XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гапій І.Б. ВПЛИВ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ТОРГІВЛІ НА НЕОРГАНІЗОВАНИЙ СЕКТОР

Гапій І.Б.

Львівський державний університет внутрішніх справ

м. Львів

ВПЛИВ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ТОРГІВЛІ НА НЕОРГАНІЗОВАНИЙ СЕКТОР

В останні роки на вітчизняному ринку роздрібної торгівлі спостерігається активізація процесів концентрації та збільшення частки крупних роздрібних мереж.

Проте, формування реального конкурентного середовища в організації торговельного обслуговування населення, створення конкретних можливостей для реалізації конкуренції, забезпечення економічної безпеки внутрішньої торгівлі України потребують прискорення не лише розвитку нових форм роздрібної торгівлі, а й істотного розширення та підтримки тих її суб`єктів, які вже не один рік здійснюють торговельне обслуговування населення, зокрема, в неорганізованому секторі.

Представники органів державної влади схильні вважати неорганізованою торгівлею несанкціоновану торгівлю у недозволених місцях. Однак, у цьому дослідженні, опираючись на Систему національних рахунків, неорганізованим сектором торгівлі будемо вважати сукупність некорпоративних суб'єктів (підприємців-фізичних осіб), які організаційно здійснюють торговельну діяльність на засадах самостійності, самоокупності і самозайнятості [5].

На здійснення торгівлі суб`єктами неорганізованого сектору значний вплив мають обрані ними форми і методи торгівлі. Формою продажу товарів є комплекс засобів та методів їх реалізації, із використанням яких здійснюється торговельне обслуговування населення. Кожна із форм реалізується за допомогою певних методів, тобто способів та прийомів, завдяки яким обслуговуються споживачі під час продажу товарів. Вибір методу продажу залежить від багатьох особливостей (виду товару, його властивостей, матеріально-технічної бази суб`єкта торгівлі, його розташування тощо).

Автори В.Апопій [3], І.Міщук [3], В.Ребицький [3], С.Рудницький [3], Ю.Хом`як [3] дають наступну класифікацію форм торгівлі: магазинні, позамагазинні та особливі. Суб`єкти неорганізованого сектору, залежно від виду своєї діяльності, використовують кожну із перерахованих форм.

Значна кількість суб`єктів цього сектору торгівлі задіяні у позамагазинних формах продажу: продаж товарів через автомати, ярмарково-базарна торгівля, продаж товарів вдома у покупців, безпосередній відпуск товарів продавцями тощо. Така форма продажу дозволяє максимально наблизити товар до покупця.

Поширеною в неорганізованому секторі є і магазинна форма торгівлі. Вона реалізується за допомогою наступних методів: продаж товарів через прилавок, самообслуговування, продаж товарів з індивідуальним обслуговуванням, продаж товарів за взірцями, продаж товарів з вільним доступом до них, продаж товарів за попереднім замовленням. Однак, торгові заклади суб`єктів цього сектору є невеликими.

Серед особливих форм продажу товарів найприйнятнішою для суб`єктів неорганізованого сектору є торгівля на ринках. Починаючи з 2009 року, у зв`язку з розвитком світової економічної кризи, спостерігається зміщення споживчого попиту в сферу неорганізованої торгівлі (продовольчих та непродовольчих ринків).  Так, сьогодні мережева торгівля займає біля 30 % ринку роздрібної торгівлі України, а ринки трохи більше 40 %. Простежується також збільшення частки ринків у структурі роздрібного товарообороту. Основною причиною тут виступає нижча ціна на пропоновану продукцію, що при скороченні платіжноздатного попиту населення відіграє вирішальну роль.

Значного поширення серед досліджуваних нами суб`єктів набула виїзна форма торгівлі. Однак, вищезгадані автори не наводять її у своїй класифікації. Вона відноситься до позамагазинних форм торговельного обслуговування населення. Під терміном виїзна торгівля вважають роздрібну торгівлю, що здійснюється за допомогою засобів пересувної мережі. Сюди відповідно до п. 12 постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення» і п. 3 наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 08.07.1996 р. № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» відносяться автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, крамниці-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (наприклад, низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики й інші засоби пересувної мережі [1; 2].

Цей вид торгівлі досить легко опанувати суб'єктам неорганізованого сектору, оскільки він не вимагає утримання магазину та допоміжних і службових приміщень; використовується, коли  суб'єкту господарювання стає «тісно» на своєму торговельному об'єкті. Він дозволяє досить швидко змінювати асортимент товару відповідно до сезону та місця, де проводиться виїзна торгівля.

Сьогодні поряд з традиційними формами досить стрімко розвивається електронна торгівля. З її допомогою реалізуються товари практично всіх товарних груп. Суб`єкти неорганізованого сектору також починають опановувати цю форму торгівлі.

Від вибору форм і методів торгівлі залежать вибір системи оподаткування суб`єктом господарювання, обсяг його роздрібного товарообороту, якість обслуговування покупців, їхня задоволеність зробленими покупками тощо. Відповідно, їх вибір може мати як позитивний, так і негативний вплив на результати фінансової діяльності суб`єкта неорганізованого сектору торгівлі. Найкраще результати такого впливу буде видно через суму отриманого прибутку.

Проте, варто відзначити, що незалежно від обраних форм та методів торгівлі, у зв`язку з обмеженими ресурсами, якість надання торговельних послуг у неорганізованому секторі невисока.

Для створення сприятливого конкурентного середовища і якнайповнішого задоволення споживачів доцільно розвивати всі форми і методи торгівлі. Однак, варто пам`ятати, що для українського покупця є дуже звичною така форма продажу, де має місце активний комунікаційний процес «продавець-покупець». Саме її найчастіше використовують у неорганізованому секторі торгівлі. Якщо ж до цього додати вдосконалення якості обслуговування покупців, то описуваний сектор і надалі займатиме вагоме місце у сфері внутрішньої торгівлі, задоволенні споживчого попиту населення, забезпеченні надходжень до бюджету, створенні додаткових робочих місць, зменшенні соціальної напруги тощо.

Література:

1. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 (з наступними змінами) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

2. Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі: наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 08.07.1996 р. № 369 (з наступними змінами) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0372-96.

3. Апопій В. В. Організація торгівлі: Підручник; 3-тє вид. / В. В. Апопій,                         І. П. Міщук, В. М. Ребицький, С. І. Рудницький, Ю. М. Хом`як. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 632 с.

4. Внутрішня торгівля: регіональні аспекти розвитку: Монографія / За ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарука. - Донецьк-Львів: ДонНУЕТ, 2007. - 404 с.

5. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. - К.: КНЕУ, 2002. - С. 185.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>