XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гайдученко Л.В. ОБРАЗНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ MACHT (ВЛАДА) У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ФРН

Лідія Василівна Гайдученко

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОБРАЗНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ MACHT (ВЛАДА) У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ФРН

Однією із актуальних проблем сучасної лінгвокультурології визначається дослідження національних концептосфер через аналіз національно-культурної специфіки концептів, які її наповнюють [1, 31]. Основною одиницею лінгвокультурології, яка експлікує взаємозв'язок мови та культури, називають лінгвокультурний концепт. Відтак, актуальність дослідження визначається зверненням сучасної лінгвістики до міждисциплінарного аналізу взаємозв'язку мови, мислення та культури через концепти як «культурно-ментально-мовні» одиниці лінгвокультурології.

Дослідження лінгвокультурних концептів пов'язане із визначенням його семантичної структури. У структурі лінгвокультурного концепту виділяють в основному три складові: ціннісну складову, понятійну (представлена у вигляді вербалізованої форми концепту) та образну (невербальний елемент, який можна відтворити лише описово) [2, 3-16.]. Мета дослідження полягає у виявленні специфіки лінгвокультурного концепту MACHT (ВЛАДА) через аналіз образного компоненту семантичної структури концепту. Об'єктом дослідження є концепт MACHT (ВЛАДА), вербально об'єктивований у сучасній німецькомовній картині світу. Предметом виступили образно-перцептивні вербально закріплені смисли концепту MACHT (ВЛАДА). Матеріалом послужила вибірка із 850 вербальних об'єктивацій концепту MACHT (ВЛАДА), отриманих шляхом суцільної вибірки із текстів сучасних німецькомовних друкованих та електронних джерел ЗМІ різного тематичного спрямування.

Образна складова концепту представлена, як зазначає З.Д. Попова та І.А. Стернін, власне перцептивним когнітивним образом та метафорами [3, 108]. Власне перцептивний образ утворений сукупністю зорових, тактильних, смакових, звукових та нюхових образів. Метафоричний образ концепту формується сукупністю концептуальних метафор. У сучасній лінгвістиці відомою є класифікація концептуальних метафор, запропонована Дж. Лакоффом та М.Джонсоном [4, 35, 49]: онтологічні (трактування емоцій, подій як матеріальних сутностей та речей), просторові або орієнтаційні (концептуалізація предметів чи явищ в категоріях простору) та структурні метафори (метафоричне впорядкування одного поняття в термінах іншого).

Перцептивний образ, через який об'єктивується концепт Macht (влада) у німецькій лінгвокультурі, представлений в першу чергу зоровим образом, безпосереднім реципієнтом якого мислиться саме об'єкт влади:  Einblick in die Macht, ein anderes Bild der Macht, die Macht demonstrieren, Macht ist sichtbar. Концепт MACHT (ВЛАДА) діє також на смакові відчуття її суб'єкта: Machtgeschmack; Dann wird vielleicht die Koalition ein bißchen wackeln, aber die Macht schmeckt doch so süß [5]. Зареєстровано кілька випадків концептуалізації влади через аудіовербальний образ, спрямований на об'єкта влади: Jesus von Nazareth predigte die Macht der mündlichen Rede: "Es steht geschrieben, ich aber sage euch!" [6]. Влада концептуалізується також як тактильний образ, актуалізуючи слот «Отримання влади»: Gut möglich, dass sich das Blatt nun wendet. Ursprünglich sollte Mehdorns Macht auch beim Bцrsengang unangetastet bleiben [7]. Концепт може відтворюватися і через одоричні рецептори: Machtgeruch.

