XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Герасименко Г.В. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ

Герасименко Галина Вікторівна

Національний авіаційний університет

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ОПИТУВАННЯ

Сучасні соціологічні дослідження спираються на ряд методів, які і визначають подальший хід дослідження та неодмінно впливають на його результати. Проводячи емпіричний збір інформації, необхідно визначити заздалегідь, яким методом користуватися. У соціології виділяють такі способи збору даних: опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент.

Опитування є одним із найважливіших первинних методів збору інформації. Воно передбачає прямий чи непрямий  контакт з респондентами (опитуваними) для отримання відповідей на питання про їх переконання, рівень знань, відношення до певного типу товару, поведінку тощо в формі відповідей на поставлені запитання. Приблизно в 90% випадків соціологи звертаються саме до цього методу збору емпіричних даних.

Виділяють два види соціологічного опитування: анкетування та інтерв'ю. При анкетуванні сам опитуваний заповнює бланк анкети без допомоги інтерв'юера. За формою проведення воно може бути індивідуальним та груповим.

За формою проведення опитування поділяють на пряме та опосередковане. При непрямому опитуванні інтерв'юеру зв'язується з респондентом через допоміжні засоби (телефон, пошта, Інтернет).

В залежності від джерела інформації розрізнять масові та експертні опитування.

Інтерв'ювання - форма очного проведення опитування, при якому дослідник знаходиться в безпосередньому контакі з респондентом.

За ступенем охоплення проблематики інтерв'ю поділють на: вільні (глибокі, клінічні, фокусні) та стандартизовані. Вільне інтерв'ю більше нагадує вільну невимушену бесіду, в якій питання інтеррв'юера обумовлені кінцевою метою дослідження. Дуже часто вільне інтерв'ю виступає початком глибокого, його використовують як пробне дослідження з метою виявлення всіх неточностей та недоліків для подальшого їх уникнення.

Цей метод збору емпіричних даних має такі переваги: 

- Отримана інформація глибша і продуманіша порівняно з анкетуванням

- Можливість спостерігати не тільки вербальні, але й вести спостереження за невербалікою опитуваного

- Респондент отримує можливість уточнити незрозумілі йому питання

- Можливість отримати максимальну кількість відповідей, порівняно з анкетуванням.

Головним недоліком цього методу є мала оперативність процедури опитування. Також воно вимагає затрати великої кількості коштів та часу. Ще одним вагомим недоліком інтерв'ювання є ризик впливу інтерв'юера на думку респондента, що може спотворити результати дослідження.

Існує кілька видів інтерв'ю:

- стандартизоване інтерв'ю. його особиливысть полягаэ в тому, що воно проводиться в строгій послідовності, питання та варіанти відповідей на них заздалегідь передбачаються і готуються соціологами. Такі опитування проводять за допомогою опитувального листа.

-  напівстандартизоване інтерв'ю. Таке інтерв'ю проводиться не на основі опитуваного листа, а пам'ятки з переліком обов'язкових питань, як правило, напіввідкритих для можливості обговорення з респондентом поставленої перед ним проблематики.

 - фокусовані інтерв'ю. Це ціле направлена бесіда, мета якої полягає в отриманні відповідей на запитання, що передбачаються програмою. Розрізняють вільні та стандартизовані інтерв'ю.

- Вільне інтерв'ю. Воно використовується переважно тільки досвідченими соціологами. Складність вільного інтерв'ю полягає в тому, що серед дослідником стоїть завдання зібрати інформацію без заздалегідь заготовленого бланку з питаннями. Тут соціолог повинен сам підбирати питання та підходи до опитуваних задля отримання необхідної інформації.

-  Розвідувальне інтерв'ю. Його використовують на підготовчому етапі соціологічного дослідження. Метою розвідувального інтерв'ю є виявлення тих чи інших неточностей у запланованому дослідженні та розробка рекомендацій щодо їх усунення.

Телефонне опитування - свого роду синтез анкетування та інтерв'ювання, що зазвичай використовується в рамках одного населеного пункту. Популярність цього методу збору інформації з кожним роком підвищується, адже він має ряд таких переваг:

- Швидкий збір інформації

- Економія коштів та ресурсів

- Можливість контролювати хід опитування.

Головний недолік цього виду опитування - це великий ризик отримання нерепрезентативної вибірки, адже інтерв'юери часто стикаються з відмовами від анкетування та унеможливлюється опитування респондентів, що не мають телефону. Також при телефонному опитуванні респондентам дуже важко сконцентруватися на складних питаннях, які потребують обмірковування.

