XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Фурман І. В., Ничкалюк Т. Г. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА

Старший викладач Фурман І. В.

Ничкалюк Т. Г.

Вінницький національний аграрний університет

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА

Однією з важливих умов стабільності та надійності економічної системи є банки а  в  процесі  відтворення української економіки банківська система здатна забезпечити значний  обсяг  інвестицій,  яких  потребує  держава.

Успішний  розвиток  і  надійність банківської системи України у сформованих економічних умовах багато в чому залежать від організації в  банківських установах аналітичної роботи, що дозволяє надавати  реальну  і  всебічну  оцінку  досягнутим результатам діяльності банків, виявляти  їхні  сильні  і  слабкі  сторони, визначати  конкретні  шляхи  оптимізації фінансового стану банків.

Ринкова економіка потребує  від  українських  банків  підвищення  ефективності  управління  банківською  діяльністю. Важлива роль у реалізації цього  завдання  відводиться  оцінці  фінансового  стану  банку. З  її  допомогою  виробляються стратегія  і  тактика  розвитку  банку,  обґрунтовуються  плани  й  управлінські  рішення,  здійснюється контроль  за  їх виконанням,  виявляються  резерви  підвищення  ефективності  проведення  активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів [с. 45. 5].

Проблеми  розвитку  та перспектив  діяльності банківської системи  вивчалися багатьма науковцями, такими як Геєць В., Барановський О., Мороз А., Савлук М., Вовчак О., Гудзь О., Бланк І. та  інші . Стан  фінансів  (фінансовий  стан) банку,  на  думку  О.В.  Дзюблюка  та Р.В. Михайлюка, визначається наявністю  у нього фінансових  ресурсів,  забезпеченістю грошовими ресурсами, необхідними для діяльності, підтримки нормального  режиму  роботи,  здійснення грошових розрахунків  з  іншими економічними суб'єктами [с. 16, 3].

Враховуючи трансформацію української економіки та її бурхливий рух в напрямку будівництва ринкової економіки ефективна, дієва банківська система є запорукою успіху та фундаментом монетарної стабільності країни.           Оскільки банківські установи є ефективним інструментом регулювання економічної активності в умовах вільного ринку, побудова незалежної та високопрофесійної банківської системи є запорукою успішного економічного розвитку країни. Банківські установи не лише акумулюють вільні економічні ресурси. Але і створюють умови для їх найбільш ефективного використання. Враховуючи високі темпи зростання споживчого кредитування в Україні банки стають посередником між магазинами та безпосередніми покупцями [с. 12. 4 ].

Сучасний  етап  розвитку  банківської системи характеризується відносною  стабілізацією  банків при  зростанні обсягів банківських операцій. Функціонування банківської системи в кризових ситуаціях характеризується зростанням  ризику  ліквідності,  валютного, кредитного, процентного  та  інших ризиків унаслідок значного відтоку депозитів, невисокого рівня надходжень від погашення  активів,  обмеженням  можливостей  банків  щодо  кредитування економіки та залучення коштів на міжбанківському  та  зовнішніх  фінансових ринках.  За  таких  обставин  підтримання ліквідності банків відбувається значною  мірою  за  рахунок  кредитів  рефінансування, отриманих від Національного банку України [с. 8, 6].

Банківська система Україні дворівнева: вона складається з Національного банку України (далі НБУ) і банківських  установ (далі  банки).  На  початок  2012  року  в  країні  функціонувало  176  банків  зі  198 зареєстрованих), у тому числі 53 банки з іноземним капіталом (22% - зі 100% іноземним капіталом). Згідно з даними НБУ, частка  іноземного капіталу в акціонерному капіталі банківської системи за рік несуттєво збільшилася і становить 41,9%. 

Проаналізувати діяльність українських банків можна за допомогою таблиці 1.

Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2012 року.

