XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гергелюк А.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СУПРОВОДУ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ

Гергелюк А. В. магістрант

 соціально-психолого факультету

Житомирського педагогічного  університету ім. І.Франка 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СУПРОВОДУ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ

 Для українського суспільства є актуальною проблема неблагополучних сімей. Вона вимагає свого роз'язання, оскільки сім'я - найперший фактор соціалізації дитини, від неї залежить, яким буде наше майбутнє, наше суспільство.

Сім'я - це соціально - педагогічний інститут та особлива соціальна система, яка є підсистемою суспільства і включає до себе інші підсистеми (членів сім'ї), це мала соціальна група, первинний контактний колектив.

Неблагополучна сім¢я  - це сім'я, в якій батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків внаслідок зловживання алкогольними та наркотичними речовинами, ведення аморального способу життя,  жорстоко і безвідповідально поводяться з дітьми;  в якій порушуються психологічні зв'язки між дітьми і батьками, складаються несприятливі умови для виховання дитини, умови життя  провокують вихід дітей із сім'ї, їхню невротизацію, суїцидальні прояви, зростання бездоглядності та безпритульності дітей, їх асоціальну та кримінальну поведінку [2].

Тому проблема соціально неблагополучних сімей нагальна для українського соціуму, звичайно, її масштабність обумовила наукові пошуки багатьох вчених.

Дослідженню соціально-педагогічних проблем функціонування сім'ї, сімейного неблагополуччя, шляхів соціально-педагогічного супроводу дитини, а також культурно-історичних аспектів становлення сім'ї присвячені праці Т. Алексеєнко, Т. Афанасьєвої, О. Безпалько, Ю. Василькової, Т. Василькової, Є. Волкової, М. Галагузової, І. Григи, В. Дружиніної, І. Зайнишева, І. Звєрєвої, А. Капської, Б. Ковбаса, В. Костіва, Г. Лактіонової, Є. Новикової, В. Поліщук, І. Семигіної, І. Трубавіної, О. Янкович та ін. У працях науковців зазначено, що технологічний алгоритм супроводу неблагополучної сім'ї складається з таких етапів: визначення проблеми сім'ї, розробка плану, реалізація намірів та оцінка результату.

Розглянемо передусім сутність феномена "супровід". У словнику В. Даля супровід розглядається як "дія" за дієсловом "супроводжувати", "проводжати, супроводжувати, йти разом для проводження, проводжати, слідувати" [1]. Новий тлумачний словник української мови подає таке пояснення поняття „супровід": „Супровід - те, що супроводить яку-небудь дію, явище" [3].

Тому, соціальний супровід - робота, спрямована на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу. Соціальна опіка - це представлення інтересів особистості соціальним педагогом (працівником) в органах державної влади, місцевого самоврядування тощо з метою захисту прав людини; допомога - це соціальні послуги, а патронаж - соціальні послуги переважно вдома, дітям, які знаходяться під державною опікою [5].

Соціально - педагогічний супровід - це довготривала, різноманітна допомога різним типам неблагополучних сімей, формування здатності сім'ї самотужки долати свої труднощі, реалізувати власний соціальниий і виховний потенціал; корекція й покращення внутрішньосімейних стосунків, зв'язків сім'ї з мікро- та макросередовищем  (матеріальна та психологічна допомога, соціальні послуги, консультування, захист інтересів сім'ї в органах державної влади) [4].

І.М. Трубавіна розрізняє конкретні етапи здійснення соціально - педагогічного супроводу неблагополучної сім'ї:

І. Виявлення неблагополучної сім'ї для подолання кризової ситуації. Якщо сім'я порушила морально - провові норми суспільства й перебуває на обліку міліції, то шансом для збереження батьківських прав є взаємодія з соціальним педагогом; у разі зняття сімейної кризи, її наслідки, причин сім'ї знову починає жити своїм життям, але під наглядом соціального педагога і міліції.

ІІ. Знайомство з сім'єю, збір інформації про неї, визначення її проблем, формування позитивної мотивації до участі в роботі з соціальним педагогом.

ІІІ. Подолання опору з боку окремих членів сім'ї соціальної роботи через опосередкований вплив інших членів сім'ї, розв'язання необхідності такої роботи, завершення до позитивних чинників у сімейних стосунках, інформування про наслідки бездіяльності, показ перспектив роботи.

ІV. Отримання згоди сім'ї на соціально - педагогічну роботу, укладання контракту про обов'язки сторін у процесі діяльності.

V. Подолання наслідків неблагополуччя, стабілізація й корекція стосунків, усунення причин із неблагополуччя, розв'язання проблем сім'ї.

VІ. Профілактика рецедивів неблагополуччя, спрямування сім'ї на самовизначення й самостійне розв'язання проблем, перевірка результатів роботи через опосередкований чи безпосередній нагляд.

VІІ. Вихід із сім'ї соціального педагога; закінчення дії контракту; аналіз отриманих результатів; розробка рекомендацій щодо подальшого самостійного життя родини [5].

Критеріями ефективності соціально-педагогічного супроводу неблагополучної сім'ї як системи є: 1) відновлення виконання сім'єю своїх функцій (репродуктивної, соціалізуючої, економічної, комунікативної, рекреативної, психотерапевтичної; 2) відновлення внутрішньосімейних зв'язків та їх стабілізація (емоційна близькість членів сім'ї, їх спільне проживання, спільне ведення господарства, виховання дітей, юридична реєстрація шлюбу); 3) відновлення зв'язків сім'ї з мікросередовищем (родичами, сусідами, колегами по роботі, вчителями); 4) відновлення зв'язків сім'ї з макросередовищем.

Отже, проблему утворення неблагополучних сімей одноразовою допомогою вирішити не можливо, тому науковці розробили етапи  здійснення соціально - педагогічного супроводу неблагополучної сім'ї (Трубавіна І. М., Зайнишева І.); краще працювати на тим, щоб такі сім'ї не виникали взагалі, над чим і працює ряд вчених, психологів, соціальних педагогів, вчителів, вихователів, починаючи з дошкільних закладів, що допоможе сформувати у дітей, які потім будуть створювати сім'ї, позитивне ставлення до членів сім'ї і навчити самостійно вирішувати проблеми, не допускаючи їх ускладнення.

Література:

•1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - М.: Русский язык, 1978. - 987 с.

•2. Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (відомості Верховної  Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р. № 4, ст. 35)

•3. Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. - Харків: Фоліо, 2006. - 540с. с. 461

•4. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої - К. Центер навчальної л-ри, 2006. - 316с

•5. Трубавіна І. М. Соціальний супровід неблагополучної сім'ї / І. М. Трубавіна. - К. : ДЦССМ, 2003. - 208 с.12.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>