Анкетування - це письмова форма опитування, яка здійснюється без допомоги інтерв'юера. Найефективніше використовувати анкетування, коли потрібно опитати велику кількість населення за максимально короткий проміжок часу і в тих випадках, коли відповіді на питання потребують ретельного обмірковування.

При відборі респондентів використовують вибірку - зменшену модель генеральної сукупності, яка відповідає всім її якісним та кількісним характеристикам.

Анкетування має ряд переваг:

- Дає змогу швидко опитати велику аудиторію респондентів

- Жорстка регламентація процедури дозволяє зібрати точні дані

- Анонімність процедури підвищує відвертість і довіру респондентів

- Відсутній зовнішній вплив з боку інтерв'юера

- Легка обробка отриманих даних.

Також процедура анкетування стикається з рядом таких недоліків: неможливість контролювати правильність розуміння респондентами запитань, неможливість контролювати чітке слідування інструкціям щодо заповнення анкети, неможливість пересвідчитися, що опитування заповнює анкету без допоміжних матеріалів чи сторонньої підтримки.

Поштове опитування. Ця форма анкетування передбачає розсилання анкет (за спеціально відібраними адресами) через пошту тим людям, які в сукупності представляють об'єкт, що вивчається.

Переваги цього методу полягають в наступному:

- Економія коштів

- Змога хопити населені пункти, куди зазвичай дуже вадко дістатися

- Можливість отримати відповіді на делікатні запитання.

Проте цей метод має ряд недоліків, які власне і є причиною того, що дослідники все рідше до нього вдаються. Перш за все, це низький відсоток відповідей та великий ризик зниження репрезентативності.

Телевізійне опитування - метод, який застосовується переважно політичними телевізійними програмами для з'ясування всенародних тенденцій та вподобань. Зазвичай на початку програми телеведучий формулює одне питання, що охоплює інтереси більшої частини населення та мотивує їх висловлювати свою думку. Таким чином складається загальна картина пріоритетів глядачів. Таке опитування має більше недоліків ніж переваг, адже вибірка випадкова і не відповідає пропорціям всієї генеральної сукупності, адже все населення країни не може дивитися телевізор одночасно, тому вибіркова сукупність розподіляється нерівномірно. Головною перевагою цього виду опитування є те, що привертається загальна увага населення до поставленої проблеми і робляться спроби її вирішення. 

Ітнернет-опитування. Цей метод збору первинної соціологічної інформації все більше набуває розквіту за останні кілька років. Такого роду опитування зазнали найбільшого поширення в маркетингу, адже воно здебільшого націлене на отримання інформації про стан ринку чи реакції людей на ту чи іншу подію. За рахунок сучасних технологій отримання даних стає оперативним та оптимізується процес обробки даних за рахунок інформації в електронному вигляді.

Отже, даний тип соціологічного опитування має такі переваги:

- Швидкість та оперативність проведення

- Можливість ставити інтимні питання

- Анонімність опитування

- Відсутність «ефекту інтерв'юера»

- Відстеження результату в реальному часі

- Можливість підвищити досяжність цільової аудиторії

- Висока якість отримання даних

- Можливість демонструвати відео та аудіо матеріали.

Недоліком інтернет-опитування є обмеженість цільової аудиторії. Неможливо опитати людей-пенсіонерів, багатьох сільських жителів чи тих, у кого немає постійного доступу до Інтернету. Одним з проблем інтернет-опитування також виступає незміщеність вибірки. Досвід показує, що чим більше кількість опитуваних наближається до генеральної вибірки, тим правдивіші результати опитування. У випадку обмеження дослідження в рамках групи, що мають результати, які симетрично розподілені навколо середньостатистичного значення, з введенням додаткових факторів, ризик отримати зміщену вибірку збільшується. Також важливим недоліком можна назвати відсутність контролю за діями респондента. У випадку, якщо це інтелектуальне опитування, ніде немає гарантії, що респондент не звертався за допомогою до друзів чи до того ж Інтернету.

За допомогою опитування соціолог має змогу дати відповіді на різноманітні питання, що перед ним стоять. Головне його завдання - це вибрати саме той метод соціологічного опитування, який дасть змогу отримати най достовірніші та найтепрезентативніші дані. Соціолог виступає в ролі посередника-перекладача між опитуваними та об'єктивними фактами і його завдання - забезпечити простір комунікативної адекватності. Від соціолога залежить, в якому вигляді діалогу буде реалізовано потенційний простір спілкуван-ня: партнерському (діалогічному) або маніпулятивному.

Література:

1. Добреньков В. І., Кравченко А. І. «Методи соціологічного дослідження», Москва 2004 рік.

2. Соціологічні опитування. Види опитувань./ Публікації та книги/ М.: Маркетингове агентство MA FDFgroup. - 2002р.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>