XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гапчак Т.Г., Яковенчук Я.О. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Гапчак Тарас Григорович, асистент

Яковенчук Ярослав Олександрович

Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

В умовах ринкової економіки ефективне управління витратами та результатами діяльності підприємств є важливим і складним завданням, вирішення якого актуальне для нинішніх умов господарювання. Наявні проблеми у сфері аналізу та прогнозування витрат пов'язані, у першу чергу, з недостатністю методичних розробок і практичних рекомендацій щодо побудови системи управління витратами. Методика обчислення собівартості істотно впливає на оцінку фінансових результатів роботи підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на підвищення прибутковості його діяльності за рахунок зниження витрат виробництва.

В умовах ринкової економіки ефективне управління витратами та результатами діяльності підприємств є важливим і складним завданням, вирішення якого актуальне для нинішніх умов господарювання. Наявні проблеми у сфері аналізу та прогнозування витрат пов'язані, у першу чергу, з недостатністю методичних розробок і практичних рекомендацій щодо побудови системи управління витратами. Методика обчислення собівартості істотно впливає на оцінку фінансових результатів роботи підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на підвищення прибутковості його діяльності за рахунок зниження витрат виробництва.Значний внесок у вирішення питань вдосконалення підходів до управління і оптимізації витрат зробили вітчизняні вчені П.Й. Атамас, С.В. Голов, М.Г. Грещак, О.С. Коцюба, О.В. Крушельницька, А.М. Турило. Теоретичні та практичні підходи управління витратами розглядали російські вчені-економісти А.Н. Асаул, Г.Л. Багієв, Г.А. Краюхін, П. Лабзунов, В.М. Прудников, В.К. Скляренко та зарубіжні вчені Ентоні А. Аткінсон,Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан, Янг Марк С., Джон К. Шанк, Віджей Говіндараджан та ін.

Головним завданням управління формуванням витрат виробництва є визначення їхньої обґрунтованої величини в усіх структурних підрозділах підприємства з метою контролю, а також підвищення ефективності діяльності підприємства (зростання прибутку та рівня рентабельності). Воно характеризується такими особливостями: формування витрат здійснюється на усіх етапах виробництва; формування витрат супроводжує усі стадії життєвого циклу підприємства, починаючи зі створення підприємства та закінчуючи його ліквідацією. Процес формування витрат виробництва має регулярний характер. Процес формування витрат виробництва є безперервним. Таке характерно для постійних витрат; механізм формування витрат виробництва має детермінований і регульований характер, детермінованість характеризується кількісною визначеністю витрат у часі, за обсягом і структурою. Процес формування витрат виробництва має системний характер, витрати нижчого рівня включаються у витрати вищого рівня і т. д., аж до формування витрат виробництва, які є найвищим рівнем.          Ефективне формування витрат виробництва є важливою умовою фінансової стійкості підприємства.

Ефективність функціонування підприємства залежить від економічно грамотного використання усіх видів ресурсів, що зумовлює необхідність переходу до єдиної системи управління витратами. Питання зниження витрат виробництва на підприємствах є важливим, оскільки витрати є внутрішнім чинником функціонування підприємства, а від величини виробництва залежить рівень ефективності функціонування господарювання будь-якої структури. Динаміка витрат характеризує споживання усіх видів ресурсів, які використовує підприємство для досягнення своїх цілей. У процесі управління витратами здійснюється вибір між альтернативними варіантами управлінських рішень щодо номенклатури товарів та послуг, виробництва та реалізації продукції [1, с.187].

Взаємозв'язок системи управління витратами підприємства із сучасною концепцією стратегічного менеджменту ґрунтується на тому, що управління витратами є однією із найважливіших складових управління підприємством і передбачає підвищення конкурентоспроможності та ефективності його діяльності. При цьому важливим є обґрунтоване застосування методів оптимізації витрат у довгостроковій перспективі. Застосування базових положень стратегічного менеджменту до системи управління витратами передбачає формування стратегії цього процессу [2, c.229].

Управління витратами є важливим складником управлінського обліку, тому управління витратами повинно означати створення єдиної системи з певними установками та інструментами.

Формуючи систему управління витратами, потрібно враховувати їхні особливості, а саме: динамізм витрат, тобто те, що вони постійно рухаються та змінюються; різноманіття витрат, тобто потрібно застосовувати багато методів і прийомів в управлінні ними.

Враховуючи особливості витрат, формуючи систему управління ними, можна зазначити низку вимог до системи управління, а сааме [1, c.188]:

● недопущення зайвих витрат,

● комплексний характер управлінських рішень,

● вдосконалення інформаційного забезпечення,

● системний підхід до управління витратами,

● орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства,

● органічне поєднання витрат з якістю продукції,

● єдність методів на різних рівнях управління витратами,

● впровадження методів зниження витрат,

● управління витратами на різних стадіях життєвого циклу продукції.

Основними показниками, що відображають ефективність управління витратами підприємства є відносні показники витратомісткості (собівартість одиниці продукції, витрати на одну гривню товарної продукції) та витратовіддачі (обсяг товарної продукції на одну гривню витрат). При цьому істотними чинниками, які впливають на ефективність управління витратами підприємства і визначають напрями формування його стратегії, є удосконалення технології виробництва та методів реалізації продукції, зростання технічного рівня виробництва, покращання організації праці та впровадження стратегічного управління, зміна обсягів та структури продукції, що виготовляється чи надаваних послуг [3, c.87].

Сучасні методи управління витратами характеризуються різноманітністю, наявністю декількох методик використання окремого методу як у межах підприємства, так і галузі, а більшість вчених виділяють тісний взаємозв'язок, перш за все, між функціями управління та методами управління витратами.

Тобто управління витратами на сьогодні вийшло за межі традиційного впливу на витрати лише в процесі виробництва та поширилося на всі можливі витрати, які виникають або потенційно можуть з'явитися у фінансовогосподарській діяльності підприємства.

Література:

•1.  Голубовський Л. Аналіз сучасних методів управління витратами// Галицький економічний вісник. - 2010. - № 1(26). - С. 187-192

•2.  Скоропад І.С. Механізм управління витратами підприємства// Науковий вісник НЛТУ України. -2010. -Вип.20.10. -С.229-231

•3.  Слобода Р.Я. Інформаційно-методологічні аспекти формування стратегії управління витратами підприємства// Науковий вісник Київського національного економічного факультету. -2009. -№11. -С.87-89


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>