Назва показника 2006р. 2007р 2008р 2009р 2010р 2011р 2012р
1. Кількість  зареєстрованих банків 186 193 198 198 197 194 198
2. Вилучено з Державного реєстру банків (з початку року) 1 6 1 17 6 6 0
3. Кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації 20 19 19 13 14 18 21
4. Кількість діючих банків 165 170 175 184 182 176 176
4.1 Із них: з іноземним капіталом; 23 35 47 53 51 55 53
4.1.1. у тому числі зі 100-відсотковим іноземним капіталом 9 13 17 17 18 20 22
5.  Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків, % 19.5 27.6 35.0 36.7 35.8 40.6 41.9

На початок 2012 року брутто активи банківської системи становили 92% ВВП України, що свідчить про високий рівень інтегрованості банківських установ в економіку країни.  Більшість  банків  є  учасниками  міжнародних  карткових  систем  та  /  або  НСМЕП,  у  розвитку  якої активну участь бере НБУ. Станом на 01 січня 2012 року в обігу перебувало 57,9 млн. платіжних карт, емітованих  вітчизняними  банками,  з  яких  60%  були  активними;  інфраструктура  обслуговування карткового  бізнесу  налічує  33  тис.  банкоматів  і  28,8  тис.  банківських  терміналів;  еквайрингова мережа  складається  з  94,7  тис.  торгових  терміналів.  У  країні  функціонують  9  банківських  системи грошових переказів (у т.ч. 2 міжнародні) [5].

Державні  банки  і  банки,  які  були  рекапіталізовані  державою  (5  банків,  з  яких  4  функціонують  як універсальні  банківські  установи;  1  -  як  санаційний)  протягом  року  кредитували,  переважно, реальний сектор економіки. Частка цих банків у капіталі банківської системи країни становить 27%, у кредитному портфелі - 17%. При цьому, збільшення акціонерного капіталу таких банківських установ протягом останніх років у сукупності з високою ймовірністю отримання необхідного фондування від НБУ  значно  зміцнило  ліквідність  держбанків  і  поліпшило  їх  можливості  з  поглинання  збитків  від погіршення якості активів. Наявність вільних ресурсів дозволяє держбанкам брати активну участь у фінансуванні  діяльності  стратегічно  важливих  для  економіки  суб'єктів (включаючи  окремі  державні підприємства),  а  також  фінансувати  дефіцит  державного  бюджету  шляхом  придбання  ОВДП. Враховуючи активну роботу рекапіталізованих банків з розчищення балансів і відновлення ринкових позицій, не виключено, що окремі з них в майбутньому можуть бути приватизовані.

Проаналізувавши ситуацію в банківській системі України за підсумками її роботи в першому півріччі 2012 року (за даними НБУ) спостерігається позитивні зрушення. Це проявляється в тому, що на 11 млрд. грн.. збільшились обсяги кредитування економіки, що свідчить про те, що не зважаючи, на складні умови  на світових фінансових ринках, банки продовжують кредитувати економіку і збільшувати ВВП держави. Що стосується кредитування фізичних осіб, то є позитивна тенденція до зростання обсягів кредитування  в національній валюті, яке збільшилось на 8 млрд. грн.. Відповідно відбувається зменшення обсягу кредитів в іноземній валюті, які були надані банківською системою раніше.

З початку року обсяг коштів на рахунках фізичних осіб збільшився на майже 40 млрд. грн., з яких 23 млрд. - це кошти в національній валюті, це дуже сприятлива тенденція, це означає, що люди довіряють банкам і готові вкладати кошти на депозитні  рахунки, тобто можна сказати, що банківська система  в Україні стала ефективніше функціонувати [5].