Окрім перцептивного компоненту, образна складова концепту MACHT (ВЛАДА) відтворюється через концептуальні метафори, які найбільш повно визначають особливості концептуалізації владних відносин у німецькій картині світу. Онтологічна концептуальна метафора «Влада є сутність» (Macht ist Entität) передбачає ментальне осмислення владних відносин як сутності, яка має процесуальний, динамічний характер (Machtverlauf, Machtbilanz, Machtbeginn, Machtende) із можливістю заміщення складових елементів (Machtrotation, Machtreserve, Reservemacht). Концептуальна метафора «Влада є крихкий об'єкт» (Macht als brüchiges Objekt) відтворює владні відносини як ламку, подільну сутність, зокрема: die Macht zerbröselt, die Macht bröselt; die Macht zerbricht; die Macht bröckelt. У німецькій лінгвокультурі концепт MACHT (ВЛАДА) профілюється як належна суб'єктові сутність в межах онтологічної концептуальної метафори «Влада є посесивний об'єкт» (Macht als Eigentumsgegenstand): SPD-Länderchefs haben zu viel Macht in der Partei [8].

Когнітивна структура німецького концепту MACHT (ВЛАДА) репрезентована в онтологічній реіморфній метафорі «Влада є впорядкована структура» (Macht ist geordnete Struktur): вертикальна векторна та концентрична структури. Якщо складові елементи владної взаємодії ранжуються за принципом ієрархії, то в основі образного геометричного прототипу лежить вертикальний вектор, зокрема: Machthierarchie, Machtpyramide, Machtachse, Machtskala. Найактуальнішими у німецькомовній лінгвокультурі визначається її дві точки: основа (Machtbasis, Machtsäule, Machtgründen, Sockel der Macht) та вершина (Machtgipfel, Hegemonialmacht, Spitzenmächte). В основі концентричної структурної організації лежить принцип польової просторової локалізації владних повноважень із виділенням центру, що відповідає максимальним повноваженням суб'єкта влади (Machtzentrale, Machtzentrum, Machtkern, Zirkel der Macht, Kern der Macht, Kreis der Macht), та нерелевантною для досліджуваної лінгвокультури зони навколо, яка співвідноситься із наближеністю до основного ресурсу влади (Macht-Nähe, machtnah, Nähe zur Macht, an der Macht nahestehen).

Концептуальна метафора «Влада є контейнер» (Macht als Kontainer) передбачає осмислення влади як вмістища, фізичного об'єкта, який має внутрішній простір, зокрема: "Es liegt in Ihrer Macht, einen Völkermord gegen die Menschheit zu verhindern!" [9, 2]. У концептуальній метафорі «Влада є локус» (Macht als Ortbestimmung) влада концептуалізується як спеціально відведене місце, звідки вона реалізується через її суб'єкта: an der Macht sein (бути при владі), zu Macht gelangen, an die Macht kommen (прийти до влади), von der Macht verjagen (вигнати з влади), von der Macht fern halten (триматися подалі від влади). 

Подальша специфікація концептуальних метафор представлена метафорами структурного типу, найчастотнішою з яких, є антропоморфна метафора «Влада є суб'єкт» (Macht als Subjekt). Концепт MACHT (ВЛАДА) осмислюється через психосоматичні риси її суб'єкта: наділяється гонором (Die Arroganz der Macht); розумом (Macht ohne Klugheit, Kluge Macht); совістю (im Bewusstsein der eigenen Macht). Здебільшого влада концептуалізується за негативними рисами суб'єкта (погана совість, самотність, дурість, злість, гонор, самовпевненість, страх, вміння брехати), яким протиставляються розум, совість та мораль влади.  Персоніфіковані владні відносини концептуалізуються через соматичну метафору і мають серце (das Herz der Macht), обличчя та тіло (ein Gesicht und ein Körper), ноги (Füße),  руку (die rechte Hand der Macht), шлунок (der Magen der Macht), очі (Augen der Macht).

Патологічна метафора «влада як хвороба»  (Macht als Krankheit) вказує на осмислення прагнення влади як нездорового бажання, яке робить людину залежною:  Macht wirkt wie eine Droge: Die Selbstzweifel verfliegen, das Selbstbewusstsein steigt. Machtphantasien dienen häufig der Überwindung unerträglicher Ohnmachtgefühle [10].

