XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гаврилко О. С., Мацак Ж. Г. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

студентка Гаврилко О. С.

Науковий керівник: Мацак Жанна Григорівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Під час перекладу економічних текстів часто виникає проблема відсутності терміну в мові перекладу. В лінгвістиці такі терміни вважають «тимчасово безеквівалентними».

До безеквівалентной термінології відносяться два різновиди англійських термінів:

1. Терміни, що іменують явища (поняття), відсутні в українській економічній дійсності: custodian; temporary difference; valuation allowance та інші.

2. Терміни, що іменують явища, які виникли в українській дійсності, але і досі не сформували окрему категорію в поняттєвому апараті відповідної професійної сфери: («dilutive securities» - «конвертовані у звичайні акції контракти з розбавлювальним ефектом»; «Group voting» - «голосуючі акції компанії (або певної групи)»; «mortgage backed liability» - «зобов'язання, забезпечені заставою нерухомості»;; «termination income benefit» - «остаточні виплати, що надаються після закінчення терміну дії договору»)») [2, с. 245]

Міжмовне зіставлення терміносистем дозволяє виявити, які саме мовні одиниці можуть бути використані для забезпечення еквівалентності перекладу тимчасово безеквіваленних термінів, виходячи з ресурсів загальновживаної і спеціальної лексики.

Розглянемо способи перекладу безеквівалентних термінів. Безеквівалентні однослівні терміни представлені одиничними випадками. При їх передачі застосовуються наступні прийоми:

1) підбір українського терміну або загальновживаного слова (рідше -словосполучення) з близьким значенням;

2) транскрипція, транслітерація;

3) описовий (роз'яснювальний) переклад.

Прикладом може слугувати термін «provision» - «резерв». Англійський термін «discontinuity» може бути перекладений за допомогою словосполучення «припинення діяльності». Підбір терміну (слова) близької семантики також дозволяє перекласти термін «benchmark». [2, с. 245]

Benchmark - показник, на який орієнтується керівництво компанії при формуванні будь-якої стратегії (маркетинговою,, фінансовою, виробничою); це той стандарт, який встановлює для себе компанія, порівнюючи цілі і результати своєї діяльності з відповідними основними показниками діяльності конкурентів для формування цільових стратегічних показників. [2, с. 35]

Сам процес виявлення основних стратегічних показників і визначення їх цільових значень на основі показників конкурентів і вибраних стратегічних завдань позначається терміном «benchmarking». Це поняття передбачає принципово новий підхід до формування стратегії на базі системи ключових показників, що створює всі передумови для його закріплення в терміносистемі української мови [2, с. 36].

Транскрипція доречна при перекладі терміну «outsourcing», що позначає передачу виконання господарської операції іншої організації (з метою зменшення витрат і концентрації на основних видах діяльності): він не має російського еквіваленту, оскільки механізм, що позначається ним, що не настільки давно поширився за кордоном, поки практично не використовується російськими підприємствами[2, с. 782].

Підбір близького за значенням українського елемента в даному випадку неможливий; описове ж переведення представляється дуже громіздким, так що для перекладу терміну може бути рекомендована транскрипція: аутсорсинг.

Безеквівалентність характерна для невеликого числа однослівних термінів фінансової звітності, і лише деякі з них беруть участь у формуванні похідних складених термінів. При перекладі безеквівалентної термінології може бути використаний роз'яснювальний (описовий) переклад: «listed company» - «компанія, акції якої продаються на фондовій біржі» «purchase commitments - зобов'язання по оплаті розміщених замовлень»; «stock option plan - програма пільгового придбання персоналом акцій компанії».

При перекладі переважної більшості безеквівалентних термінів може бути застосований прийом калькування: «temporary difference - тимчасова різниця»; «identifiable assets» - «активи, що ідентифікуються»; «unrealized gain» - «нереалізований прибуток» і тому подібне.

При калькуванні безеквівалентних складених термінів можуть використовуватися і лексико-граматичні трансформації - зокрема, експлікация єднальних компонентів або декомпресія одного з терміноелементів: «customer acceptance» - «прийнятність товару для покупця»; «termination income benefit» - «грошовий посібник, що виплачується після закінчення терміну дії договору». [3, с. 48]

Література:

1. Пивовар А.Г. Большой финансово-экономический словарь./ Пивовар А. Г - М.: Экзамен, 2005. - 1064 с.

2. Правда Н.А. Способи перекладу безеквівалентної термінології (на прикладі економічних текстів) / Н. А. Правда // Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, молодих учених, аспірантів. - Запоріжжя, 2008. - С.245.

3. Чорновол Г.В. Англізми в сучасній економічній термінології/Г. В Чорновол // Культура слова. Зб. праць. Вип. 62. - К.: Вид-во Ін-ту укр. мови НАНУ, 2003. - С. 47-51.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>