XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гайда О.В., Боричевська О.Є. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гайда Оксана Володимирівна, магістр

Чернівецький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ

Науковий керівник: Боричевська Олена Євгенівна

головний бухгалтер АТВТ„Трембіта", м.Чернівці

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Існування аудиту фінансової звітності пов'язане з потребою економічно активної частини суспільства в отриманні своєчасної фінансової інформації належної якості. У зв'язку з цим мета аудиту фінансової звітності полягає у висловленні аудитором за результатами проведеного дослідження об'єктивної та обґрунтованої думки про ступінь відповідності інформації, наведеної у фінансовій звітності, якісним вимогам, що висуваються до такої інформації можливими користувачами.

Поширення автоматизованих управлінських інформаційних систем призвело до ускладнення об'єкта аудиту. Безпосереднє проведення перевірки в інформаційній системі клієнта вимагає зміщення акценту роботи аудиторів від дослідження паперових носіїв інформації до оцінювання ефективності функціонування автоматизованих процедур збору, зберігання, обробки та узагальнення економічної інформації.

Таким чином, об'єкт аудиту фінансової звітності в умовах розвитку інформаційних технологій слід визначати як сукупність джерел інформації, процедур її збору, зберігання, обробки й узагальнення, заходи та елементи внутрішнього контролю, елементи і підсистеми автоматизованої інформаційної системи та інші об'єкти, що досліджуються аудитором та забезпечують його інформацією, необхідною для формування аудиторської думки.

З огляду на відсутність вітчизняних програмних засобів, призначених для автоматизації праці аудиторів необхідно розробляти вітчизняну автоматизовану систему аудиторської діяльності (АСАД), у межах якої і має вирішуватися завдання автоматизації аудиту фінансової звітності.

Метою функціонування автоматизованої системи аудиторської діяльності (АСАД) в процесі аудиту фінансової звітності, за сучасного рівня розвитку інформаційних технологій, є підтримка аудитора на кожному етапі аудиторської перевірки - від моменту знайомства з бізнесом клієнта до формування аудиторського висновку.

За своєю структурою сучасна автоматизована система аудиторської діяльності має будуватись як сукупність взаємопов'язаних модулів .

Модуль "Аудиторська фірма" має забезпечувати можливість управління параметрами АСАД, планування аудиторської діяльності на рівні фірми, формування аналітичних звітів про результати та обсяги діяльності фірми, ведення особових справ аудиторів, здійснення контролю якості проведених перевірок тощо.

Модуль "Правова підтримка" має бути інтегрованою в АСАД інформаційно-пошуковою системою, що містить повний обсяг усіх нормативно-правових актів та забезпечує аудитору широкі можливості пошуку. Окрім нормативно-правової підтримки в межах даного модуля має здійснюватися формування та зберігання консультаційних висновків, які надаються компанією, що забезпечить додаткову правову підтримку стосовно неоднозначних положень нормативно-правових актів, та єдине трактування окремих положень усіма співробітниками аудиторської фірми.

Модуль "Формування шаблонів та сценаріїв розрахунків" призначений для створення та редагування вбудованих функцій, формул і процедур, визначених користувачем: шаблонів робочих документів; сценаріїв аудиторських перевірок за галузями промисловості, сценаріїв автоматичних розрахунків основних аналітичних та облікових показників тощо.

Модуль "Аудиторська перевірка" призначений для автоматизації процесу аудиторської перевірки. У межах даного модуля аудитор, після отримання листа-пропозиції, визначає, який саме вид перевірки буде здійснено, та створює новий запис у базі даних аудиторських перевірок після вибору відповідного сценарію, що залежить від виду аудиторського дослідження (аудит фінансової звітності, підтверджуючий аудит, операційний аудит тощо) та виду діяльності суб'єкта господарювання.

Сценарій "Аудит фінансової звітності" за своєю структурою має складатись із сукупності бланків робочих аудиторських документів, згрупованих з урахуванням послідовності робіт при проведенні аудиту фінансової звітності. У межах цього сценарію, на етапі прийняття рішення про проведення перевірки АСАД має забезпечувати можливість автоматичного завантаження з архіву аудиторської фірми постійної частини інформаційної бази досьє, сформованої при попередніх перевірках, автоматичного здійснення експрес-аналізу платоспроможності клієнта  та інших робіт даного етапу. У межах цього модуля має бути реалізовано сукупність процедур  з управління архівом аудиторської фірми. Зокрема, АСАД має забезпечувати можливість здійснення санкціонованого доступу до даних попередніх перевірок, блокувати можливість внесення несанкціонованих виправлень, підтримувати необхідні аудитору функції роботи з архівом.

Модуль "Імпорт даних" призначений для роботи із зовнішніми базами даних клієнта і має забезпечувати доступ до масивів даних, отриманих з інформаційних систем обліку клієнта, та їх автоматичне завантаження до АСАД.

Модуль "Аналіз" у процесі аудиту фінансової звітності має забезпечувати комплексний аналіз основних показників фінансової звітності за ряд періодів, зокрема їх відхилень від прогнозованого рівня; автоматизоване формування експертних висновків; створення та редагування розрахунків основних коефіцієнтів, групування показників в окремі сценарії ("Аналіз ліквідності", "Аналіз можливого банкрутства" тощо).

На етапі планування АСАД має підтримувати можливість формування інформаційної бази перевірки через автоматичне завантаження з ІС клієнта журналу господарських операцій за період, що перевіряється, журналу реєстрації господарських документів, оборотно-сальдової відомості. Автоматизована система аудиторської діяльності має на підставі інформації про заданий аудитором рівень ризику та суттєвості визначати обсяги аудиторських вибірок, формувати переліки елементів, що підлягають відбору за всіма процедурами перевірки, оцінювати результати на рівні генеральної сукупності та надавати аудитору рекомендації щодо подальших дій.

На завершальному етапі АСАД має підтримувати автоматичне формування звіту та висновку, забезпечувати контроль за повнотою здійснення аудиторських процедур та коректністю введених даних.

Протягом усього періоду проведення перевірки АСАД має контролювати якість аудиту через відстеження результатів дослідження та повідомляти користувачів у випадку відхилень від запланованих величин рівня суттєвості та надійності результатів.

Останнім на завершальному етапі має бути здійснення процедур, спрямованих на формування архіву за результатами перевірки. Процедура архівування аудиторського досьє має давати аудитору можливість кодування інформації та закриття інформаційної бази від можливих втрат чи пошкоджень унаслідок несанкціонованих змін.

Дотримання цих вимог при створенні автоматизованої системи  аудиторської діяльності  в цілому забезпечить достатній рівень автоматизації роботи вітчизняних аудиторів.

Література:

•1.  Інформацiйнi системи i технологiї в облiку [Текст] : навч. посiбник / О.В. Клименко . - К. : ЦУЛ , 2008. - 320 с.

•2.  Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. Пономаренка В. С. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 544 с.

•3.  Кудрицький Б.В. Концепція автоматизації аудиторської діяльності// Економіка та підприємство: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Вип. 14 / Відп. ред. С.І. Дем'яненко.-К.:КНЕУ, 2005. - С. 164-170.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>