XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гаврилюк К.П. ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ CТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

Гаврилюк Катерина Павлівна,                                   

Луцький педагогічний коледж                                    

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ   АУДІЮВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  CТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

  У наш час метою оволодіння іноземною мовою є набуття необхідного рівня іншомовної  комунікативної компетенції, який  був би достатнім для спілкування у певних комунікативних сферах. З шести рівнів володіння мовою, рекомендованих Радою Європи, прийнятним для середніх навчальних закладів освіти І - ІІ рівня акредитації є рівень В1

(рубіжний рівень, незалежний користувач). Він забезпечує досягнення функціональної грамотності в оволодінні мовою, що дійсно дає можливість мовленнєвої взаємодії з  носіями  мови як з особистою метою, так і з метою міжнародної співпраці.

 Однією з успішних спроб наближення навчального процесу до реального життя  є так зване « культуроспрямоване оволодіння іноземними мовами» ( Л. П. Смелякова),      яке впроваджується шляхом використання автентичного матеріалу. Основою сучасної методики викладання іноземної мови є використання автентичного матеріалу для формування комунікативної компетенції, в тому числі і мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Під  автентичністю в методиці навчання  іноземної мови розуміють застосування автентичного мовного та мовленнєвого матеріалу у процесі навчання.  Автентичність , на думку окремих  авторів, - це така якість тексту,  що забезпечує  під час його виконання функціонування саме тих  мовленнєвих механізмів, які реалізують мовленнєве спілкування в природних умовах реального життя. Така автентичність відбиває динамічну властивість тексту. Автентичні  матеріали (аудіотекст) сприяють забезпеченню культурознавчої спрямованості навчання.  Автентичний  текст містить інформацію про культуру країни, він  відтворює національну специфіку  країни,

мова якої вивчається. Автентичний  текст несе в собі нову інформацію, яка є  цікавою та значущою для студентів за умови, якщо зміст тексту відповідає їхнім потребам та інтересам. Такий текст викликає у студентів ту чи іншу  реакцію, стимулює розумову діяльність. Аудіо текст, як правило, є типовим текстом певного жанру для усного чи писемного спілкування. Жанрова різноманітність: описи подій, розповіді, радіо- і теленовини, лекції, розмови, інтерв'ю, оголошення дозволяють вчити  студентів сприймати інформацію з різних  форм життя. Аудіо текст відтворює природні обставини, характерні  для реального життя   німецькомовних  країн.  Якщо в такому тексті діють реальні персонажі,- це надає йому емоційної виразності.

У зв'язку з орієнтацією процесу навчання на вибір студентами професії та працевлаштування  культурознавче   збагачення  комунікативно - мовленнєвої практики   студентів має відбуватися на текстах відповідної тематики. Такі автентичні  тексти мають містити  інформацію про можливості отримання освіти, та вибір професійної та громадської діяльності, про традиції прийому на роботу, про ринок праці для молоді, стиль життя представників різних соціальних верств суспільства і професій, про різні умови праці, про свята та традиції німецького народу,  про життя німецької молоді.

При роботі над такими аудіо текстами  студенти отримують можливість збагатити свої соціально-культурні знання про цілісні орієнтації в житті людини-носія мови, оволодіти вмінням сприймати на слух типові ситуації, розвинути в собі різні стратегії аудіювання (з розуміння основної чи повної інформації).

Методика роботи над автентичним  аудіо текстом  повинна базуватися на активній мовленнєво-мисленнєвій діяльності студентів у процесі слухання. Мовленнєво- мисленнєва діяльність над  текстом включає:

1.Ідентифікацію змісту тексту (виявлення суті змісту, критичне сприйняття, розрізнення головного та другорядного).

2.Осмислення змісту тексту (асоціації, інтерпретації, узагальнення).

3.Перетворення змісту тексту (компресію, реорганізацію, відбір потрібного змісту).

Завдання для роботи з аудіо текстами  не повинні обмежуватися лише  рівнем ідентифікації змісту. Студенти повинні осмислити зміст і здійснити його перетворення. При цьому характер роботи повинен  передбачати досить повну інформаційну  переробку тексту, з тим   щоб забезпечити необхідний рівень його розуміння. Завдяки використанню багатьох компонентів культури, щонайбільшого їх залучення до процесу навчання створюється якісно нова атмосфера, яка максимально наближується до реальної.

Слід пам'ятати, що застосування автентичних матеріалів - це не самоціль, тому  вирішальний успіх залежить від професійної майстерності викладача. Знання викладачем теоретичних і практичних аспектів, а також труднощів сприймання мовлення на слух, допоможе йому зробити правильний вибір методичних засобів і прийомів.

Література:

•1.     Гапонова С.В. Деякі особливості текстів  для навчання аудіювання  учнів  старшої школи.// Іноземні мови. - 2003. -№3. -с. 3-10

•2.     Мильруд Р. П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы  коммуникативного обучения иностранным языкам  // ИЯШ.-2000. -№4. - с.15

•3.     Неділько А. Г. До питання застосування автентичних матеріалів для навчання іноземних мов // Іноземні мови. - 1998.-№4.- с. 11-12

•4.     Петращук О.П. Автентичність як ознака комунікативного тестування //Іноземні  мови.-1997.-№4.- с 3-5


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>