XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гайкова Т.В., Пашивкіна К.В. УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

Гайкова Т.В., Пашивкіна К.В.                          

Кременчуцький національний університет  імені  Михайла Остроградського

УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

Професійне вдосконалення фахівця залежить від вміння проявити ініціативу, прийняти нестандартне рішення, здатності самостійно прогнозувати та аналізувати результати власних дій. Розвиток внутрішньої та зовнішньої самоорганізації майбутнього спеціаліста вимагає переорієнтації самостійної діяльності студента від традиційного типу до творчого, що пов'язано з  практичним застосуванням  нових форм й методів навчального процесу.         

Також змінюється й роль викладача в організації самостійної роботи студентів. Поряд з традиційною контролюючою функцією виникає необхідність управління зовнішніми факторами організації самостійної навчальної діяльності студентів: формування установок, визначення характеру інформаційного середовища, доповнення творчими самостійними завданнями всі структури заняття  ( лекційного, семінарського, самостійної роботи ), відбір методів роботи згідно поставленої мети. Тобто, в процесі керування зовнішніми факторами, викладач створює всі умови для безпосереднього розвитку внутрішньої самостійної діяльності студента, мотивує виникнення цільових та вольових настанов й рефлексії.     

Оскільки самостійна робота передбачає максимальну індивідуалізацію діяльності кожного студента, вона може розглядатися як засіб вдосконалення творчої індивідуальності, що є важливим аспектом орієнтації навчального процесу на особистість студента та виявлення його творчих можливостей. Одним з основних завдань сучасної освіти є розвиток особистості студента, що передбачає формування його здатності до самоосвіти, самовиховання та рефлексії власної діяльності. Тому в процесі навчання необхідно формувати систему професійно значимих якостей, які містять основні функціональні компоненти професійної діяльності: гностичний, проектний, конструктивний, комунікативний й організаторський.                                                                     

Для підвищення рівня ефективності організації самостійної роботи студентів є доцільними такі форми роботи, які безпосередньо сприяють розширенню та поглибленню професійних знань  та  забезпечують формування професійно значимих якостей у студентів. Система професійної освіти формує  майбутнього фахівця та готує його до майбутньої професійної діяльності. Для формування якостей, необхідних для сучасного спеціаліста необхідне застосування системи, в якій відбувається гармонійне поєднання традиційних форм й методів навчання з новими раціональними підходами, формами та методами навчання.                                                                                       

Позааудиторна діяльність студентів повинна бути організована з урахуванням інтересів студентів й не характеризуватися як обов'язкова. Така самостійна робота не повинна оцінюватися викладачем як звичайний вид роботи, тому він також може приймати участь разом із студентами в такій діяльності, результати якої можливо представити на студентських конференціях та наукових семінарах. Види поза аудиторної роботи визначаються   рівнем активності й самостійності студентів та їх здатності працювати як самостійно так й в команді.Слід зазначити наступні варіанти управління самостійної роботи студентів: індивідуальні консультації за графіком викладача, консультації та контроль самостійної роботи за перспективними завданнями проектів. Таким чином стає можливими не тільки диференціація змісту самостійної роботи, а також  її регулювання та поступове збільшення об'ємів проектів та збільшення часу між виконанням завдань студентами та контролем їх виконання.                                                                        

Отже, до позааудиторної самостійної діяльності  належить будь-яка діяльність студентів, яка здійснюється в рамках освітнього закладу поза навчальним процесом, що сприяє особистісному розвитку студентів, отриманням професійних знань, вмінь та навичок та впливає на підвищення рівня формування професійно важливих якостей.                                         

Наступний творчий вид самостійної діяльності повинен базуватися на основі сучасних інформаційних технологій, активних методів навчання, що є важливими елементами професійної підготовки студентів [1, c. 24]. Мета й завдання  поза аудиторної діяльності передбачають формування і розвиток навичок й творчих підходів щодо рішення професійних завдань, отримання студентами досвіду використання інформаційних технологій в процесі виконання завдань самостійної роботи. Інформаційні технології, які використовують в роботі над проектами в процесі поза аудиторної діяльності є засобами комунікації, самовираження та самореалізації [2]. Позааудиторна діяльність студентів з використанням інформаційних технологій сприяє не тільки більш якісній підготовці студентів до професійної діяльності, але й відбувається процес формування інформаційної культури майбутніх фахівців в умовах інформатизації сучасного суспільства.

Література:

1. Апатова И.В. Информационные технологи в образовании. - М., 1994.- 45 с.                                          

2. Нагаев В.Н. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. - К.:  центр учбової літератури, 2007. - 232с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>