XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Герасимчук Л.О., Корзун Я.А. ВАЖКІ МЕТАЛИ В ПАРКОВО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛАНДШАФТАХ М. ЖИТОМИРА

Герасимчук Л.О., аспірант

Корзун Я.А., студент ОКР „Магістр"

Житомирський національний агроекологічний університет

ВАЖКІ МЕТАЛИ В ПАРКОВО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛАНДШАФТАХ М. ЖИТОМИРА

Парково-рекреаційні ландшафти, будучи алохтонними за техногенно-геохімічною спеціалізацією, відчувають значний антропогенний вплив як з боку рекреантів, що інтенсивно їх використовують, так і в силу того, що знаходяться в умовах несприятливого навколишнього середовища, характерного для урбоекосистем. Досліджень по оцінці екологічної ситуації на таких територіях, зокрема рівня забруднення їх ґрунтового і рослинного покриву важкими металами, проведено вкрай мало і вони носять епізодичний характер. Саме тому метою наших досліджень стала оцінка рівня забруднення міддю, свинцем, кадмієм та цинком ґрунтового покриву, деревної і трав'янистої рослинності на території парково-рекреаційних ландшафтів м. Житомира і встановлення особливостей  накопичення цих полютантів.

Парково-рекреаційні ландшафти, будучи алохтонними за техногенно-геохімічною спеціалізацією, відчувають значний антропогенний вплив як з боку рекреантів, що інтенсивно їх використовують, так і в силу того, що знаходяться в умовах несприятливого навколишнього середовища, характерного для урбоекосистем. Досліджень по оцінці екологічної ситуації на таких територіях, зокрема рівня забруднення їх ґрунтового і рослинного покриву важкими металами, проведено вкрай мало і вони носять епізодичний характер. Саме тому метою наших досліджень стала оцінка рівня забруднення міддю, свинцем, кадмієм та цинком ґрунтового покриву, деревної і трав'янистої рослинності на території парково-рекреаційних ландшафтів м. Житомира і встановлення особливостей  накопичення цих полютантів.Дослідження проводили протягом 2006-2009 рр. у межах центральної, південно-східної та південно-західної частин м. Житомира на площі понад 25 га. Загалом було відібрано 51 зразок ґрунту, 32 зразки деревної рослинності та 43 зразки трав'янистої рослинності.

Перевищення гранично-допустимої концентрації (ГДК) в 1,7-2,9 рази зафіксоване лише для валових форм свинцю. Причому, вміст у ґрунті валових форм свинцю і кадмію варіює сильніше за вміст валових форм міді та цинку. Серед рухомих форм важких металів пріоритетним забруднювачем ґрунту також виступає свинець. У середньому було зафіксоване перевищення його вмісту в урбаноземах відносно ГДК в 5,4-12,5 рази, тоді як вміст міді, цинку та кадмію в усіх випадках не перевищував ГДК. Високий вміст рухомих форм свинцю у ґрунті має техногенну природу і зумовлений, насамперед, боковим надходженням до парково-рекреаційних ландшафтів забруднених повітряних мас та зливового стоку від автотранспортних ландшафтів, які межують з ними, або перетинають їх. За доступністю для рослин важкі метали досліджуваних урбаноземів утворюють такий спадаючий ряд: Pb > Cd > Zn > Cu.

Віднесення ґрунту до розряду небезпечно забрудненого за одним чи кількома елементами, виходячи з вмісту в ньому валових і рухомих форм важких металів, ще не означає, що високим забрудненням буде характеризуватись і фітомаса рослин, які ростуть на такому ґрунті. Рослини володіють цілим комплексом захисних властивостей, внаслідок чого в органи запасання асимілянтів потрапляє ослаблений потік наявних у ґрунті в надлишкових кількостях хімічних елементів. Не зважаючи на те, що свинець в урбаноземах знаходився у підвищених кількостях, перевищення нормативів його концентрації у фітомасі деревної і трав'янистої рослинності на території парково-рекреаційних ландшафтів не було виявлене.

