XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гарбар Ж.В., Богацька Ю.А. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Доц. Гарбар Ж.В., Богацька Ю.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Сучасна економіка України являє собою синтез різноманітних, проте взаємопов'язаних між собою ринків, які в сукупності формують складну ринкову структуру. Рівень становлення та особливості функціонування окремих сегментів даної структури, в тому числі і ринку нерухомості як на локальному так і на міжрегіональному рівнях, виступають важливим аспектом розвитку ринкових відносин. Враховуючи постійно зростаючий попит на нерухомість не лише на місцевому, а й на регіональному рівнях, низьку платоспроможність населення  та незбалансованість розвитку окремих сегментів регіонального ринку нерухомості, питання механізму  його функціонування на регіональному рівні є напрочуд актуальним.

В силу актуальності проблеми, значна увага її вивченню приділяється з боку науковців. Серед них особливої уваги заслуговують праці Завори Т.,  Павлова В. та Кривов'язюк І., Манн Р.В. та інших. Зокрема Т. Завора  у своїй праці основну увагу приділяє визначенню загальних рис ринку нерухомості та виокремленню особливостей його функціонування на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні. В свою чергу  Павлов В. та Кривов'язюк І.  підкреслюють визначальні риси сучасного ринку нерухомості, окреслюють тенденції та обґрунтовують механізми стимулювання  його розвитку. Манн Р.В. присвячує працю дослідженню проблем, що впливають на формування ціни на об'єкти нерухомості на первинному та вторинному ринках.

Мета даної статті - розкрити сутність регіонального ринку нерухомості, відзначити механізм та особливості його функціонування,  виокремити проблеми розвитку та запропонувати шляхи удосконалення його функціонування.

Ринок нерухомості - це особливий вид ринку, на якому об'єктом купівлі-продажу чи застави для отримання кредиту виступає нерухомість.

У свою чергу міжрегіональний (регіональний) ринок нерухомості - це ринок окремого територіального підрозділу (області, району) або частин  різних територіальних підрозділів, пов'язаних між собою господарськими зв'язками, що не має чітко окреслених кордонів [1, с.366].

Як і локальний ринок, регіональний ринок нерухомості являє собою відокремлену частину сфери регіонального обігу; це своєрідний механізм купівлі-продажу певного товару (нерухомості) на основі економічних відносин, особливістю якого є обов'язковий перехід права власності від продавця до покупця.

Оцінюючи механізм функціонування ринку нерухомості варто проводити деяку аналогію з ринком фінансових інвестицій, адже ринок нерухомості функціонує паралельно з ним. Це пов'язано з тим, що в наш час, нерухомість є надзвичайно привабливим об'єктом для капіталовкладень, оскільки дозволяє не лише зберігати вартість вкладеного в неї капіталу, а й нарощувати її в часі, а отже отримувати значний дохід. Причиною цього є те, що об'єкти нерухомості є одними із небагатьох товарів на ринках, що з часом збільшують свою вартість.

На регіональному рівні суб'єктами ринку нерухомості виступають продавці, покупці та ряд посередників, так званих професійних учасників. Професійні учасники можуть представляти як інтереси держави (інституціональні учасники), так і працювати на комерційній основі. Об'єктами міжрегіонального ринку нерухомості являються земельні ділянки, виробничі будівлі і споруди, будівлі і споруди невиробничого призначення, об'єкти незавершеного будівництва тощо.

Узагальнивши, міжрегіональний ринок нерухомості можна розподілити на:

•1.     ринок землі;

•2.     ринок комерційної та промислової нерухомості;

•3.     ринок житла.

Вивчаючи особливості міжрегіонального ринку нерухомості, варто зазначити, що механізм його функціонування опирається на ті ж економічні категорії, що і локальний ринок. В першу чергу це існуючий попит на об'єкти нерухомості, наявна пропозиція нерухомості, оренда та орендна плата і, звичайно ж,  ціна як один із основоположних факторів.

Попит і пропозиція на міжрегіональному ринку нерухомості  формується під впливом економічних, соціальних, демографічних, природокліматичних та інших факторів. Ринкова вартість об'єкта нерухомості в свою чергу визначається не лише існуючою кон'юнктурою ринку, тобто співвідношенням попиту і пропозиції, але і особливостями його функціонування, а саме: рівнем ризику інвестування капіталу, можливим рівнем доходності, можливою ціною продажу об'єкта нерухомості на конкретну дату тощо.

Наразі, як міжрегіональному, так і локальному ринку нерухомості як специфічним секторам економіки властиві такі ознаки:

•1.     незбалансованість попиту і пропозиції;

•2.     циклічний характер розвитку;

•3.     ріст вартості об'єкта нерухомості в часі;

•4.     низька ліквідність;

•5.     обмежена кількість покупців та продавців;

•6.     слабкий рівень досліджень [2, с.70].

Оцінюючи механізм функціонування міжрегіонального ринку нерухомості, можна виокремити ряд проблем, які наразі властиві для нього. В першу чергу це нерівномірність розвитку окремих сегментів ринку нерухомості та недосконалість нормативно-правової бази, що регулює економічні відносини, які виникають на ринку. Вагомим недоліком залишається низька платоспроможність населення та низький інвестиційний потенціал юридичних осіб, що є результатом кризових явищ в економіці, що наразі властиві для більшості регіонів.

Крім того, наразі відсутні професійні підходи до управління нерухомістю через новизну і відсутність єдиного термінологічного апарату; відсутній аналіз специфіки економічних законів, що визначають стан ринку та критеріїв оцінки процесів розвитку ринку; невизначеність системи ризиків у сфері нерухомості і можливості управління ними [3, с.15].

До важливих недоліків функціонування міжрегіонального ринку нерухомості належить  і недостатня  інформованість учасників ринку, відсутність єдиних стандартів на послуги у сфері управління нерухомістю, відсутність досвічених і підготовлених кадрів з управління та роботи на ринку нерухомості тощо.

Таким чином, в силу існуючих проблем, основним завданням виступає удосконалення існуючої законодавчої бази, що дозволить сформувати легітимний характер взаємовідносин між учасниками ринку, і створення єдиного повноцінного та  достовірного інформаційного простору на міжрегіональному ринку нерухомості. Важливим аспектом у налагодженні функціонування міжрегіонального ринку нерухомості має стати формування єдиного реєстру об'єктів нерухомості, створення сприятливих та привабливих інвестиційних та податкових умов, вжиття ряду організаційних, економічних, політичних  та соціальних факторів, що сприятимуть в кінцевому випадку розвитку інфраструктури міжрегіонального ринку нерухомості.

Література:

•1.     Рибалкін В.О., Бодрова В.Г. Політична економія: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2007. - 627 с.

•2.     Павлов В., Кривов'язюк І. Механізми стимулювання розвитку сучасного ринку нерухомості // Регіональна економіка. - 2005. - №2. - с.67-75.

•3.     Манн Р.В. Особливості діагностування стану і перспектив розвитку ринку нерухомості // Економіка & держава. - 2007. - №9. - с.15-17.

bogackaya_yuliya@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>