XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Галушко Н.К., Танчик С.С., Черган О.П. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Галушко Н. К., Танчик С.С., Черган О.П.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м.Чернівці

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

За сучасних умов соціально-економічного розвитку підприємств України істотно зростає актуальність проблеми підвищення рівня заробітної плати та вдосконалення механізму управління оплатою праці. Від рівня заробітної плати кожного працюючого українця залежить сукупний дохід населення, в залежності до якого формується попит на товари, роботи, послуги. Відповідно відбувається стимул зростання виробництва. Отже, організація оплати праці є одним з найбільш проблематичних та актуальних питань в економіці. Раціональна організація та стимулювання праці забезпечує ефективне функціонування виробництва. Заробітна плата покриває витрати на придбання безпосередніх засобів існування та інші потреби (відпочинок, дозвілля).

Зауважимо, що організація оплати праці - це один з найважливіших інструментів, що визначає взаємозв'язок міри праці і міри його оплати. Міру праці визначають кількісні та якісні її аспекти, а міру оплати - прожитковий рівень як вихідний її момент [1, с. 4].

У ринковій економіці, що базується на різноманітних формах власності та господарювання, підвищення матеріальної зацікавленості працівників в ефективній роботі має ґрунтуватися на таких умовах оплати праці, які б максимально стимулювали збільшення обсягу продаж, товарів та послуг, підвищення рівня техніки, освіти і професійної підготовки, удосконалення організації виробництва і праці.

Відмітимо, що мистецтво управління ринковою економікою полягає передусім у віднайдені оптимального варіанту поєднання ринкових і державних важелів. Ринок повинен працювати, створювати сильні мотиви, мобільність, ефективність виробництва, а держава - йому активно допомагати, створювати "правила гри", регулювати економіку на макрорівні, всіляко сприяти соціальному миру в суспільстві. Що ж стосується організації оплати праці, то тут украй важливо вирішити аналогічне завдання - віднайти оптимум між державним і договірним регулюванням заробітної плати.

В ідеалі для формування соціально-економічного фонду оплати праці будь-який суб'єкт господарювання повинен забезпечити кожного працівника найкращими умовами праці, стабільним та справедливим доходом, а також соціальними гарантіями.

Загалом можна передбачити, що в недалекому майбутньому вище описані суб'єкти господарювання втратять свої позиції через відсутність необхідних спеціалістів. Виграють тільки ті, які роблять ставку не тільки на матеріально-грошові ресурси, але й на інтелектуальні активи, на професійні здібності персоналу. Адже в більшій мірі людський фактор відіграє вирішальну роль в процвітанні будь-якої компанії.

Пропозиції щодо удосконалення існуючої системи оплати праці на українських підприємствах:

•-  забезпечення тісного зв'язку між рівнем зарплати, продуктивності та ефективності;

•-  доцільно ввести застосування системи участі у прибутках, що дозволить покращити систему оплати праці та підвищити зацікавленість працівників в результатах праці. Доцільним є підвищення ролі профспілок, які на жаль на підприємстві не виконують в повній мірі покладені на них функції;

•-  резервом у поліпшенні організації оплати праці може бути також творче застосування існуючої системи тарифних ставок, які на даному етапі директивно нав'язуються підприємству державою [3, с. 27].

Для того, щоб ефективно формувати і використовувати кошти на оплату праці, можна надати наступні пропозиції:

•-   на підприємстві  треба  вивчити виконання завдання зниження трудомісткості продукції;

•-   здійснювати своєчасний перегляд норм виробітку і розцінок;

•-   передбачати роботу так, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її оплати;

•-   потрібно не допускати перевитрат та непродуктивних виплат, підприємство повинно організовувати систематичний   аналіз   використання коштів на оплату праці;

•-   кошти   мають   бути  розподілені   відповідно  до   робітників  та  їхніх категорій,   так   як   від   цього   залежить   ефективне   функціонування   усіх працівників на підприємстві;

•-   забезпечити зменшення витрат на оплату праці за рахунок автоматизації наскільки це можливо [2, с. 19].

Проблеми та пропозиції щодо ефективного формування та використання коштів на оплату праці залежить від цілого ряду факторів, які існують в ринкових умовах і постійно змінюється, тому сучасне керівництво повинно звертати велику увагу на вплив цих факторів щодо кожного елементу їх діяльності, що в свою чергу зумовлює необхідність проведення детального аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища використовуючи при цьому, якомога більше удосконалених методів, які б відображали ефективність функціонування підприємства загалом звертаючи особливу увагу не лише на отримання високого прибутку, але й перерозподіл її відповідно до рівня кваліфікації працівників.

Література:

1. Карлін М.І. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності. // Фінанси України.-2007.-№2.- С.3-9.

2. Павловська О. Про формування системи оплати праці// Праця і заробітна плата.-2009. -№9.- С.19-23.

3. Павловський Н., Шелешкова С. Стан та тенденції витрат на оплату праці в структурі операційних витрат// Україна: аспекти праці. - 2009 - №7. - С. 24-30.

4. Панкова Л.А. Сучасна криза оплати праці // Економічний вісник. - Одеса: АТЗТ І РЕНТТ, 2008. - Випуск 8. - С. 85 - 90.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>