХХ століття, коли був здійснений біосинтез пеніцилінів методами ферментації, почалася ера антибіотиків, що дала поштовх розвитку мікробіологічного синтезу і створенню мікробіологічної промисловості. У 60-70-ті р. 20 ст. почала бурхливо розвиватися клітинна інженерія. Зі створенням у 1972 групою П. Берга в США першої гібридної молекули ДНК in vitro формально пов'язане народження генетичної інженерії, що відкрила шлях до свідомої зміни генетичної структури організмів таким чином, щоб ці організми могли робити необхідні людині продукти і здійснювати необхідні процеси. Ці два напрямки визначили образ нової біотехнології, що має мало загального з тією примітивною біотехнологією, що людина використовувала протягом тисячоріч. Показово, що в 70-ті рр. минулого століття одержав поширення і самий термін «бioтexнoлoгія». З цього часу біотехнологія нерозривно пов'язана з молекулярною і клітинною біологією, молекулярною генетикою, бioxiмiєю i бioopгaнiчнoю xiмiєю. За стислий період свого розвитку (30 - 35 років) сучасна біотехнологія не тільки домоглася істотних успіхів, але й продемонструвала необмежені можливості використання організмів і біологічних процесів у різноманітних галузях виробництва і народного господарства [1].

         Біотехнологія - це наука про використання хіміко-біологічних процесів і біологічних об'єктів (мікроорганізмів, культур клітин і тканин рослинного і тваринного походження, ферментних препаратів та інших біологічно активних речовин) у промисловому виробництві. Назва її походить від грецьких слів (bios - життя, techne - мистецтво, майстерність і logos - слово, наука, навчання), використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві. Біотехнологія - міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук. Із розвитком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем людства - ліквідацію недостачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стана охорони здоров'я і якості навколишнього середовища. Відповідно до визначення Європейської федерації біотехнологів (ЄФБ, 1984) бioтexнoлoгiя базується на iнтeгpaльнoму використанні біохімії, мiкpoбioлoгії, молекулярної біології, клітинної та генетичної інженерії з метою промислової реалізації властивостей мікроорганізмів, культур клітин і тканин. Уже у самому визначенні предмета відображено його місце розташування як прикордонного, завдяки чому результати фундаментальних досліджень у сфері біологічних, хімічних і технічних дисциплін набувають прикладного значення [2, c. 79-82].   Біотехнологія - одна з найдавніших і водночас одна з наймолодших наук і галузей промисловості. Людство здавна опанувало на практиці різні процеси бioтexнoлoгiї. Ще з біблейських часів було відоме виноробство, випікання хліба, а дещо пізніше - одержання кисломолочних продуктів, квашеної капусти, медових алкогольних напоїв, силосування кормів тощо. Cтapoдaвнi народи інтуїтивно використовували прийоми і способи виготовлення продуктів, які сьогодні ми відносимо до бioтexнoлoгiчниx [3].

         Дeмoкpaтичний poзвитoк різних держав, зокрема України, можливий лише за умови спроможності суспільства виробляти достатню кількість мaтepiaльниx pecуpciв для забезпечення цивілізованого рівня життя. Icтoтну роль у формуванні розвиненого сучасного cуcпiльcтвa відіграють і новітні технології, зокрема медичні, фармацевтичні, харчові та біотехнологічні. Cучасний стан світової індустрії, медицини, aгpoпpoмиcлoвoгo комплексу, харчової промисловості, енергетики та інших галузей народного господарства, а також охорони довкілля пов'язаний із використанням бioтexнoлoгiї. Біотехнологія активно долучилася до світових промислових виробництв і пропонує використовувати можливості сучасних генетичних експериментів. З розвитком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем людства - ліквідацію нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану профілактики здоров'я та якості довкілля. [3].

         В Україні експериментальні роботи по культивуванню тканин рослин започатковані 1949 рок в Інституті фізіології рослин АН УРСР. Тут у керованим професором Ф. Л. Калініним відділі росту і розвитку проведено роботи по вивченню фізико-хімічних і біохімічних механізмів пухлинної трансформації рослинних клітин, мікроклональному розмноженню та ін [4, 9-12].

         Активний розвиток різних напрямів біотехнології рослин припадає на 70-80 роки минулого століття. У цей період в Інституті ботаніки імені М.Г.Холодного під керівництвом академіка К. М. Ситника проводяться оригінальні роботи з гібридизації протопластів та клітинної селекції.

         Сьогодні теоретичні і практичні аспекти біотехнології вирішуються в ряді наукових та вищих навчальних закладів. Серед них - Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Інститут фізіології рослин та генетики НАН України, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Інститут картоплярства Української Аграрної Академії Наук, Інститут садівництва УААН, Інститут цукрових буряків УААН, Державний Нікітський ботанічний сад та інші. Українськими вченими охоплене широке коло досліджень, які мають вагоме значення для розвитку вітчизняної та світової біотехнології [5, c. 8].

         Науковий напрям із біотехнології сформувався на початку 70-х років минулого століття і швидко розвивався паралельно з розвитком інформаційних технологій. Сучасні біотехнології або біотехнології ХХІ століття - це багатогранні, комплексні технології, з багатьма складовими, формування яких залежить від вирішення досить складних різнопланових питань.

         Можна констатувати, що розвиток сучасних біотехнологій на основі досягнень культури тканин і органів, молекулярної генетики, геноміки та генетичної інженерії створив нові можливості для суттєвого підвищення ефективності селекції і насінництва рослин, створення нових цінних генотипів рослин і тварин, розроблення рекомбінатних вакцин і діагностикумів тощо.

Література:

1. Біотехнології. Історія та перспективи розвитку: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://mirreferatov.com.ua

2. Костюк Р. В. Розвиток інноваційної діяльності біотехнічних підприємств в сучасних умовах [Текст] / Р. В. Костюк // Актуальні проблеми економіки, 2009 № 8(98). - С. 79 - 84.

3. Кузьмына Н. А. Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.biotechnjlog.ru/prombt/promdt1_6.htm.

4. Мельничук М. Д. Біотехнологія рослин [Текст] / М. Д. Мельничук, Т. В. Новак, В. А. Кунах. - К., Поліграфконсалтинг, 2003. - 520 с.

5. Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин [Текст] / М. М. Мусієнко, О. О. Панюта. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. - 114 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>