Структурні метафори представлені також набором соціальних метафор. Концепт Macht (влада) відтворюється у німецькій лінгвокультурі в межах концептуальної метафори «Влада є боротьба» (Macht ist Kampf). Владні відносини усвідомлюються у всьому різноманітті проявів конфронтаційної поведінки: від протиріч та словесних протистоянь (Machtauseinandersetzung, Machtgeplänkel, Machtstreit) до конкурування за владу (Tauziehen um die Macht, um die Macht konkurrieren, um die Macht buhlen) та відкритої боротьби і навіть війни (Machtgeflecht, Machtgerangel, Machtkampf, Machtkonfrontation, Machtkrieg). Окрім того, концепт MACHT (ВЛАДА) осмислюється через феномен гри (концептуальна метафора «Влада є гра» (Macht als Spiel)). У досліджуваному комунікативному просторі влада профілюється як азартна гра (здебільшого Machtpoker або неспецифікований тип гри Machtspiel, Macht-Zockerei, Machtspielchen), яка має свої правила (Machtregeln), власних гравців (Machtspieler), атрибути гри (Machtball, Machtchips, Machtkarte), у грі гравцю протистоїть опонент (der Gegenspieler zur Macht). В межах соціальної концептуальної метафори «Влада є театр» (Macht ist Theater) концепт MACHT (ВЛАДА) у мовно-культурному осмисленні відображається через специфічні для театру реалії: die Kulissen der Macht (куліси влади); Marionetten der Macht (маріонеток влади); das Schauspiel der Macht, die Inszenierungen der Macht (вистави влади).

Структурні метафори представлені також реіморфними моделями. Когнітивна метафора  «Влада є споруда» специфікує чотири типи основних місць локалізації концепту MACHT (ВЛАДА) у німецькій лінгвокультурі, виокремлені мовцями-концептуалізантами: в певних великих за розміром допоміжних частинах приміщення (die Korridore der Macht, in die Etagen der Macht);  у зоні входу в певне приміщення (die Türen der Macht, die Pforte zur Macht, die Schwelle der Macht); у відділених від  основних приміщеннях або частинах будівлі (in den Hinterhöfen der Macht, Hinter den Fassaden der Macht, im Vorhof der Macht);  в межах невеликих предметів інтер'єру будинку, які використовуються суб'єктом за їхнім функціональним призначенням (auf dem roten Teppich der Macht). В межах цієї концептуальної метафори влада профілюється як масштабний вплив, який реалізується великою кількістю неосновних акторів влади, як реалія, яка передбачає існування невідомих загалу елементів та учасників, а також як ритуальна церемонія.

В межах концептуальної метафори «Влада є механізм» (Macht ist Getriebe) концепт Macht (влада) набуває рис механізму із власним усталеним, безперервним режимом роботи та пультом управління: Machtapparat, Macht-Mechanismen, Machtgetriebe, Mechanismen der Macht, Schaltzentralen der Macht, елементи якого повинні перебувати у співвідношенні рівноваги, стабільності: Machtproporz, Machtausgleich, Machtbalance, Machtgleichgewicht, Machtstabilität. Влада концептуалізується у німецькій мовній картині світу через структурну метафору «Влада є пастка» (Macht ist Falle): Verlockungen von Macht, Versuchungen der Macht, Fesseln der Macht.

Концепт Macht (влада) являє собою в межах структурної концептуальної метафори «Влада є фетиш» (Macht ist Fetisch) об'єкт культу, фетишизований феномен поклоніння:  Bei "Ich bete an die Macht der Liebe" war von den Akteuren gleich höchste Konzentration gefordert [11]. Концептуальне осмислення влади через метафору «Влада є товар» (Macht ist Wareneinheit) пов'язується в основному із отриманням та здійсненням влади: владу купують (sich Macht erkaufen, Macht erwerben), вона має свою ціну (Preis der Macht), за владу платять будь-яку ціну (für die Macht jeden Preis zu zahlen).

Концептуальна фототермічна метафора «Влада є світло» (Macht ist Licht) передбачає концептуалізацію владних відносин у зв'язку із наявним егоцентричним результатом влади: як джерело достатку, привілеїв для її суб'єкта, наприклад: der Glanz der Macht, der Prunk der Macht, das Licht der Macht, der Schimmer der Macht. В межах концептуальної зооморфної метафори «Влада є дика тварина» (Macht als wildes Tier) влада концептуалізується як дика істота (unbändige Macht, wilde Macht), яку необхідно приборкувати, контролювати (Domestizierung der Macht, die Zügel der Macht). Структурна метафора «Влада є страва» (Macht ist Speise) вказує на концептуалізацію влади у контексті гастрономічних складових, зокрема м'ясної страви як ознаки достатку: Verheerend seien solche Kontakte, warnen jene, die mit der PDS an die Fleischtöpfe der Macht wollen [12, 3].