Кредитування є невід'ємною  частиною діяльності банківської системи, тому кредити,  надані  резидентам  депозитними  корпораціями  (банками),  на  кінець  серпня  2012  року становили 804 млрд. грн., темп їх приросту - 1.8% у річному обчисленні порівняно з 2,7% на кінець липня.  Темпи  приросту  кредитів,  наданих  нефінансовим  корпораціям,  становили  5,5%  у  річному обчисленні,  а  кредитів,  наданих  домашнім  господарствам,  становили  -9,3%.  Разом  з  тим  темп приросту  кредитів,  наданих  нефінансовим  корпораціям  у  національній  валюті,  становив  8,4%  у річному  обчисленні,  а  темп  приросту  кредитів,  наданих  домашнім  господарствам  у  національній валюті, - 22,2% у річному обчисленні. Темпи приросту кредитів, наданих нефінансовим корпораціям і  домашнім  господарствам  у  доларах  США,  становили  відповідно  1,7%  та  -27,9%  у  річному обчисленні.

image00140.png

Депозити резидентів на кінець серпня 2012 року становили 529 млрд. грн., темп їх приросту - 12,0% у річному  обчисленні  порівняно  з  12,8%  на  кінець  липня.  Темпи  приросту    депозитів  нефінансових корпорацій становили 11,9% у річному обчисленні, а депозитів домашніх господарств - 14,1%. Разом з  тим  темпи  приросту  депозитів  нефінансових  корпорацій  і  домашніх  господарств  у  національній валюті  становили  відповідно  9,9%  і  14,9%  у  річному  обчисленні.  Темпи  приросту  депозитів нефінансових  корпорацій  і  домашніх  господарств  у  доларах  США  становили  відповідно  27,1%  та 24,8% у річному обчисленні [5].

image00141.png

Таким чином, за підсумками півріччя банківська система України отримала прибуток у розмірі 2,2 млрд. грн. це є позитивний результат, якщо порівняти його з підсумками роботи за минулий рік, коли банківська система мала збиток у розмірі 7 млрд. грн., то 2,2 млрд. грн. прибутку за перше півріччя - це певне досягнення . І головне, на нашу думку, що є індикатором ставлення  до банківської системи акціонерів банку - це збільшення статутного капіталу. На сьогодні, за даними спостереження, можна стверджувати, що статутний капітал банків з початку року збільшився на 7 млрд. грн. Це свідчить про те, що акціонери мають намір розвивати свої банки і вкладати гроші в банківську систему України. Але, що стосується довіри населення щодо надійності банківської системи (кредити, депозити), то рівень довіри дуже низький, це пов'язано з тим, на жаль, раніше в історії банків траплялись випадки, коли населення вкладало кошти, а  банк невдовзі збанкрутував. Населення відноситься до банків з недовірою, щоб зламати цей стереотип керівникам банківських установ потрібно завойовувати авторитет , доказувати, показувати її надійність.

Література:

1. Дзюблюк  О.В.  Фінансова  стійкість  банків  як  основа  ефективного

функціонування кредитної системи: монографія  / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. - 316 с.

2. Чмутова  І.М. Аналіз банківської діяльності: конспект лекцій / І.М. Чмутова. - Х.: Видво ХНЕУ, 2009. - 256 с.

3. Парасій­Вергуненко  І.М.  Аналіз  банківської  діяльності:  навч.­метод. посіб.  для  самост.  вивч.  дисципліни  / І.М. Парасій­Вергуненко. - К.: КНЕУ, 2003. - 347 с.

4. Пілецька С.Т. Аналіз банківської діяльності: курс лекцій / С.Т. Пілецька, О.А.  Сапліна.  -  Краматорськ:  ДДМА, 2011. - 204 с.

5. Офіційний  сайт  Національного банку України // http://www.bank.gov.ua

6. Поддерьогін  А.М. Фінанси  підприємств:  підручник  / А.М. Поддерьогін та ін. / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін. - 3­тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.

7. Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах  фінансово­економічної  кризи  / Г.  Карчева  //  Вісник  НБУ.  -  2009.  - № 11. - С. 12-18.

8 Інструкція про порядок регулювання банків в Україні. Затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 // http://zakon.rada.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>