XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гаденко А.Д. ДО ПИТАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Гаденко А. Д.

Буковинська Державна Фінансова Академія

м. Чернівці

 До питання облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства

            У статті визначено сутність і необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства. Досліджено сучасні проблеми  обліку  дебіторської заборгованості та способи їх вирішення.

 

 Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України характеризується необґрунтованими політичними подіями, некерованими інфляційними процесами у розвитку економіки чинниками. Результатами впливу несприятливих чинників є зниження ділової активності підприємств, їхня низька платоспроможність, яка здебільшого призводить до  кризового стану СПД (суб'єктів підприємницької діяльності). Характерними ознаками низької платоспроможності підприємств є несвоєчасність повернення дебіторської заборгованості, повернення заборгованості в неповному обсязі, що сприяє виникненню сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Важливою предумовою   уникнення зазначених проблем є створення належним чином організованої системи інформаційного  забезпечення, основною частиною якої є бухгалтерський облік[2,c.190].

   Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Дослідженням цієї проблеми займалися низка українських вчених- Ф. Бутинець, С. Голов, В., І. Кравченко, Г. Ямборко, Л. Ловінська і зарубіжних авторів - С. Грей, Б. Нідлз, Д. Кізо, Дж. Вейгант та М. Ван Бред та ін. Проведені дослідження показують, що в чинних національних стандартах бухгалтерського обліку існують суперечності щодо інтерпретації, визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості.  Проте залишаються невирішеними проблеми класифікації поточної дебіторської заборгованості та її оцінки на дату первинного визнання і на дату балансу[3,c.31]. Також обліку дебіторської заборгованості присвячені праці М.Д. Білик, Л. Городянської, О.В.Кобилянської, В.М. Костюченко, А.П. Шаповалової та інших.

Метою статті є дослідити інформаційну забезпеченість обліку дебіторської заборгованості з метою її вдосконалення для прийняття оптимальних рішень[2,c.190-191].

Виклад основного матеріалу. Великий вплив на оборотність капіталу, вкладеного в оборотні активи, а отже, і на фінансовий стан підприємства справляє збільшення або зменшення дебіторської заборгованості. Її величина залежить від обсягу продажів, умов розрахунку з покупцями, періоду відстрочення платежу, платіжної дисципліни покупців, організації контролю за станом дебіторської роботи і  претензійної роботи на підприємстві.

Необхідно розмежовувати нормальну і прострочену заборгованість. Дебіторська заборгованість зумовлює нестачу на підприємстві фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, погашення поточних зобов'язань, сприяє зростанню ризику зменшення прибутку. Тому для зменшення дебіторської заборгованості підприємству необхідно її проаналізувати та впровадити ефективні методи управління.

Управління рівнями дебіторської заборгованості визначається такими основними факторами :

- оцінка й класифікація покупців залежно від видів продукції, обсягу закупівель, платоспроможності, історії кредитних відносин та передбачуваних умов оплати;

- контроль за розрахунками з дебіторами, оцінювання реально стану дебіторської заборгованості;

- аналіз і планування грошових потоків[4,c.370].

У відповідності до П(С)БО 10, під дебіторською заборгованістю розуміють суму заборгованостей дебіторів підприємства на певну дату. При цьому дебітори це - юридичні і фізичні особи, які в наслідок минулих подій заборгували підприємству певну суму грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

 У вітчизняній практиці оцінка та порядок обліку дебіторської заборгованості встановлюється на основі її класифікації  на довгострокову та поточну перспективи. При цьому у момент визначення та на дату складання балансу довгострокова і поточна дебіторська заборгованість оцінюються за різними видами вартостей. Довгострокова дебіторська заборгованість у момент визначення оцінюється за первинною вартістю. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, оцінюються за теперішньою вартістю, тобто за дисконтованою  вартістю майбутніх платежів, які очікуються для її погашення. Довгострокова дебіторська заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду. Поточна дебіторська заборгованість у момент визначення оцінюється за первісною вартістю одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, робіт і послуг. На дату складання балансу - за чистою вартістю реалізації (різниця між сумою поточної дебіторської заборгованості та резервом сумнівних боргів )[1,c.36-38].

Опис процесу виникнення дебіторської заборгованості повинен містити такі елементи : аналіз фактичного стану дебіторської заборгованості підприємства, аналіз стану дебіторської заборгованості на ринку, аналіз клієнтів (фінансовий стан звітності , їхнє становище на ринку, наявність неофіційних даних ), вибір типу кредитної політики (лояльна , помірна , агресивна ) і детальне обґрунтування вибору , класифікаційне групування клієнтів , застосування знижок  за скорочення терміну розрахунків та штрафних санкцій за його порушення[2,c.195].

Основною проблемою при обліку сумнівних боргів є визначення моменту часу , в якому визнаються збитки. Для визначення використовують два методи :

•-         метод прямого списання

•-         метод резервування

При використанні методу прямого списання в обліку не здійснюються записи до дати визнання боргу безнадійним. Якщо за заборгованістю минув строк позовної давності або дебітор визнаний банкрутом , то в тому звітному періоді , коли це виявлено (сталося) , на  загальну суму боргу здійснюють її списання. Прихильники використання цього методу стверджують , що в обліку слід відображати факти , а не оцінки.

Недоліком використання цього методу є також те , що доходи та витрати визнаються в різні періоди і навіть з розривом у кілька років : доходи - в момент реалізації, витрати - на дату списання, що суперечить принципу відповідності доходів і витрат . Тому, на нашу думку , використовувати його недоцільно , за винятком випадків, коли сума безнадійних боргів несуттєва.

Прихильники методу резервування , з якими ми повністю погоджуємось, дотримуються погляду , що витрати на сумнівні борги слід обліковувати у тому самому періоді , коли було визнано дохід від реалізації , що підтверджує принцип відповідності і дає змогу здійснити  на дату балансу достовірну оцінку дебіторської заборгованості відповідно до принципу обачності[3,c.34-35].

Висновок. Слід зазначити, що досконала обробка та підготовка інформації для прийняття управлінських рішень неможлива без впровадження на підприємствах політики управлінського обліку. Цю політику необхідно регламентувати наказом про політику управлінського обліку на підприємстві ", який включатиме такі розділи : управлінський облік активів , управлінський облік власного капіталу та управлінський облік зобов'язань. З метою деталізації вимог до підготовки інформації про управління дебіторською заборгованістю на підприємстві доцільно розробити внутрішній стандарт управлінського обліку дебіторської заборгованості.

Література :

•1. Бондаренко О.С. Сучасні підходи до обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці господарювання.//Інвестиції: практика та досвід.-№18.-2008.-с.36-39.

•2. Кияшко О.М. Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства.//Актуальні проблеми економіки .-№3(93).-2009.-с.190-196.

•3. Нашкерська Г. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги.//Бухгалтерський облік і аудит. -№11.-2009.-с.31-37.

•4. Курта Н.В. Сучасні проблеми управління дебіторською заборгованістю.//Держава та регіони.-№6.-2008.-с.370-373.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>