Іншим типом метафори, яка виявлена в процесі аналізу концептуалізації влади в німецькій лінгвокультурі, є орієнтаційна метафора «Влада є рух угору» (Macht ist aufwärts gerichtet). Так, влада асоціюється із вершиною: Spitze der Macht, auf der Höhe seiner Macht, auf dem Höhepunkt seiner Macht; небом: Acht Personen klettern über einen roten Teppich in den Himmel der Macht - darunter eine Frau [13, 8]. Концептуальна метафора «Отримання влади є подорож» (Machterhalt ist Reise) профілює владу як віддалену на певну відстань від мовця-концептуалізанта ціль, до якої веде дорога, яку передбачається подолати: Macht zu segeln; zur Macht reisen.

Таким чином, концепт MACHT (ВЛАДА) усвідомлюється у німецькій лінгвокультурі як перцептивний образ, який концептуалізується через п'ять основних органів чуття людини. Суб'єкт влади виступає здебільшого основним реципієнтом густинічного образу влади. Натоміть об'єкт влади мислиться в переважній більшості випадків реципієнтом візуального та слухового образу влади. Метафоричний образ концепту представлений на дві третини структурними та на одну третину онтологічними метафорами, зафіксовано також кілька орієнтаційних метафоричних моделей.  Найбільш актуальною серед онтологічних метафор є профілювання концепту як сутності, як певної впорядкованої структура вертикального або концентричного характеру, як посесивного або локально закріпленого об'єкту. Основними когнітивними смислами, які концептуалізуються через структурні метафори, є такі: «прагнення влади», «перебування при владі», «отримання влади», «збільшення влади», «актори владної взаємодії», «характер здійснення влади» (таємничість, циклічність, керованість), «темпоральний», «локальний маркери влади», «егоцентричний результат влади».

Перспективними вбачаються дослідження компаративного характеру  образних складових концепту Влада у різних національних концептосферах, а також комплексний аналіз семантичної структури концепту в німецькій лінгвокультурі.

Література:

•1. Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. - М. : Издательский центр «Академия», 2001. - 208 с.

•2. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке / В.И. Карасик // Языковая личность : культурные концепты : сб. науч. тр. / ВГПУ, ПМПУ. - Волгоград, Архангельск, 1996. - С. 3-16.

•3.Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика / З.Д.Попова, И.А. Стернин. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 314 с.

•4.Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон ; [пер. з англ. А.Н. Баранова и А.В. Морозовой]. - [изд.2-е].- М. : Издательство ЛКИ, 2008.- 256 с.

•5.Berliner Morgenpost.- 15.05.1999.

•6.Berliner Morgenpost.- 24.02.1999.

•7.Bauchmüller M. Sturm am Gipfel [Ел. ресурс]  // Sueddeutsche Zeitung. - 2008. - Nr.42. -Режим доступу : www.sueddeutsche.de/ wirtschaft/artikel/42/175514/.

•8.Dreßler greift Schröder an // Mannheimer Morgen.- 26.08.1995.

•9. Lasst uns die Welt verändern //Hamburger Morgenpost.- 04.07.2005.

•10. Wirth H-J. Macht, Narzissmus und die Sehnsucht nach dem Führer [Ел. ресурс] // Das Parlament. - 2007.- Nr. 03. -Режим доступу : http://www.das-parlament.de/2007/11/beilage/003.html.

•11. Mannheimer Morgen.- 24.12.1997.

•12. Europa ruft die Herzbuben der PDS, und auch Thüringen lockt // Berliner Morgenpost. - 08.03.1999.

•13. Der Spiegel.- Nr.20/2001.-14.05.2001.

 

e-mail: lidaua@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>