XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Галяутдінов Р.Р., доктор економічних наук Чорна Л.О. СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Галяутдінов Руслан Рафіковіч

Науковий керівник: Доктор економічних наук, професор Чорна Л.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця.

СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність проблеми. За ринкових відносин,  істотного розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств,  оцінки їхньої ліквідності,  платоспроможності та фінансової стійкості, пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми,  які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємства. 

Також ринкові умови вимагають від підприємств збільшення ефективності виробництва,  конкурентоспроможності продукції та послуг на основі втілення досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання,  активізації потенціалу підприємства та інше.  Щоб забезпечити стійкість та розвиток підприємства в сучасних умовах управлінському персоналу необхідно реально оцінювати фінансовий стан як свого підприємства, так і конкурентів.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства дає змогу менеджеру оцінити дохідність будь-якого об'єкта. Проведений аналіз фінансового стану підприємства дає змогу кредиторам та інвесторам мінімізувати свої ризики за позиками та внесками,  а також необхідне диференціювання відсоткових ставок.

Актуальність проблеми, її теоретична і практична значущість обумовили вибір теми наукової статті.  

Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних тлумачень сутності фінансового стану та визначень фінансової стійкості, також немає єдиного погляду щодо груп

Постановка проблеми. При всій значимості проведених наукових досліджень окремі питання щодо визначення методів,  принципів,  видів діагностики фінансового стану підприємства вивчені недостатньо і потребують подальшого розвитку.

Мета дослідження - на основі літературних джерел проаналізувати визначення поняття «діагностика фінансового стану підприємства»,  доповнити або розширити існуючі методи,  принципи та запропонувати власні види діагностики фінансового стану підприємства..

Виклад основного матеріалу дослідження. Діагностика не є чимось новим у розвитку економіки вітчизняних підприємств.  Від визначення і оцінки стану функціонування суб'єктів економічного процесу залежить розроблення комплексу профілактичних заходів, рекомендацій і процедур, спрямованих на поліпшення цього стану або попередження несприятливих для його функціонування ситуацій і подій у невизначеному ринковому середовищі. Тобто економічна діагностика повинна виступати як обґрунтована та достовірна процедура, від якої залежить подальший напрям дій суб'єкта господарювання. Будь-який невірно зроблений діагностичний висновок може звести нанівець усі зусилля і сподівання підприємства на ринку в пошуку стабільності чи кращих перспектив розвитку [2, c. 53].

Термін «діагностика» походить з грецького diagnōstikόs -  здатний розпізнавати, і розглядають його як вчення про методи і принципи розпізнавання проблемних ситуацій (хвороб у медицині, поломок у пристроях, незадовільних результатах функціонування економічних об'єктів)  і постановки діагнозу.  Іншими словами діагностика передбачає розпізнавання стану об'єкта за другорядними ознаками;  дослідження стану об'єкта; формування уявлення про об'єкт.

Щодо економічних об'єктів, то на сьогодні в науковій літературі можна знайти різні підходи до визначення діагностики. Досі не вироблено єдиної концепції, не визначено її змісту і функцій, різноманіття панує у методичному апараті.

Аналіз літературних джерел з проблеми діагностики стану підприємства дозволяє зробити висновок про те, що існує безліч різних підходів до визначення сутності діагностики.

Вчені О.В.Раєвнєва і С.О.Степуріна в [3]  вказують,  що термін «діагностика» (від грец.  diagnostikos  -  здатний розпізнавати)  означає розпізнавання стану об'єкта,  в тому числі й економічного,  що відповідає традиційній термінології економічного аналізу. Незважаючи на істотну багатоваріантність змісту терміну «діагностика», більшість авторів трактують її як розпізнавання стану об'єкта,  що досліджується, як у ретроспективному, так і перспективному періодах.

Науковець О.Є.Найденко у [1]  визначає,  що діагностика -  це комплекс заходів по оцінці стратегічного потенціалу підприємства. Результатом діагностики має бути діагноз -  визначення та описання поточного і перспективного стану підприємства, його основних проблем та шляхів їх вирішення.  Також автор зазначає,  що центральним питанням у діагностиці є становлення симптомів ускладнень чи можливостей,  а виявлення симптомів допомагає визначити основні проблеми. 

Отже, можна узагальнити трактування діагностики різних авторів наступним чином:  діагностика -  це здатність розпізнавати стан та встановлювати діагноз обраного об'єкта по певним параметрам у будь-якому часі (минулий, теперішній, майбутній).

Наступним етапом буде розглядання поняття діагностики фінансового стану підприємства.

О.А.Сметанюк в [4]  пропонує наступне визначення поняття діагностики фінансового стану підприємства: «Під діагностикою фінансового стану підприємства розуміється ідентифікація стану об'єкта через реалізацію комплексу дослідницьких процедур,  направлених на виявлення домінантних факторів такого стану, симптомів та причин виникнення проблеми або можливих ускладнень, оцінку можливостей підприємства реалізувати стратегічні і тактичні цілі, підготовку необхідної інформаційної бази для прийняття рішення».

Таке поняття як «фінансова діагностика» -  синонім до поняття «діагностика фінансового стану», пропонує С.В.Приймак у [2] .

Отже,  вона вважає,  що «фінансова діагностика -  це процес ідентифікації якості фінансового стану підприємства та визначення чинників,  які впливають на його фінансові параметри».  Автор не повністю розкрив сутність поняття.  Так,  діагностика ідентифікує якість фінансового стану,  але вона не тільки визначає чинники,  які впливають на фінансові параметри підприємства, а і виявляє причини, що зумовили зміну тих чи інших параметрів.

Висновки. Діагностика фінансового стану підприємства покликана забезпечувати комплексне виявлення,  аналіз,  ліквідування та прогнозування проблем підприємств з метою забезпечення прийняття випереджуючих управлінських рішень,  спрямованих на досягнення його стратегічних та тактичних цілей. Саме знання принципів, методів, функцій та видів діагностики (тобто знання теоретичних засад) дозволяє точно поставити діагноз та виявити причини будь-яких негативних або позитивних показників та тенденцій. Саме вміння діагностування  фінансового стану дозволяє підприємству підтримувати стійкий його розвиток. 

Основними завданнями діагностики фінансового стану є:

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства,  забезпечення підприємства власними обіговими коштами;

- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності,  платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

- оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Отже, фінансовий стан об'єкта інвестування на сучасному етапі розвитку економічних відносин є найважливішою характеристикою надійності, стійкості й ділової активності підприємства. Лише за умови його стабільності можливо здійснювати активну інвестиційну й інноваційну діяльність, випускати конкурентоздатну продукцію,  динамічно розвиватися й посідали лідерське становище в галузі.

Список використаних джерел

1. Найденко О.Є.  Методика діагностики стану внутрішнього середовища підприємства // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. - 2005. - №2 (84). - С.162-170.

2. Приймак С.В.  Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу: Автореф. дис.... канд. екон. наук / 08.00.08. - К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. - 20 с.

3. Раєвнєва О.В.,  Степуріна С.О.  Моделювання фінансової діагностики стану підприємства // Економіка і регіон. - 2005. - №3 (6). - С.74-80.

4. Сметанюк О.А. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління: Автореф. дис.... канд. екон. наук / 08.06.01. - Хмельницький: Хмельницьк. нац. ун-т, 2006. - 20 с

 

Russ9070@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>