 Статистичні характеристики показників вмісту важких металів у Томасі рослин на території парково-рекреаційних ландшафтів м. Житомира

Тип рослинності Статистичні характеристики Вміст елемента, мг/кг фітомаси
Cu Pb Cd Zn
Деревна 

(листя)

n=32

M 3,0 0,32 0,037 0,29
S 0,83 0,06 0,013 0,11
V,% 28 19 37 38
Довірчий інтервал при 95%-ному рівні значимості 2,69-3,31 0,29-0,34 0,033-0,041 0,25-0,33
Трав'яниста (трава) 

n=43

M 3,54 0,25 0,027 0,27
S 1,02 0,10 0,005 0,08
V,% 29 42 18 31
Довірчий інтервал при 95%-ному рівні значимості 3,24-3,84 0,22-0,28 0,017-0,037 0,24-0,30
ГДК 30 5,0 0,3 50

Примітка: M - середній вміст елемента, мг/кг; S - стандартне відхилення; v - коефіцієнт варіації, %; ГДК забруднювачів взято з нормативів їх вмісту в кормах для тварин.

Причиною цього, на наш погляд, є те, що Pb здатний утворювати комплексні сполуки з органічною речовиною ґрунту, внаслідок чого він стає тимчасово недоступними для рослин. Варто зауважити, що деревна рослинність накопичує більше важких металів, ніж трав'яниста; у деревній рослинності найбільше варіює вміст кадмію (v = 37%), а у трав'янистій - свинцю (v = 42%).

Література:

•1.     Байдина Н.Л. Загрязнение городских почв и огородных культур тяжелыми металлами // Агрохимия. - 1995. - №12. - С. 99-104.

•2.     Валерко Р.А., Мислива Т.М. Вплив комплексного забруднення важкими металами на екологічні функції дерново-підзолистого грунту // Вісник ДАУ. - 2007. - №1. - С. 362-377.

•3.     Грабовський О.В. Міграція та акумуляція важких металів  в агроценозах, прилеглих до автомагістралей, в умовах Закарпаття (грунт-рослини-тварини): Дис. канд. біол. наук: 03.00.16 / Ужгородський національний ун-т. - Ужгород., 2002. - 142 с.

•4.     Ильин В.Б. Буферные свойства почвы и допустимый уровень ее загрязнения тяжелыми металлами // Агрохимия. - 1997. - № 11. - С. 65-70.

•5.     Колесников С. И. Экологические последствия загрязнения почв тяжелыми металлами / С. И. Колесников, К. Ш. Казеев, В. Ф. Вальков. - Ростов-на-Дону : Изд-во КНЦ ВШ, 2000. - 232 с.

•6.     Ладонин Д. В. Влияние техногенного загрязнения на фракционный состав меди и цинка в почвах / Д. В. Ладонин // Почвоведение. - 1995. - № 10. - С. 1299-1305.

•7.     Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. М., ЦИНАО, 1991.

•8.     Мислива Т.М., Білявський Ю.А. Агроекологічний моніторинг рослинницької продукції з присадибних ділянок Поліської та Лісостепової частин Житомирської області. - М-ли ІІІ міжнародної науково - практичної конференції "Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів". - Дніпропетровськ. - 2005. -Т. ІІ. - С. 254.

•9.     Мислива Т.М., Сич О.В., Чубик Т.М. Забруднення важкими металами рекреаційних ресурсів селітебної зони м. Житомира УІІ міжнародна науково-практична конференція "Наука і освіта 2004". - Дніпропетровськ, 2004. - С. 47.

•10. Надточій П.П. Вольвач Ф.В., Гермашенко В.Г Екологія ґрунту та його забруднення К.: Аграрна Наука, 1998. ─ 286 с.

•11. Надточій П.П., Мислива Т.М., Трембіцький В.А. Агроекологічний моніторинг присадибних ділянок на радіонуклідно забруднених територіях Житомирської області / Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні. // Матеріали другої Міжнародної конференції. - Херсон, 2004. - 35-41 с.

•12. Самчук А.І., Кураєва І.В., Єгоров О.С. та ін. Важкі метали у ґрунтах Українського Полісся та Київського мегаполісу. - К.: Наукова думка, 2006. - 108 с.

•13. Стольберг Ф.В. Экология города. - К.: Либра, 2000-. - 464 с.;

•14. Умаров М. М. Некоторые биохимические показатели загрязнения почв тяжелыми металлами / М. М. Умаров, Е. Е. Азиева // Тяжелые металлы в окружающей среде : материалы конф., (5-6 февр. 1979 г.) : докл. - М. : Изд-во МГУ, 1980. - С. 109-115.

•15. Purves D. Trace-element contamination of the environment / D. Purves. - Amsterdam : Oxford; New-York, 1977. - 260 p.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>